Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

Với Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết cách làm bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa 12.

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

                             Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

A. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Phản ứng điều chế este

- Điều chế este đơn chức

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

- Điều chế este đa chức

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải 

Với  R là gốc hiđrocacbon, 

       R’ là gốc hiđrocacbon, R’ ≠ H

Chú ý: Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (phản ứng không hoàn toàn)

2. Cách tính hiệu suất của phản ứng este hóa

+ Tính theo chất phản ứng: (tính theo chất có khả năng phản ứng hết)

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

+ Tính theo chất sản phẩm

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

3. Các định luật thường áp dụng khi giải toán

- Định luật bảo toàn khối lượng: maxit pư + mancol pư = Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

- Định luật bảo toàn nguyên tố.

                                 Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SOđặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 75%                           

B. 55%                 

C. 60%                           

D. 44%

Hướng dẫn giải:

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

→ Chọn A

Ví dụ 2: Đun nóng 12 gam CH3COOH với 12 gam C2H5OH (có H2SO4làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%).Khối lượng este tạo thành là

A. 6,6 gam.                      

B. 4,4 gam                       

C. 8,8 gam.                      

D. 5,5 gam.

Hướng dẫn giải:

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

→ Chọn C

Ví dụ 3: Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 75%.                           

B. 80%.                           

C. 65%.                           

D. 90%.

Hướng dẫn giải:

Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải

Chọn A

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

A. 30%

B. 50%

C. 60%

D. 25%

Câu 2: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 

A. 50%                            

B. 62,5%                         

C. 55%                            

D. 75%

Câu 3: Đun nóng 4,6 gam HCOOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Khối lượng este tạo thành là

A. 4,44 gam          

B. 7,40 gam          

C. 11,10 gam                           

D. 5,55 gam

Câu 4: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100g ancol metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60%

A. 125g

B. 150g

C. 175g

D. 200g

Câu 5: Khối lượng isoamyl axetat thu được bằng bao nhiêu gam khi đun nóng 10,56 gam ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2-CH2OH với 10,8 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc). Biết hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%

A. 15,60 gam

B. 19,50 gam

C. 18,72 gam

D. 12,48 gam

Câu 6: Thực hiện phản ứng este hóa m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được 1,76 gam este (H=100%). Giá trị của m là

A. 2,1

B. 1,2

C. 2,4

D. 1,4

Câu 7: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thì thu được 22,0 gam este, H = 25% thì khối lượng ancol phản ứng là

A. 26,0 gam

B. 46,0 gam

C. 92,0 gam

D. 11,5 gam

Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH tỉ lệ mol 1:1. Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%. Giá trị của m là

A. 16,20

B. 6,48

C. 8,10

D. 10,12

Câu 9: Cho 24 gam axit axetic tác dụng với 18,4 gam glixerin (H2SO4 đặc đun nóng) thu được 21,8 gam glixerin triaxetat. Hiệu suất của phản ứng là

A. 50%

B. 75%

C. 25%

D. 80%

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31,68 gam CO2 và 12,96 gam H2O. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic, với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là

A. 25,824    

B. 22,464

C. 28,080

D. 32,280

Đáp án minh họa

 1B

2B

3A

4B

5D

6B

7B

8B

9B

10B

Xem thêm các phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên