Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

Với Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết cách làm bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa 12.

Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

                               Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

A. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Phương trình phản ứng

Khi thủy phân este của phenol trong môi trường kiềm (hay gặp NaOH), phenol sinh ra sẽ phản ứng với NaOH => Phản ứng tạo 2 muối

Tổng quát với phenol đơn chức: 

Phương trình hóa học:  

Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

Tỉ lệ mol:    1         2                          1                           1            1

Ví dụ: Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải 

=> Nếu phản ứng vừa đủ: Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

2. Một số định luật và công thức để giải toán

+ Định luật bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH (hoặc KOH) = mmuối rắn + Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải 

+ Định luật bảo toàn nguyên tố.

+ Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng kiềm còn dư hay không.

mrắn khan = mmuối + mNaOH hoặc KOH (nếu có)

+ Hỗn hợp este đơn chức có Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải => Có một este của phenol.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol CH3COOC6H5 bằng NaOH vừa đủ thu được sản phẩm chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,2g                            

B. 11,6g                           

C. 19,8g                          

D. 20g

Lời giải

Phương trình phản ứng xảy ra:

Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

→ Chọn C

Ví dụ 2: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn  X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là:

A. 12,2 gam

B. 16,2 gam

C. 19,8 gam 

D. 23,8 gam

Lời giải

Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

Phương trình phản ứng:  

Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

Chất rắn khan gồm:

CH3COONa          0,1 mol

C6H5ONa              0,1 mol

NaOH dư              0,3 - 0,2 = 0,1 mol

→ m = 82.0,1 + 116.0,1 + 40.0,1 = 23,8 gam.

                                       Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 16,2 gam.                   

B. 22,0 gam.                   

C. 19,8 gam.                   

D. 23,8 gam.

Câu 2: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 27,44                    

B. 29,60                     

C. 29,52                    

D. 25,20.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch KOH dư thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là.

A. 4,1                        

B. 4,9                         

C. 11,5                      

D. 9,9

Câu 4: Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,34                      

B. 4,56                       

C. 5,64                      

D. 3,48        

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 34,4 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 3,584 lít khí CO(đktc) và 4,68 gam H2O. Giá trị của m là

A.22,44.     

B.24,24.    

C. 25,14.

D.21,10.

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là

A. 30,4

B. 20,1

C. 21,9

D. 22,8

Câu 7: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đỉmetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 g X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được mg hỗn hợp muối và 15,6g hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3g X bằng oxi thu được 92,4 g CO2 và 26,1g H2O. Giá trị của m là

A. 54,3.   

B. 58,2.   

C. 57,9.   

D. 52,5.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (không chứa nhóm chức nào khác). Cho 0,08 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được ancol etylic nguyên chất và 8,32 gam hỗn hợp chứa 2 muối trong đó có 1 muối tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 30,96%.                   

B. 42,37%.                   

C. 33,33%                     

D. 40,32%.

Câu 9: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 120.   

B. 240.      

C. 190.    

D. 100.

Câu 10: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

A. 13,60.   

B. 8,16.      

C. 16,32.    

D. 20,40.

Đáp án tham khảo

1D

2D

3C

4B

5C

6C

7C

8D

9C

10D

Xem thêm các phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên