Bài tập Câu bị động thì Quá khứ hoàn thành cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ hoàn thành:

Câu bị động thì Quá khứ hoàn thành

Câu chủ động: S + had +V3/Ved + O

Câu bị động: S2 + had been V3/Ved + by +O

Lưu ý: Khi chuyển qua câu bị động, chúng ta dùng had been ở bất cứ trường hợp chủ ngữ nào.

Ví dụ: Henry had learned English for ten years when he moved to London.

→ English had been learned by Henry for ten years when he moved to London.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Đổi sang câu bị động

1. I had bought this pen before I went to bed last night.

2. Nina had washed the dishes.

3. I had written a report.

4. Sam had done his exercise by noon.

5. They had not finished the report before they had a test.

6. We had seen this movie before Nina called.

7. After I had cleaned the house, I went to school.

8. After Mark had washed his clothes, he studied.

9. Vicky had ironed the clothes by noon.

10. I hadn’t brushed my teeth before I went to bed last night.

1. This pen had been bought by me before I went to bed last night.

2. The dishes had been washed by Nina.

3. A report had been reported by me.

4. Sam’s exercise had been done by him by noon.

5. The report had not been finished before they had a test.

6. This movie had been seen by us before Nina called.

7. After the house had been cleaned, I went to school.

8. Afther Mark’s clothes had been washed, he studied.

9. The clothes had been ironed by Vicky by noon.

10. My teeth had not been brushed by me before I went to bed last night.

Task 2. Đổi sang câu chủ động

1. The novel had been read by Nina before she went to school.

2. The book had been read by evening.

3. The floor had been cleaned when I arrived.

4. The work had been finished by my brother when I came.

5. The letter had been mailed by my friend.

1. Nina had read the novel before she went to school.

2. I had read the book by evening.

3. I had cleaned the floor when I arrived.

4. My brother had finished the work when I came.

5. My friend had mailed the letter

Task 3. Change these sentences into passive voice

1. I have done the English homework

2. We have lit the candle

3. She has planted the trees

4. Mrs. Smith has provided a picnic lunch

5. They had seen this map

6. We haven’t used banana leaves instead of paper

1. The English homework had been done by me.

2. The candle have been lit by us

3. The trees has been planted by her

4. A picnic lunch has been provided by Mrs Smith

5. This map had been seen by them

6. Banana leaves have not been used instead of paper

Task 4. Change these sentences into active

1. Canadian has been studied by Nga

2. Excellent reputation has been had by the school

3. Her parents had been visited by her

4. Used plastic have been collected by us

5. Maize has been grown on Mr. Park’s farm by him

1. Nga has studied Canandian

2. The school has had excellent reputation

3. She had visited her parents

4. We have collected used plastic

5. Mr Park has grown Maize on his farm

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.