50 Bài tập Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn và trên 50 bài tập về Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn.

50 Bài tập Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ tiếp diễn:

Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn

Câu chủ động: S + was/were + Ving + O

Câu bị động: S2 + Be Being + V3/Ved + By + O

Ví dụ: Nina was writing a report. → A report was being written by Nina

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Đổi sang câu bị động

1. I was reading books at 7 o’clock yesterday morning.

2. They were breaking television at 9 o’clock last night.

3. Nina was singing a song when you came.

4. While Ms. Nina was cleaning the house, she hurt her back.

5. They were decorating their house when you phoned.

1. Books were being read by me at 7 o’clock yesterday morning.

2. Television was being broken at 9 o’clock last night.

3. A son was being sung by Nina when you came.

4. While Ms. Nina was cleaning the house, her back was hurt.

5. Their house was being decorated when you phoned.

Task 2. Đổi sang câu bị động

1. I was eating a sandwich.

2. I was writing an important report.

3. She was not cleaning her room at 9 o’clock yesterday evening.

4. Mr. Sam was reading newspaper.

5. We were washing the dishes when you called.

1. A sandwich was being eaten by me.

2. An important report was being written by me.

3. Her room was not being cleaned at 9 o’clock yesterday evening.

4. Newspaper was bein read by Mr Sam.

5. The dishes were being washed when you called.

Task 3. Đổi sang câu chủ động

1. My baby was being taken a bath when you called.

2. A report was being written.

3. The employers were being called by Tom at 8 o’clock yesterday morning.

4. My house was being decorated when you came.

1. I was taking a bath for my baby when you called.

2. Someone was writing a report.

3. Tom was calling the employers at 8 o’clock yesterday morning.

4. They were decorating their house when you phoned.

Task 4. Đổi sang câu chủ động

1. A chocolate cake was being eaten by my sister.

2. My exercise was being done at 6 o’clock yesterday morning.

3. A report was being written when my friend called.

4. A photo of me was being taken by Tom when I was eating.

1. My sister was eating a chocolate cake.

2. I was doing my exercise at 6 o’clock yesterday morning.

3. I was writing a report when my friend called.

4. Tom was taking a photo of me when I was eating.

Bài tập bổ sung

Exercise 1. Change the following sentences into a passive voice.

1. I was reading a novel at 10 o’clock yesterday morning.

2. They were breaking the television at 10 o’clock last night.

3. Linda was singing a song when John came.

4. While Ms. Nina was cleaning the house, she hurt her back.

5. We were decorating our house when she phoned.

6. I was eating a Banh mi.

7. She was writing an important report.

8. He was not cleaning his room at 10 o’clock yesterday evening.

9. Mr. Linh was reading a newspaper.

10. They were washing the dishes when John called.

Đáp án:

1. A Novel was being read by me at 10 o’clock yesterday morning.

2. The television was being broken at 10 o’clock last night.

3. A song was being sung by Linda when John came.

4. While Ms. Linda was cleaning the house, her back was hurt.

5. Our house was being decorated when she phoned.

6. A Banh mi was being eaten by me.

7. An important report was being written by her.

8. His room was not being cleaned at 10 o’clock yesterday evening.

9. Newspaper was being read by Mr. Linh.

10. The dishes were being washed when John called.

Exercise 2. Change the following sentences into an active voice.

1. Her baby was being taken a bath when Mary called.

2. A report was being written.

3. The employers were being called by John at 9 o’clock yesterday morning.

4. My house was being decorated when she came.

5. A chocolate cake was being eaten by my brother.

6. Her exercise was being done at 7 o’clock yesterday morning.

7. A report was being written when Linh called.

8. A photo of me was being taken by Kate when I was eating.

Đáp án:

1. She was taking a bath for her baby when Mary called.

2. Someone was writing a report.

3. John was calling the employers at 9 o’clock yesterday morning.

4. They were decorating their house when she phoned.

5. My brother was eating a chocolate cake.

6. She was doing my exercise at 7 o’clock yesterday morning.

7. I was writing a report when Linh called.

8 Kate was taking a photo of me when I was eating.

Exercise 3. Put the following sentences into a passive voice.

1. They were expecting a guest.

2. The chef wasn't cooking the meat.

3. The women were cleaning all the blinds.

4. They were watching the newest videos.

5. Who was taking care of the baby?

6. Why were they picking the flowers?

7. Were they painting the room when the accident happened?

Đáp án:

1. A guest was being expected.

2. The meat wasn't being cooked by the chef.

3. All the blinds were being cleaned by the women.

4. The newest videos were being watched.

5. By whom was the baby being taken care of?

6. Why were the flowers being picked?

7. Was the room being painted by them when the accident happened?

Exercise 4. Put the following sentences into a passive voice.

1. We were watching a movie.

2. They were making a cake.

3. Emma was watering the flowers.

4. The gardener was cutting the bushes.

5. I was walking the dogs.

6. John was singing a song.

7. The children were fixing the bike.

8. Workers were fixing the road.

9. Lilly was reading the book.

10. The teacher was checking dictations.

Đáp án:

1. A movie was being watched (by us).

2. A cake was being made (by them).

3. The flowers were being watered by Emma.

4. The bushes were being cut by the gardener.

5. The dogs were being walked (by me).

6. A song was being sung by John.

7. The bike was being fixed by the children.

8. The road was being fixed by workers.

9. The book was being read by Lilly.

10. Dictations were being checked by the teacher.

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên