50 Bài tập Câu điều kiện loại 1 cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập Câu điều kiện loại 1 cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu điều kiện loại 1 và trên 50 bài tập về Câu điều kiện loại 1 chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Câu điều kiện loại 1.

50 Bài tập Câu điều kiện loại 1 cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cấu trúc

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Cách nhớ: mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn. Mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

Ví dụ: If I tell her everything, she will know how much I love her.

Nếu tôi nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào.

2. Cách dùng

- Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ: If I get up early in the morning, I will go to school on time.

Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.

- Câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý:

Ví dụ: If you need a ticket, I can get you one.

Nếu bạn cần mua vé, tôi có thể mua dùm bạn một cái.

- Câu điều kiện loại 1 dùng để cảnh báo hoặc đe dọa

Ví dụ: If you come in, he will kill you.

Nếu bạn bước vào đó, anh ta sẽ giết bạn.

3. Đảo ngữ câu điều kiện loại I

Cấu trúc: Should + S + (not) + V (nguyên thể)

Ví dụ: If he comes, tell him to wait for me.

→ Should he come, tell him to wait for me.

4. Mở rộng

- Mệnh đề chính sử dụng “may” hoặc “might” để diễn tả lên sự kiện trong tương lai có khả năng xảy ra nhưng là điều không chắc chắn.

Ví dụ: If it’s a rainy day tomorrow, we might stay at home to watch TV. 

Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta có thể ở nhà xem TV.

- Có thể đổi từ “will” sang từ “be going to” trong mệnh đề chính để khẳng định hay nhấn mạnh sự chắc chắn của kết quả đó.

Ví dụ: I’m going to pay you 10$ if you help me fix the AC.

Tôi sẽ trả bạn 10$ nếu bạn giúp tôi sửa điều hòa.

- Cấu trúc Unless (Nếu không… thì…):

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf + O.

= If + S + doesn't/don’t + V, S + will (not) + V-inf + O.

Ví dụ: Unless you talk like that, I won’t tell Mom what you did.

        = If you don’t talk like that, I won’t tell Mom what you did.

Trừ khi bạn nói như vậy, tôi sẽ không nói với mẹ bạn đã làm gì.

= Nếu bạn không nói như vậy, tôi sẽ không nói với mẹ bạn đã làm.

- Được phép dùng thì hiện tại đơn trong cả 2 mệnh đề khi muốn thấy một hành động nối tiếp sau một hành động khác.

Ví dụ: If she earns any money, she saves it for a long term.

Nếu cô ấy kiếm được đồng nào thì liền dành tiết kiệm.

- Có thể thay “will” thành “can” để nói lên sự đồng ý, cho phép. 

Ví dụ: If it’s sunny tomorrow, we can go on a picnic in the park. 

Nếu ngày mai trời nắng, chúng ta có thể đi dã ngoại ở công viên.

- Mục đích khuyên nhủ, gợi ý bằng từ “should” trong câu mệnh đề chính.

Ví dụ: If you want to pass the final exam, you should focus on studying. 

Nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi cuối kỳ, bạn nên tập trung vào việc học.

- Dùng để mệnh lệnh, có thể giản lược chủ ngữ có trong mệnh đề chính.

Ví dụ: If you are thirsty, please drink that juice. 

Nếu bạn khát, hãy uống nước trái cây đó.

5. Biến thể câu điều kiện loại 1

a. Biến thể mệnh đề if

- Sự việc đang diễn ra trong tương lai: If + thì hiện tại tiếp diễn,  S + thì tương lai đơn

Ví dụ: If you are cooking dinner, I will help you answer the phone. 

Nếu bạn đang nấu bữa tối, tôi sẽ giúp bạn trả lời điện thoại.

- Sự việc không xác định được về thời gianIf + thì hiện tại hoàn thành, S + thì tương lai đơn

Ví dụ: If you has written the letter, I will send it. 

Nếu bạn đã viết thư, tôi sẽ gửi nó.

b. Biến thể mệnh đề chính

- Trong mệnh đề này sẽ nhằm mục đích nhấn mạnh tính hoàn thành hay tiếp diễn sự việc. Công thức như sau: If + thì hiện tại đơn, S + thì tương lai tiếp diễn/ tương lai hoàn thành

Ví dụ: If we start our meeting now, we will have finished by 10 a.m.

Nếu bắt đầu buổi họp bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành xong trước 10 giờ.

- Câu mệnh lệnh: If + thì hiện tại đơn, (don’t) V-inf

Ví dụ: If you don’t clean the house, don’t go out!

Nếu không dọn nhà thì con không được ra ngoài!

- Câu khuyên nhủ, đề nghị: If + thì hiện tại đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If you don’t feel good, you should stay at home.

Nếu bạn không cảm thấy ổn, bạn nên nghỉ ở nhà.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.

2. If the sun _____ (shine), we _____ (walk) to the town.

3. If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.

4. If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.

5. If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to New York.

6. If we _____ ( travel) to London, we _____ (visit) the museums.

7. If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.

8. If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.

9. If they _____ (go) to the disco, they _____ (listen) to loud music.

10. If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.

1. If I study, I will pass the exams.

2. If the sun shines, we will walk to the town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come, I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

6. If we travel to London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go to the disco, they can listen to loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Task 2. Using the given information, make conditional sentences using “IF”

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again.

_____________________________________________

2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset.

_____________________________________________

3. The office may be closed. In that case, Mike won't be able to get in.

_____________________________________________

4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother to get things ready.

_____________________________________________

5. The party might go on all night. If it does, no one will want to do any work tomorrow.

_____________________________________________

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.

2. If Liverpool is won, Terry will be upset

3. If the office is closed, Mike will be able to get in

4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother to get things ready.

5. If the party is go on all night, no one will want to do any work tomorrow.

Task 3. Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.

2. What will you do if you _____ (not / go) away for the weekend ?

3. The game _____ (start) if you put a coin in the slot.

4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.

5. We’ll have to go without John if he ( not arrive) _____soon.

6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.

7. If she _____ (accept) your card and roses, things will be very much hopeful.

8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go to the beach.

9. If she (come) _____ late again, she’ll lose her job.

10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.

1. is

2. don’t go

3. will start

5. doesn’t arrive

6. is

7. accepts

8. falls

9. comes

10. washes

Task 4. Using the given information, make conditional sentences using “IF”

1. Alice may miss the train. But she can get the next one.

_____________________________________________

2. Is Jack going to enter the race? He'll probably win it.

_____________________________________________

3. Stop talking or you won’t understand the lesson

_____________________________________________

4. Fail to pay and they will cut off the electricity.

_____________________________________________

5. Don’t touch that wire or you may get an electric shock.

_____________________________________________

1. If Alice misses the train, she can get the next one.

2. If Jack is going to enter the race, he'll probably win it.

3. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.

4. If you fail to pay, they’ll cut off the electricity

5. If you touch that wire, you may get an electricity shock.

Task 5. Using the inversion in conditional sentence

1. If you call him immediately, he will come.

2. If it rains, we won't go cycling to the museum.

3. If he gets sick, he will see the doctor.

4. If you don’t come, I will be very sad.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

1. Should you call him immediately, he will come.

2. Should it rain, we won't go cycling to the museum.

3. Should he get sick, he will see the doctor.

4. Should you not come, I will be very sad.

5. Should she earn a lot of money, she will fly to New York.

Task 6. Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.

2. If I lend you $100, when you (repay) _____me?

3. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to do any work.

4. If we leave the car here, it (not be) _____ in anybody’s way.

5. Someone (steal) _____ your car if you leave it unlocked.

6. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.

7. If you come late, they (not let) _____you in.

8. If you (not go) _____away I’ll send for the police.

9. If he _____ (eat) all that, he will be ill.

10. What _____ (happen) if my parachute does not open?

1. doesn’t start

2. will you repay

3. won’t be able

4. won’t be

5. will steal

6. sells

7. won’t let

8. don’t go

9. eats

10. will happen

Task 7. Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. If we ________ (send) an invitation, our friends _________ (come) to our party.

2. He __________ (not/ understand) you if you _________ (whisper).

3. They __________ (not/ survive) in the desert if they __________ (not/take) extra water with them.

4. If you __________ (press) CTRL + s, you __________ (save) the file.

5. You __________ (cross) the Channel if you __________ (fly) from Paris to London.

1. send/will come

2. will not understand/whisper.

3. will not survive/do not take

4. press/will save

5. will cross/fly

Task 8. Rewrite the following sentences as directed

1. If she should come, tell her to wait for me. (using inversion with SHOULD)

……………………………………………………………………………………

2. If I don’t come here early, I will miss the bus.

→ Unless………………………………………………………………………

3. If he doesn’t do that, he will get bonus.

→ Unless………………………………………………………………………

4. If she doesn’t water these trees, they will die

→ Unless………………………………………………………………………

5. I only come if they invite me.

→ Unless………………………………………………………………………

6. In case it rains, we’ll stay at home. (if)

……………………………………………………………………………………

7. If you don’t leave the office, I will call the police. (or)

……………………………………………………………………………………

8. You can’t visit Paris unless you get a visa. (If)

……………………………………………………………………………………

1. Should she come, tell her to wait for me.

2. Unless I come here early, I will miss the bus.

3. Unless he does that, he will get bonus.

4. Unless she waters these trees, they will die

5. Unless they invite me, I will not come

6. If it rains, we’ll stay at home

7. Leave the office or I will call the phone

8. If you don’t get a visa, you can’t visit Paris

Task 9. Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. Fred __________ (answer) the phone if his wife __________ (have) a bath.

2. If Claire ________ (wear) this dress at the party, our guests ______ (not/stay) any longer.

3. If I __________ (touch) this snake, my girlfriend __________ (not/ scream).

4. She __________ (forget) to pick you up if you __________ (not/phone) her.

5. I __________ (remember) you if you __________ (give) me a photo.

1. will answer/has

2. wears/will not stay

3. touch/ will not scream.

4. will forget/do not phone

5. will remember/give

Task 10. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 1

1. If I (study), I (pass) the exams.

2. If the sun (shine), we (walk) into town.

3. If he (have) a temperature, he (see) the doctor.

4. If my friends (come), I (be) very happy.

5. If she (earn) a lot of money, she (fly) to New York.

6. If we (travel) to Hanoi, we (visit) the museums.

7. If you (wear) sandals in the mountains, you (slip) on the rocks.

8. If Giang (forget) her homework, the teacher (give) her a low mark.

9. If they (go) to the disco, they (listen) to loud music.

10. If you (wait) a minute, I (ask) my parents.

1. study/will pass

2. shines/will walk

3. has/must see

4. come/will be

5. earns/will fly

6. travel/will visit

7. wear/may slip

8. forgets/will give

9. go/have to

10. wait/will ask

Phần III. Bài tập bổ sung

Exercise 1. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. If the sun ________ (shine), we ________ (walk) around the village.

2. If he ________ (have ) a fever, he ________ (see) the doctor.

3. If my friends ________ (come), I ________ (be) happy.

4. If John ________ (earn) a lot of money, he ________ (buy) a big house.

5. If you ________ (wear) a scandal in the mountain, you ________ (slip) on the rock.

6. If you ________ (wait) me a minute, I ________ (ask) my parents.

7. If Rita ________ (forget) doing her homework, the teacher ________ (scold) her.

8. If we ________ (go) to the bar, we ________ (meet) someone interesting. 

9. If Joy ________ (not play) sports, she ________ (not be) healthy enough.

10. If Tom ________ (not repair) the bike, he ________ (not ride) it.

11. If Tim ________ (not water) the trees, they ________ (die).

12. If they ________ (catch) the bus, they ________ (arrive) on time.

13. If you ________ (be) a good listener, you ________ (have) many friends.

14. If you ________ (not be) careful, you ________ (fall).

15. Their parents ________ (punish) if they ________ (not behave).

16. If we ________ (need) some help, I ________ (ask).

17. We ________ (go) on the holiday if we ________ (have) time.

18. If it ________ (be) too much heat, I ________ (turn on) the air conditioning.

19. If I ________ (like) English, I ________ (study) harder.

20. You ________ (understand) the lesson if you ________ (follow) your teacher. 

Đáp án:

1. shines/ will walk  

2. has/ will see   

3. come/ will be 

4. earns/ will buy  

5. wear/ will slip

6. wait/ will ask

7. forgets/ will scold    

8. go/ will meet

9. doesn’t play/ won’t be 

10. doesn’t repair/ can’t ride

11. doesn’t water/ will die  

12. catch/ will arrive    

13. are/ will have     

14. aren’t/ will fall       

15. will punish/ don’t behave 

16. need/ will ask    

17. will go/ have    

18. is/ will turn on  

19. like/ will study      

20. will understand/ follow

Exercise 2. Rewrite these sentences without changing their meaning.

Hãy dùng “you” làm chủ từ của cả hai vế câu.

1.Vegetarians don't eat meat.

→ If you're a vegetarian,_____________________________.

2. People who live in a cold country don't like hot weather.

→ If you live______________________________________.

3. Teachers have to work very hard.

→ If you're a teacher, _______________________________.

4. People who do a lot of exercise stay fit and healthy.

→ If you _________________________________________.

5. Mechanics understand engines.

→ If you're a ______________________________________.

6. People who read newspapers know what's happening in the world.

→ If you _________________________________________.

Đáp án:

1. If you’re a vegetarian, you won’t eat meat.

2. If you live in a cold country, you won’t like hot weather.

3. If you’re a teacher, you will have to work very hard.

4. If you do a lot of exercise, you will stay fit and healthy.

5. If you’re a mechanic, you will understand engines.

6. If you read newspapers, you will know what’s happening in the world.

Exercise 3. Write the sentence below as a conditional sentence.

1. You don’t water the trees. The trees die. 

2. It rains. We cancel the meeting.

3. I buy some gifts for my friends. I go on a trip.

4. My parents do exercise regularly. They are healthier.

5. We win the lottery. We buy a new house.

6. Tom uses his phone in class. He doesn’t understand the lesson.

7. Tomorrow isn’t Sunday. They don’t get up late.

8. He won’t win the competition. He won’t receive a lot of money.

9. She won’t appear. He won’t recover quickly. 

10. John won’t know her telephone number. He can’t call her. 

Đáp án:

1. If you water the trees, they won’t die.

2. If it doesn’t rain, we won’t cancel the meeting.

3. I won’t buy any gifts for my friends if I don’t go on a trip.

4. If my parents don’t do exercise regularly, they won’t be healthier.

5. If we don’t win the lottery, we can’t buy a new house.

6. If Tom doesn’t use his phone in class, he will understand the lesson.

7. If tomorrow is Sunday, they will get up late.

8. If he wins the competition, he will receive a lot of money.

9. If she appears, he will recover quickly.

10. If John knows her telephone number, he can call her.

Exercise 4. Connect the following sentences into the complete sentences.

A. If they eat a lot of vegetables,

1. it will take us less time. 

B. If the students use their phones in class,

2. he can’t understand the lesson.

C. If you play sports, 

3. I will be successful.

D. If he doesn’t listen to his teacher, 

4. I won’t be mad at him. 

E. If we go by car,

5. they can’t concentrate on their lessons. 

F. If she suggests to me some ways, 

6. we will have a party in the garden. 

G. If Tom doesn’t dash, 

7. you will become healthier. 

H. If he doesn’t buy a ring for me, 

8. he will be hit by a car. 

I. If you speak aloud,  

9. they will be provided with a lot of vitamins.  

K. If the weather is good, 

10. the children will be woken up. 

Đáp án:

A – 9 

B – 5   

C – 7  

D – 2

E – 1  

F – 3

G – 8

H – 4

I – 10 

K –  6

Exercise 5. Complete the following sentence with “if + Present Simple + will/won't”.

0. If it rains (it/ rain), we won't go (we/ not/ go) fishing.

1. If _________ (the weather/ be) beautiful tomorrow, _________ (we/ drive) to the beach.

2. If _________ (she/ send) the letter now, _________ (they/ receive) it tomorrow.

3. _________ (Fred/ be) angry if _________ (Jack/ arrive) late again.

4. _________ (I/ come) to your house if _________ (I/ have) enough time.

5. If _________ (she/ not/ pass) this exam, _________ (she/ not/ get) the job that she wants.

6. _________ (you/ learn) a lot if _________ (you/ take) this course.

7. If _________ (I/ get) a ticket, _________ (I/ go) to the cinema.

8. _________ (I/ buy) that machine if _________ (it/ not/ cost) too much.

9. If _________ (you/ run) very fast, _________ (you/ catch) the taxi.

10. _________ (I/ go) to the doctor's if _________ (I/ not/ feel) better tomorrow.

11. If _________ (they/ win) this match, _________ (they/ be) the champions.

Đáp án:

1. the weather is - we will drive

2. she sends - they will receive

3. Fred will be - Jack arrives

4. I will come - I have

5. she doesn’t pass - she won’t get

6. You will learn - you take

7. I get - I will go

8. I will buy - it doesn’t cost

9. you run -  you will catch

10. I will go - I don’t feel

11. they win - they will be

Exercise 6. Give the correct form of the verbs in brackets.

E.g.: A: We must be at the theater at 7 o’clock.

    → B: Well, if we take a bus at six o’clock, we won’t be late.

1. A: I’d like a book.

    B: Well, I ________ (buy) it for you if I ________ (go) to the bookshop later.

2. A: Has Jim come yet? 

    B: No, if he ________ (come), I ________ (let) you know immediately.

3. A: Is she going to pass the exam?

    B: Well, if she ________ (not pass) the exam, she ________ (study) harder.

4. A: Would you like to go to the concert? 

    B: Yes, I ________ (go) to the concert if I ________ (buy) the ticket.

5. A: I have a headache.

    B: If ________ (be) in a lot of pain, ________ (go) to the doctor.

6. A: The football match starts at 18 o’clock.

    B: Well, if we ________ (prepare) from 16 o’clock, we ________ (not be) late.

7. A: Do they need to wear a uniform?

    B: No, if they ________ (work) on Fridays, they ________ (not wear) the uniform.

8. A: Hurry up, or you will be late!

    B: Don’t worry, if we ________ (be) late, we ________ (go) by a taxi.

9. A: I forget my password.

    B: If you ________ (forget) your password, you ________ (phone) the bank’s service. 

10. A: Is there any jacket?

      B: Yes, if you ________ (feel) cold, I ________ (give) you.

Đáp án:

1. will buy/ go   

2. comes/ will let   

3. doesn’t pass/ will study

4. will go/ buy

5. are/ go        

6. prepare/ won’t be    

7. work/ won’t wear

8. are/ will go       

9. forget/ will phone      

10. feel/ will give 

Exercise 7. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. Unless you ________ (wear) a jacket, you ________ (feel) cold.

2. Please don’t disturb him if he ________ (be) busy.

3. If she ________ (fail) the exam again, her parents ________ (be) angry.

4. If you ________ (not lock) the door carefully, thieves ________ (take) all your stuff.

5. What ________ (happen) if my umbrella ________ (not open).

6. If you ________ (live) in a cold country, you ________ (not suffer) from hot wet weather. 

7. If you ________ (be) a vegetarian, you ________ (not eat) meat.

8. If you ________ (read) many books, you ________ (gain) a lot of knowledge. 

9. She ________ (not pick) you up if you ________ (not phone) her. 

10. He ________ (not understand) if you ________ (whisper).

Đáp án:

1. wear/ will feel

2. is

3. fails/ will be

4. don’t lock/ will take

5. will happen/ doesn’t open

6. live/ won’t suffer

7. are/ don’t eat

8. read/ will gain

9. won’t pick/ don’t phone 

10. won’t understand/ whisper

Exercise 8. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. If I ________ (go) out tonight, Anna ________ (stay) at home with my mom. 

2. If we ________ (stay) up late, we ________ (be) exhausted tomorrow morning.

3. If I ________ (not meet) him at 7 a.m., I ________ (phone) him immediately.

4. If Mary ________ (come), my mom ________ (be) extremely happy.

5. If you ________ (continue) staying here, you ________ (be) late for school.

6. If we ________ (go) on holiday this winter, we ________ (visit) Osaka.

7. If it ________ (rain) too much, my dad ________ (stay) at home.

8. If the child ________ (eat) all the candies, she ________ (feel) sick.

9. If my parents ________ (want) to go out, I ________ (not cook) for dinner.

10. The coffee ________ (taste) so bitter unless you ________ (add) the milk.

11. The team ________ (not win) the match unless John ________ (play) with them.

12. If the weather ________ (be) nice tomorrow, our family ________ (have) a picnic.

13. She ________ (be) delighted if her brother ________ (get) married.

14. If it ________ (rain), they ________ (cancel) the football match.

15. If she ________ (get) a promotion, she ________ (buy) a big house.

16. If Jack ________ (be) late, we ________ (go) without him.

17. If you ________ (ask) more nicely, I ________ (buy) you a snack.

18. I ________ (come) to the party early if I ________ (not have) anything else to do.

19. Sam ________ (buy) a new TV if he ________ (have) enough money.

20. Unless you ________ (come) with me, I ________ (not go) to Sara’s birthday party.

21. If Linh ________ (forget) doing homework, she ________ (get) a low mark.

22. If we ________ (recycle) more, the environment ________ (be) better.

23. Unless that dress ________ (be) so expensive, I ________ (buy) it.

24. Unless we ________ (wear) coats, we ________ (feel) cold.

25. If Helen ________ (earn) more money, she ________ (fly) to Canada.

26. If we ________ (travel) to Tokyo, we ________ (visit) the art galleries.

27. If you ________ (wear) sandals when climbing, you ________ (slip) on the rocks.

28. If Rita ________ (finish) her homework, the teacher ________ (give) her a high mark.

29. If they ________ (go) to the bar, they ________ (listen) to loud music.

30. If you ________ (wait) a minute, I ________ (ask) my parents to go out.

Đáp án:

1. go – will stay

2. stay – will be

3. don’t meet – will phone

4. comes – will be

5. continue – will be

6. go – will visit

7. rains – will stay

8. eats – will feel

9. want – will not cook

10. will taste – add

11. won’t win – plays

12. is – will have

13. will be – gets

14. rains – will cancel

15. gets – will buy

16. is – will go

17. ask – will buy

18. will come – don’t have

19. will buy – has

20. come – won’t go

21. forgets – will get

22. recycle – will be

23. is – will buy

24. wear – will feel

25. earns – will fly

26. travel – will visit

27. wear – will slip

28. finishes – will give

29. go – will listen

30. wait – will ask 

Exercise 9. Find and correct the mistakes.

1. If (A) someone came (B) into the store, smile (C) and say, “May (D) I help you?”

2. If (A) you do not understand (B) what were written (C) in the book, you could ask (D) Mr. Pike.

3. If (A) there isn’t (B) enough food (C), we couldn’t continue (D) our journey.

4. If (A) anyone will phone (B), tell (C) them I’ll be (D) back at 11:00.

5. I will come (A) to meet Mr. Pike and tell him about (B) your problems if (C) you didn’t solve (D) them.

Đáp án:

1. B (came → come)

2. D (could ask → can ask)

3. D (couldn’t continue → can’t continue)

4. B (will phone → phones)

5. D (didn’t solve → don’t solve)

Exercise 10. Rewrite the following sentence with “Unless”.

1. If they don’t practice a lot, they will lose the game.

→ Unless ______________________________________.

2. I’ll miss the train if I don’t go now.

→ ____________________________________________.

3. If she doesn’t answer the phone, leave her a message.

→ ____________________________________________.

4. If you don’t pay the bill, I’ll call the police.

→ ____________________________________________.

5. If he doesn’t work hard, he won’t pass the examination.

→ ____________________________________________.

Đáp án:

1. Unless they practice a lot, they will lose the game.

2. I’ll miss the train unless I go now.

3. Unless she answers the phone, leave her a message.

4. Unless you pay the bill, I’ll call the police.

5. Unless he works hard, he won’t pass the examination.

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên