50 Bài tập về Neither, Either cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập về Neither, Either cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Neither, Either và trên 50 bài tập về Neither, Either chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Neither, Either.

50 Bài tập về Neither, Either cực hay có lời giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

“Neither”: không cái này cũng không cái kia, ngoài ra nó được xem như là dạng phủ định của “both” và kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định.

“Either”: hoặc cái này hoặc cái kia. “Either” được dùng với động từ ở dạng số ít dạng khẳng định và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định.

2. Vị trí trong câu

- “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định.

- “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Hơn nữa, khi dùng “Neither” cần lưu ý vì từ này đã mang nghĩa phủ định nên trợ động từ đứng sau không ở dạng phủ định.

Ví dụ: Jack doesn't study there, and Laura doesn't either.

Jack doesn't study there, and neither does Laura.

3. Phân biệt Neither và Either

*“Either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/does not/did not).

“Neither” kết hợp với động từ thể khẳng định (do/does/did).

Ex: They didn’t go picnic last weekend, and she didn’t either.

= They didn’t go picnic last weekend, and neither did she.

(Cuối tuần trước họ không đi dã ngoại và cô ấy cũng thế.)

*“Either” nằm cuối của câu và sau trợ động từ thể phủ định

“Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích chơi thể thao.)

B: Neither do I. (Tôi cũng không). Chúng ta cũng có thể nói “Me neither” 

4. Cách dùng

*Neither:

- Cấu trúc Neither + Danh từ số ít (Singular noun)

Ở cấu trúc này “neither” đóng vai trò là một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun).

Ex: Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà.)

- Cấu trúc: Neither of + determiner + plural nouns (Danh từ số nhiều)

“neither of” trước các từ xác định (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều (plural nouns).

Ex: Neither of students wanted to fail in this exams. (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này.)

- Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Ex: Neither of us want to lose this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này.)

- Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn

“Neither”xuất hiện ở câu trả lời ngắn khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với họ.

Ex: A: I don’t want to play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn chơi game đó. Nó chán lắm.)

   B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy)

*Either:

- Cấu trúc: Either + Danh từ số ít (Singular noun)

“either” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)

Ex: I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant.

- Cấu trúc: Either of + determiner + Danh từ số nhiều (plural nouns)

“either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns).

Ex: Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này.)

- Cấu trúc: Either of + Object pronoun

Ex: Do either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?)

- Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn

“either” thường được đặt ở cuối một câu phủ định và chỉ sự đồng ý với sự phủ định mà người nói đề cập tới. Ở đây “either” đồng nghĩa với “too” và “also” tuy nhiên too” và “also” được dùng trong câu khẳng định.

Ex: A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thất vọng với thất bại của anh ấy.)

B: I am not either. (B: Tôi cũng không.)

5. Cấu trúc “Either.. or” và “ Neither… nor”

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ex:

- Neither Laura nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự định đi đến London.)

- Either Laura or her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura hay và các bạn của cô ấy đến London.)

Phần II. Bài tập

Task 1. Choose the best answer

1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.

A. is    B. are    C. were

2. … I or my mother am a doctor.

A. Neither    B. Either    C. Not

3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

A. too     B. neither     C. either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

A. either    B. neither     C. so

5. I don’t like listening to music, …

A. either     B. too     C. neither

6. A: “They don’t think he told jokes.” - B: “…”

A. Neither do I.    B. So do I    C. Me, too.

8. A: “My sister likes listening to music so much.” - B: “…”

A. So am I.    B. I do, too.    C. Neither do I.

8. A: “I can’t go there.” - B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at cooking.” - B: “…”

A. So am I.

B. So do I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t do your homework.” - B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

1.B

2.B

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.B

Task 2. Find the mistake and correct it

1. You don’t like playing games, and neither don’t I.

2. My father doesn’t cook well, and my sister doesn’t neither.

3. I don’t know how to get there, and neither does he.

1. don’t ⇒ do

2. doesn’t neither ⇒ doesn’t, either

3. does ⇒ can

Task 3. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với các trợ động từ thích hợp

1.We should do our homework now and they ____

2. The pineapples aren't ripe and _____ bananas.

3. Peter can sing and dance well, and ____ his brother.

4. My father doesn't drink coffee and my uncle _____

5. Hoa likes carrots, and her sister _____

6. My parents do exercises every morning and I ______

7. Milk is good for your health and ______ fruit juice.

8. These boys like playing football and ____ those boys.

1. should, too.

2. neither are

3. so can

4. doesn't, either

5. does, too

6. do,too

7. so is

8. so do

Task 4. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với các trợ động từ thích hợp

1. I don't feel cold in the winter and _____ he.

2. Lan didn't go to the concert last night and _____ I.

3. Peter doesn't have homework today and _____ I.

4. Mai will go to Ha Noi next week and ____ Hoa.

5. He is planting some trees and I _____.

6. Mr Nam doesn't like to eat fish and ______ his wife.

7. Trang came to the party last night and ____ her friends.

1. neither does

2. neither did

3. neither do

4. so will

5. am, too

6. neither does

7. so did

Task 5. Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương

1. Jane doesn't like cats. I don't like cats either.

⇒ Neither

2. Lisa and play badminton very well. I can, too.

⇒ Both

3. We could have lunch at home. We could also go out to eat. (either)

4. She doesn't like hip hop or heavy mental music. (neither)

5. We can go to the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)

6. I'm going to buy one of these shirts. One is red, the other is blue . (either)

1. Neither Jane nor I like cats.

2. Both Lisa and I can play badminton well.

3. We could either have lunch at home or go out to eat.

4. She doesn't like neither hip hop nor heavy mental music.

5. We can go to the cinema on both Saturday and Sunday.

6. I'm going to buy either the red shirt or the blue shirt.

Task 6. Write sentences with both ... and .../neither ... nor ... /either ...or ...

1. Chris was late. So was Pat.

Both Chris and Pat were late.

2. He didn't write and he didn't phone.

He neither wrote nor phoned.

3. Joe is on holiday and so is Sam.

..........

4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either.

..........

5. Brian doesn't watch TV and he doesn't read newspaper.

..........

6. It was a boring film. It was long too.

The film ..........

7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two.

That man's name ..........

8. I haven't got time to go on holiday. And I haven't got the money.

I've got ..........

9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer.

We..........

3. Both Joe and Sam are on holiday.

4. Neither Joe nor Sam has got a car.

5. Brian neither watches TV nor reads newspapers.

6. The film was both boring and long.

7. That man's name is either Richard or Robert.

8. I've got neither the time nor the money to go on holiday.

9. We can leave either today or tomorrow.

Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any.

1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms.

2. I took two books with me on holiday, but I didn't read .... of them.

3. I took five books with me on holiday but I didn't read .... of them.

4. There are a few shops at the end of the street, but .... of them sells newspaper.

5. You can phone me at .... time during the evening. I'm always at home.

6. I can meet you next Monday or Friday. Would .... of those days be convenient for you?

7. John and I couldn't get into the house because .... of us had a key.

2. either

3. any

4. none

5. any

6. either

7. neither

Task 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary.

1. Both my parents are from London.

2. To get to the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go .... way.

3. I tried twice to phone George but .... times he was out.

4. .... Tom's parents is English. His father is Polish and his mother is Italian.

5. I saw an accident this morning. One car drove into the break of another. Fortunately .... driver was injured but .... cars were bdly damaged.

6. I've got two sisters and a brother. My brother is working but .... my sisters are still at school.

2. either

3. both

4. Neither of

5. neither driver.both./both the……./both of the cars

6. both /both of

Task 9. Complete the sentences with both/neither/either.

1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind."

2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " .... . It is the 20th."

3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland.

    B: We went to .... . A week in Scotland and a week in Ireland.

4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " .... . I'll be in all day."

5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " .... . She's away on holiday."

2. Neither

3. both

4. Either

5. Neither

Task 10. Fill in the blanks with “too” or “either” to complete sentences.

1. My mother likes listening to country music, and I do .......

2. I didn't watch the concert live on TV last night, and my wife didn't .......

3. Peter plays the piano well, and Jim does .......

4. My father doesn't like so much noise, and my mother doesn't ......

5. They were the members of that music club, and I was ......

1. too

2. either

3. too

4. either

5. too

Bài tập bổ sung

Exercise 1. Complete the sentences with [either/neither].

1. ___________ of these options is suitable for me.

2. You can choose ___________ red or blue dress.

3. She doesn't like ___________ of them.

4. We can select ___________ day for the meeting.

5. ___________ of the movies is worth watching.

6. ___________ of us can solve this problem.

7. He didn't come to the party, and ___________ did his girlfriend.

8. ___________ option is good for me.

9. He can't speak ___________ French or Spanish.

10. ___________ of the books you gave me are interesting.

11. ___________ you nor I have enough time to finish the project.

12. She can't decide ___________ to go to the beach or the mountains.

13. ___________ of the books is what I'm looking for.

14. I don't like ___________ of them.

15. They can't come to the party, and ___________ can their children.

16. You can wear ___________ black or white dress.

17. She can't speak ___________ English or German.

18. ___________ of the restaurants is open on Sunday.

19. My best friend wants to eat _______ meat or fish.

20. ________ my sister nor my brother is a doctor.

21. In your match, you _______ win or lose. It depends on your team.

22. We could _______ fly or go by train. It’s up to you.

23. I need _______my friend help nor my brother help. I can do it all alone.

Đáp án:

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

1. Neither

2. either

3. either

4. either

5. Neither

6. Neither

7. neither

8. Neither

9. either

10. Neither

11. Neither

12. either

13. Neither

14. either

15. neither

16. either

17. either

18. Neither

19. either

20. Neither

21. either … or

22. either

23. neither

Exercise 2. Rewrite the sentence.

1. John and Daniel didn't keep her secrets. (neither…nor)

2. Tommy should apologize or leave. (either...or)

3. Mary isn't very considerate. Neither is Daniel. (neither...nor)

4. Tommy used to date Anne. Or was it Mary? (either...or)

5. Jane never listens to or advises her friends when they have problems. (neither...nor)

6. June doesn’t like fruits. I don’t like fruits either. (neither…nor)

7. We could have lunch at home. We could also go to the restaurant to eat. (either…or)

8. She doesn’t like dogs or cats. (neither…nor)

9. I’m going to buy one of these skirts. One is pink, the other is black. (either…or)

10. Jane hasn’t got a computer. Tommy hasn’t got one, either. (neither…nor)

11. Is that her name Mary? Or is it Rachel? It’s one of the two. (either…or)

12. I’m not in Ha Noi city. I’m not in Ho Chi Minh city. (either…or)

13. She can leave Scotland today or she can leave Scotland tomorrow – whichever you prefer. (either…or)

14. John hasn’t got a smartphone. Peter hasn’t got one either. (neither…nor)

15. John doesn’t play badminton and he doesn’t play basketball. (neither…nor)

Đáp án:

1. Neither John nor Daniel kept her secrets.

2. Tommy should either apologize or leave.

3. Neither Mary nor Daniel is very considerate.

4. Tommy used to date either Anne or Mary.

5. Jane neither listens to nor advises her friends when they have problems.

6. Neither June nor I like fruits.

7. We could either have lunch at home or go to the restaurant to eat.

8. She likes neither dogs nor cats.

9. I’m going to buy either the pink skirt or the black one.

10. Neither Jane nor Tommy has got a laptop.

11. Her name is either Mary or Rachel.

12. I’m neither Ha Noi city Ho Chi Minh city.

13. She can leave Scotland either today or tomorrow.

14. Neither John nor Peter has got a smartphone.

15. John neither plays badminton nor plays basketball.

Exercise 3. Choose the best answer.

1. Neither Thang nor his classmates ________ going to the zoo today.

A. is

B. were

C. are

2. ________ I or my sister are singers.

A. Not

B. Either

C. Neither

3. My boyfriend doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, ________.

A. neither

B. too

C. either

4. Chien should prepare for the tests and ________ should you.

A. neither

B.  either

C. so

5. I do not like dancing, ________.

A. either

B. neither

C. too

6. A: “My father doesn’t think she told jokes.” – B: “________”

A. Neither do I.

B. Me, too.

C. So do I.

7. A: “My grandfather likes listening to music so much.” – B: “________”

A. Neither do I.

B. I do, too.

C. So am I.

Đáp án:

1. C

2. B

3. C

4. C

5. A

6. A

7. B

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên