Bài tập So sánh hơn cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thức

*So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: This book is thicker than that one.

*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bất quy tắc

Tính từ Dạng so sánh hơn
Good/ well Better
Many/ much More
Little Less
Far

Farther (về khoảng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near Nearer
Late Later
Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy Happier
Simple Simpler
Narrow Narrower
Clever Cleverer

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

1. more intelligent 2. older 3. larger
4. more colourful 5. quieter 6. more boring
7. bigger 8. worse 9. more beautiful
10. better

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. He is ....... singer I’ve ever met.

     A. worse

     B. bad

     C. the worst

     D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

     A. more

     B. the most

     C. much

     D. as

3. It is ....... in the city than it is in the country.

     A. noisily

     B. more noisier

     C. noisier

     D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

     A. the most beautiful

     B. the more beautiful

     C. the most beautifully

     D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

     A. most hard-working

     B. more hard-working

     C. the most hard-working

     D. as hard-working

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

Task 3. Chọn đáp án đúng

1. I think London is more expensive/expensiver than New York.

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?

3. Are you a better/good student than your sister?

4. My dad’s funny/funnier than your dad!

5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.

6. Physics is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

1. expensive 2. bigger 3. better
4. funnier 5. than 6. worse
7. much safer 8. far 9. expensive
10. longer

Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. My office is ....... away than mine.

     A. father

     B. more far

     C. farther

     D. farer

2. Lana is ....... than David.

     A. handsome

     B. the more handsome

     C. more handsome

     D. the most handsome

3. She did the test ……….. I did.

     A. as bad as

     B. badder than

     C. more badly than

     D. worse than

4. A boat is ....... than a plane.

     A. slower

     B. slowest

     C. more slow

     D. more slower

5. Her new house is ....... than the old one.

     A. more comfortable

     B. comfortably

     C. more comfortabler

     D. comfortable

1. C 2. C 3. D 4. A 5. A

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.