Can, Could, (be) able to trong tiếng AnhA. Cách sử dụng của CAN trong tiếng Anh

    Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu can (có nghĩa là "có thể") để diễn tả một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì.

Cấu trúc: can + động từ nguyên thể không to

Ví dụ: can do/can see/ ...

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách sử dụng của động từ khuyết thiếu can.

- We can see the lake from our bedroom window.

(Chúng ta có thể nhìn thấy cái hồ từ cửa sổ phòng ngủ.)

- Can you speak any foreign languages?

(Bạn có thể nói được một ngoại ngữ nào không?)

- I can come and see you tomorrow if you like.

(Tôi có thể đến thăm bạn vào ngày mai nếu bạn muốn.)

    Dạng phủ định của cancan't (= cannot).

Ví dụ:

- I'm afraid I can't come to the party on Friday.

(Tôi e rằng tôi không thể tới dự tiệc vào thứ Sáu.)

Quảng cáo

B. So sánh (be) able to ... và can

(be) able to có nghĩa tương đương với can và có thể được sử dụng để thay thế cho can. Nhưng nói chung thì can vẫn được sử dụng nhiều hơn.

Ví dụ:

- Are you able to speak any foreign languages?

(Bạn có thể nói được một ngoại ngữ nào không?)

    Nhưng can chỉ có hai dạng can (dạng hiện tại)could (dạng quá khứ) nên khi cần thiết chúng ta phải sử dụng (be) able to.

Bạn theo dõi một số ví dụ sau để thấy rõ khi nào cần sử dụng (be) able to.

1. I can't sleep. (thì hiện tại)

(Tôi không thể ngủ được.)

nhưng

I haven't been able to sleep recently. (can không có dạng Hiện tại hoàn thành)

(Gần đây tôi không thể ngủ được.)

2. Tom can come tomorrow.

(Ngày mai Tom có thể tới.)

nhưng

Tom might be able to come tomorrow.

(Ngày mai Tom có khả năng sẽ đến.)

(can không có dạng nguyên thể hay không sử dụng một động từ khiếm khuyết sau một động từ khiếm khuyết khác)

C. Cách sử dụng của Could trong tiếng Anh

Đôi khi could là quá khứ của can. Chúng ta sử dụng could đặc biệt với các động từ:

see hear smell taste
feel remember understand
Quảng cáo

Ví dụ:

- When we went into the house, we could smell burning.

(Khi chúng tôi đi vào căn nhà, chúng tôi có thể ngửi được mùi cháy.)

- She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

(Cô ấy đã nói bằng giọng rất trầm, nhưng tôi có thể hiểu những gì cô ấy nói.)

    Chúng ta sử dụng could để diễn tả ai đó có khả năng làm gì (nói chung) hay được phép để làm điều gì.

Ví dụ:

- My grandfather could speak five languages.

(Ông tôi có thể nói được 5 ngoại ngữ.)

- We were completely free. We could do what we wanted. (= we were allowed to do...)

(Chúng ta đã hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn.)

(chúng ta đã được phép làm ...)

D. So sánh could và was able to trong tiếng Anh

    Chúng ta sử dụng could để nói về khả năng nói chung. Nhưng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt, chúng ta thường sử dụng was/were able to ... (KHÔNG dùng could).

Ví dụ:

- The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape

hoặc ... everybody managed to escape (nhưng KHÔNG dùng 'could escape')

(Ngọn lửa lan nhanh trong tòa nhà nhưng mọi người đã có thể chạy thoát được)

- They didn't want to come with us at first but we managed to persuade them

hoặc ... we were able to persuade them (nhưng KHÔNG dùng 'could persuade')

(Lúc đầu họ không muốn đến nhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ.)

Bạn theo dõi các ví dụ sau để thấy rõ sự khác biệt trong cách sử dụng của couldwas/were able to trong tiếng Anh.

- Jack was an excellent tennis player. He could beat anybody.

(= He had the general ability to beat anybody)

(Jack là một vận động viên quần vợt cừ khôi. Anh ta có thể đánh bại bất cứ ai)

(= Anh ấy có một khả năng nói chung là đánh bại bất cứ ai)

nhưng

- Jack and Alf had a game of tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack managed to beat him - hoặc ... was able to beat him

(= he managed to beat him in this particular game)

(Ngày hôm qua Jack và Alf thi đấu quần vợt. Alf đã chơi rất hay nhưng cuối cùng Jack đã có thể hạ được Alf.)

(= Jack đã thắng được anh ấy trong trận đấu này.)

    Dạng phủ định của couldcouldn't (could not) có thể được sử dụng trong tất cả các tình huống.

- My grandfather couldn't swim.

(Ông tôi không biết bơi.)

- We tried hard but we couldn't persuade them to come with us

(Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào thuyết phục họ đến với chúng tôi được.)

- Alf played well but he couldn't beat Jack.

(Alf đã chơi rất hay nhưng không thể thắng được Jack.)

Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to

Để làm bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.