Cấu hình electron của phi kim hay, chi tiết

Các nguyên tố phi kim có cấu hình electron tổng quát như thế nào? Bài viết sau đây, giúp các em làm sáng tỏ vấn đề này.

Cấu hình electron của phi kim hay, chi tiết

Quảng cáo

1. Cấu hình electron phi kim

- Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng thường là các nguyên tử phi kim.

⇒ Cấu hình electron lớp ngoài cùng có dạng: ns2 npx với x = {3, 4, 5}

- Chú ý: Một số nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng là phi kim: C, Si.

- Cấu hình electron của một số phi kim thường gặp:

+ Cacbon (C): [He]2s2p2.

+ Nitơ (N): [He]2s2p3.

+ Oxi (O): [He]2s2p4.

+ Flo (F): [He]2s2p5.

+ Photpho (P): [Ne]3s3p3.

+ Lưu huỳnh (S): [Ne]3s3p4.

+ Clo (Cl): [Ne]3s3p5.

+ Brom (Br): [Ar]3d10 4s2 4p5.

2. Mối liên hệ giữa cấu hình electron phi kim với vị trí, tính chất của phi kim.

- Các nguyên tử phi kim có xu hướng nhận electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm gần nó nhất.

X + ne ⟶ Xn-

- Công thức oxit cao nhất, axit tương ứng, hợp chất khí với H của một số phi kim hay gặp.


IVA

VA

VIA

VIIA

Hợp chất oxit có hóa trị cao nhất

CO2

SiO2

GeO2

N2O5

P2O5


SO3

Cl2O7

Br2O7

Axit tương ứng

H2CO3

H2SiO­3

HNO3

H3PO4

H2SO4

HClO4

HBrO4

Hợp chất khí với hiđro

CH4

SiH4

GeH4

NH3

PH3

H2S

HCl

HBr

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây của nguyên tử phi kim? 

A. 1s22s22p63s23p6.                                       

B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s2.                                   

D. 1s22s22p63s23p1.

Lời giải: 

Đáp án B

Loại A vì là cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm (có 8 electron ở lớp ngoài cùng).

Loại C vì là cấu hình electron của nguyên tử kim loại (có 2 electron ở lớp ngoài cùng).

Loại D vì là cấu hình electron của nguyên tử kim loại (có 3 electron ở lớp ngoài cùng).

Câu 2: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIA. Nhận xét nào dưới đây sai khi nói về X.

A. X là nguyên tố p.

B. X có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

C. Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4.

D. X có 6 lớp electron.

Lời giải:

Đáp án D

Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIA.

⇒ Nguyên tử X có 3 lớp electron và 6 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4.

⇒ Nhận xét D sai.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác