Auto Refresh trong ServletVới một Webpage mà hiển thị chỉ số chứng khoán, exchange rate, … thì bạn cần Refresh các trang này bởi sử dụng nút Refresh hoặc Reload trên trình duyệt của bạn.

Java Servlet giúp công việc này được thực hiện dễ dàng hơn bằng việc cung cấp cho bạn một kỹ thuật giúp bạn Refresh trang web một cách tự động sau một khoảng thời gian đã cho.

Cách đơn giản nhất để Refresh một Webpage là sử dụng phương thức setIntHeader() của đối tượng Response. Sau đây là cú pháp cho phương thức này:

public void setIntHeader(String header, int headerValue)

Phương thức này gửi trường header là "Refresh" trở lại trình duyệt cùng một giá trị integer chỉ khoảng thời gian bằng giây.

Ví dụ về Auto Refresh trong Servlet

Sau đây là ví dụ minh họa cách một Servlet thực hiện việc Auto Refresh một Webpage bởi sử dụng phương thức setIntHeader() để thiết lập Refresh header.

// Import required java libraries
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;
 
// Extend HttpServlet class
public class Refresh extends HttpServlet {
 
 // Method to handle GET method request.
 public void doGet(HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException
 {
   // Set refresh, autoload time as 5 seconds
   response.setIntHeader("Refresh", 5);
 
   // Set response content type
   response.setContentType("text/html");
 
   // Get current time
   Calendar calendar = new GregorianCalendar();
   String am_pm;
   int hour = calendar.get(Calendar.HOUR);
   int minute = calendar.get(Calendar.MINUTE);
   int second = calendar.get(Calendar.SECOND);
   if(calendar.get(Calendar.AM_PM) == 0)
    am_pm = "AM";
   else
    am_pm = "PM";
 
   String CT = hour+":"+ minute +":"+ second +" "+ am_pm;
  
   PrintWriter out = response.getWriter();
   String title = "Auto Page Refresh using Servlet";
   String docType =
   "<!doctype html public \"-//w3c//dtd html 4.0 " +
   "transitional//en\">\n";
   out.println(docType +
    "<html>\n" +
    "<head><title>" + title + "</title></head>\n"+
    "<body bgcolor=\"#f0f0f0\">\n" +
    "<h1 align=\"center\">" + title + "</h1>\n" +
    "<p>Current Time is: " + CT + "</p>\n");
 }
 // Method to handle POST method request.
 public void doPost(HttpServletRequest request,
           HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException {
   doGet(request, response);
 }
}
Quảng cáo

Biên dịch Servlet trên và tạo các entry sau trong web.xml:

....
 <servlet>
   <servlet-name>Refresh</servlet-name>
   <servlet-class>Refresh</servlet-class>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
   <servlet-name>Refresh</servlet-name>
   <url-pattern>/Refresh</url-pattern>
 </servlet-mapping>
....
Quảng cáo

Bây giờ gọi Servlet trên bởi sử dụng URL là http://localhost:8080/Refresh sẽ hiển thị system time hiện tại sau mỗi 5 s như sau. Bạn chạy Servlet này và đợi kết quả:

Auto Page Refresh using Servlet

Current Time is: 9:44:50 PM

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: