Upload File trong ServletMột Servlet có thể được sử dụng với một thẻ HTML form để cho phép người dùng upload các file tới Server. Một upload file có thể là một text hoặc image file hoặc bất kỳ tài liệu nào khác.

Tạo một File Upload Form

HTML code sau tạo một Upload Form. Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ:

 • Thuộc tính Phương thức của thẻ form nên được thiết lập là phương thức POST và phương thức GET không thể được sử dụng.

 • Thuộc tính enctype của thẻ form nên được thiết lập là multipart/form-data.

 • Thuộc tính action trong thẻ form nên được thiết lập là một servlet file mà sẽ xử lý việc upload file tại Backend Server. Ví dụ sau sử dụng servlet là UploadServlet để upload file.

 • Để upload một file đơn, bạn nên sử dụng một thẻ <input .../> đơn với thuộc tính là type="file". Để cho phép upload nhiều file lên, bạn sử dụng nhiều thẻ input với các giá trị thuộc tính khác nhau. Trình duyệt liên kết một nút Browse với từng giá trị đó.

 
<html>
<head>
<title>File Uploading Form</title>
</head>
<body>
<h3>File Upload:</h3>
Select a file to upload: <br />
<form action="UploadServlet" method="post"
            enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" size="50" />
<br />
<input type="submit" value="Upload File" />
</form>
</body>
</html>
Quảng cáo

Nó sẽ hiển thị kết quả sau, cho phép bạn chọn một file từ PC nội bộ và khi người dùng click tại "Upload File", thì Form sẽ được đệ trình cùng với file đã chọn:

 
File Upload: 
Select a file to upload: 


NOTE: This is just dummy form and would not work.

Viết Backend Servlet:

Servlet sau với tên UploadServlet sẽ chăm sóc file đã được tải lên và lưu giữ nó trong thư mục <Tomcat-installation-directory>/webapps/data. Tên thư mục nà cũng có thể được thêm vào bởi sử dụng một cấu hình ngoại vi chẳng hạn như một phần tử context-param trong web.xml như sau:

 
<web-app>
....
<context-param> 
  <description>Location to store uploaded file</description> 
  <param-name>file-upload</param-name> 
  <param-value>
     c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\
   </param-value> 
</context-param>
....
</web-app>

Dưới đây là source code cho UploadServlet mà có thể xử lý việc upload nhiều file tại cùng một thời điểm. Trước khi vào ví dụ, bạn chắc chắn rằng:

 • Ví dụ sau phụ thuộc vào FileUpload, vì thế chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của commons-fileupload.x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể tải nó về từ: http://commons.apache.org/fileupload/.

 • FileUpload phụ thuộc vào Commons IO, vì thể đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của commons-io-x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể download nó tại: http://commons.apache.org/io/.

 • Trong khi kiểm nghiệm ví dụ này, bạn nên upload một file mà có kích cỡ nhỏ hơn maxFileSize, nếu không thì file đó sẽ không được tải lên.

 • Bạn chắc chắn đã tạo ra thư mục c:\temp và c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data

Quảng cáo
// Import required java libraries
import java.io.*;
import java.util.*;
 
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;
import org.apache.commons.io.output.*;public class UploadServlet extends HttpServlet {
  
  private boolean isMultipart;
  private String filePath;
  private int maxFileSize = 50 * 1024;
  private int maxMemSize = 4 * 1024;
  private File file ;  public void init( ){
   // Get the file location where it would be stored.
   filePath = 
       getServletContext().getInitParameter("file-upload"); 
  }
  public void doPost(HttpServletRequest request, 
        HttpServletResponse response)
       throws ServletException, java.io.IOException {
   // Check that we have a file upload request
   isMultipart = ServletFileUpload.isMultipartContent(request);
   response.setContentType("text/html");
   java.io.PrintWriter out = response.getWriter( );
   if( !isMultipart ){
     out.println("<html>");
     out.println("<head>");
     out.println("<title>Servlet upload</title>"); 
     out.println("</head>");
     out.println("<body>");
     out.println("<p>No file uploaded</p>"); 
     out.println("</body>");
     out.println("</html>");
     return;
   }
   DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
   // maximum size that will be stored in memory
   factory.setSizeThreshold(maxMemSize);
   // Location to save data that is larger than maxMemSize.
   factory.setRepository(new File("c:\\temp"));   // Create a new file upload handler
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
   // maximum file size to be uploaded.
   upload.setSizeMax( maxFileSize );   try{ 
   // Parse the request to get file items.
   List fileItems = upload.parseRequest(request);
	
   // Process the uploaded file items
   Iterator i = fileItems.iterator();   out.println("<html>");
   out.println("<head>");
   out.println("<title>Servlet upload</title>"); 
   out.println("</head>");
   out.println("<body>");
   while ( i.hasNext () ) 
   {
     FileItem fi = (FileItem)i.next();
     if ( !fi.isFormField () )	
     {
      // Get the uploaded file parameters
      String fieldName = fi.getFieldName();
      String fileName = fi.getName();
      String contentType = fi.getContentType();
      boolean isInMemory = fi.isInMemory();
      long sizeInBytes = fi.getSize();
      // Write the file
      if( fileName.lastIndexOf("\\") >= 0 ){
        file = new File( filePath + 
        fileName.substring( fileName.lastIndexOf("\\"))) ;
      }else{
        file = new File( filePath + 
        fileName.substring(fileName.lastIndexOf("\\")+1)) ;
      }
      fi.write( file ) ;
      out.println("Uploaded Filename: " + fileName + "<br>");
     }
   }
   out.println("</body>");
   out.println("</html>");
  }catch(Exception ex) {
    System.out.println(ex);
  }
  }
  public void doGet(HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response)
    throws ServletException, java.io.IOException {
    
    throw new ServletException("GET method used with " +
        getClass( ).getName( )+": POST method required.");
  } 
}

Biên dịch và chạy Servlet

Biên dịch UploadServlet trên và tạo các entry cần thiết trong web.xml như sau:

 
<servlet>
  <servlet-name>UploadServlet</servlet-name>
  <servlet-class>UploadServlet</servlet-class>
</servlet><servlet-mapping>
  <servlet-name>UploadServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/UploadServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>

Bây giờ, bạn thử upload các file bởi sử dụng thẻ HTML form mà bạn đã tạo ở trên. Khi bạn thử http://localhost:8080/UploadFile.htm, nó sẽ hiển thị kết quả sau:

 
File Upload: 

Select a file to upload:

Nếu mọi thứ là ổn, file của bạn sẽ được upload trong c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\ directory.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: