Upload File trong ServletMột Servlet có thể được sử dụng với một thẻ HTML form để cho phép người dùng upload các file tới Server. Một upload file có thể là một text hoặc image file hoặc bất kỳ tài liệu nào khác.

Tạo một File Upload Form

HTML code sau tạo một Upload Form. Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ:

 • Thuộc tính Phương thức của thẻ form nên được thiết lập là phương thức POST và phương thức GET không thể được sử dụng.

 • Thuộc tính enctype của thẻ form nên được thiết lập là multipart/form-data.

 • Thuộc tính action trong thẻ form nên được thiết lập là một servlet file mà sẽ xử lý việc upload file tại Backend Server. Ví dụ sau sử dụng servlet là UploadServlet để upload file.

 • Để upload một file đơn, bạn nên sử dụng một thẻ <input .../> đơn với thuộc tính là type="file". Để cho phép upload nhiều file lên, bạn sử dụng nhiều thẻ input với các giá trị thuộc tính khác nhau. Trình duyệt liên kết một nút Browse với từng giá trị đó.

 
<html>
<head>
<title>File Uploading Form</title>
</head>
<body>
<h3>File Upload:</h3>
Select a file to upload: <br />
<form action="UploadServlet" method="post"
            enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" size="50" />
<br />
<input type="submit" value="Upload File" />
</form>
</body>
</html>
Quảng cáo

Nó sẽ hiển thị kết quả sau, cho phép bạn chọn một file từ PC nội bộ và khi người dùng click tại "Upload File", thì Form sẽ được đệ trình cùng với file đã chọn:

 
File Upload: 
Select a file to upload: 


NOTE: This is just dummy form and would not work.

Viết Backend Servlet:

Servlet sau với tên UploadServlet sẽ chăm sóc file đã được tải lên và lưu giữ nó trong thư mục <Tomcat-installation-directory>/webapps/data. Tên thư mục nà cũng có thể được thêm vào bởi sử dụng một cấu hình ngoại vi chẳng hạn như một phần tử context-param trong web.xml như sau:

 
<web-app>
....
<context-param> 
  <description>Location to store uploaded file</description> 
  <param-name>file-upload</param-name> 
  <param-value>
     c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\
   </param-value> 
</context-param>
....
</web-app>

Dưới đây là source code cho UploadServlet mà có thể xử lý việc upload nhiều file tại cùng một thời điểm. Trước khi vào ví dụ, bạn chắc chắn rằng:

 • Ví dụ sau phụ thuộc vào FileUpload, vì thế chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của commons-fileupload.x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể tải nó về từ: http://commons.apache.org/fileupload/.

 • FileUpload phụ thuộc vào Commons IO, vì thể đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của commons-io-x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể download nó tại: http://commons.apache.org/io/.

 • Trong khi kiểm nghiệm ví dụ này, bạn nên upload một file mà có kích cỡ nhỏ hơn maxFileSize, nếu không thì file đó sẽ không được tải lên.

 • Bạn chắc chắn đã tạo ra thư mục c:\temp và c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data

Quảng cáo
// Import required java libraries
import java.io.*;
import java.util.*;
 
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;
import org.apache.commons.io.output.*;public class UploadServlet extends HttpServlet {
  
  private boolean isMultipart;
  private String filePath;
  private int maxFileSize = 50 * 1024;
  private int maxMemSize = 4 * 1024;
  private File file ;  public void init( ){
   // Get the file location where it would be stored.
   filePath = 
       getServletContext().getInitParameter("file-upload"); 
  }
  public void doPost(HttpServletRequest request, 
        HttpServletResponse response)
       throws ServletException, java.io.IOException {
   // Check that we have a file upload request
   isMultipart = ServletFileUpload.isMultipartContent(request);
   response.setContentType("text/html");
   java.io.PrintWriter out = response.getWriter( );
   if( !isMultipart ){
     out.println("<html>");
     out.println("<head>");
     out.println("<title>Servlet upload</title>"); 
     out.println("</head>");
     out.println("<body>");
     out.println("<p>No file uploaded</p>"); 
     out.println("</body>");
     out.println("</html>");
     return;
   }
   DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
   // maximum size that will be stored in memory
   factory.setSizeThreshold(maxMemSize);
   // Location to save data that is larger than maxMemSize.
   factory.setRepository(new File("c:\\temp"));   // Create a new file upload handler
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
   // maximum file size to be uploaded.
   upload.setSizeMax( maxFileSize );   try{ 
   // Parse the request to get file items.
   List fileItems = upload.parseRequest(request);
	
   // Process the uploaded file items
   Iterator i = fileItems.iterator();   out.println("<html>");
   out.println("<head>");
   out.println("<title>Servlet upload</title>"); 
   out.println("</head>");
   out.println("<body>");
   while ( i.hasNext () ) 
   {
     FileItem fi = (FileItem)i.next();
     if ( !fi.isFormField () )	
     {
      // Get the uploaded file parameters
      String fieldName = fi.getFieldName();
      String fileName = fi.getName();
      String contentType = fi.getContentType();
      boolean isInMemory = fi.isInMemory();
      long sizeInBytes = fi.getSize();
      // Write the file
      if( fileName.lastIndexOf("\\") >= 0 ){
        file = new File( filePath + 
        fileName.substring( fileName.lastIndexOf("\\"))) ;
      }else{
        file = new File( filePath + 
        fileName.substring(fileName.lastIndexOf("\\")+1)) ;
      }
      fi.write( file ) ;
      out.println("Uploaded Filename: " + fileName + "<br>");
     }
   }
   out.println("</body>");
   out.println("</html>");
  }catch(Exception ex) {
    System.out.println(ex);
  }
  }
  public void doGet(HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response)
    throws ServletException, java.io.IOException {
    
    throw new ServletException("GET method used with " +
        getClass( ).getName( )+": POST method required.");
  } 
}

Biên dịch và chạy Servlet

Biên dịch UploadServlet trên và tạo các entry cần thiết trong web.xml như sau:

 
<servlet>
  <servlet-name>UploadServlet</servlet-name>
  <servlet-class>UploadServlet</servlet-class>
</servlet><servlet-mapping>
  <servlet-name>UploadServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/UploadServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>

Bây giờ, bạn thử upload các file bởi sử dụng thẻ HTML form mà bạn đã tạo ở trên. Khi bạn thử http://localhost:8080/UploadFile.htm, nó sẽ hiển thị kết quả sau:

 
File Upload: 

Select a file to upload:

Nếu mọi thứ là ổn, file của bạn sẽ được upload trong c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\ directory.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: