Truy cập Database trong ServletTrước khi vào chương này, chúng tôi giả sử bạn đã hiểu cách ứng dụng JDBC làm việc. Trước khi bắt đầu với truy cập Database thông qua một Servlet, chắc chắn rằng bạn đã cài đặt môi trường JDBC thích hợp cùng với một Database.

Để biết thêm chi tiết về cách truy cập Database bởi sử dụng JDBC và cài đặt môi trường của nó, bạn nên tham khảo: JDBC Tutorial.

Để bắt đầu với các khái niệm cơ bản, chúng ta tạo một table đơn giản và tạo một vài bản ghi trong bảng đó như sau:

Tạo table

Để tạo bảng Employees trong TEST database, bạn theo các bước:

Bước 1:

Mở một Command Prompt và thay đổi thư mục cài đặt như sau:

C:\>
C:\>cd Program Files\MySQL\bin
C:\Program Files\MySQL\bin>

Bước 2:

Login vào Database như sau:

C:\Program Files\MySQL\bin>mysql -u root -p
Enter password: ********
mysql>

Bước 3:

Tạo bảng Employee trong TEST database như sau:

mysql> use TEST;
mysql> create table Employees
  (
   id int not null,
   age int not null,
   first varchar (255),
   last varchar (255)
  );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
mysql>
Quảng cáo

Tạo Data Records

Cuối cùng, bạn tạo các bản ghi mới trong Employee table như sau:

mysql> INSERT INTO Employees VALUES (100, 18, 'Zara', 'Ali');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
 
mysql> INSERT INTO Employees VALUES (101, 25, 'Mahnaz', 'Fatma');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 
mysql> INSERT INTO Employees VALUES (102, 30, 'Zaid', 'Khan');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 
mysql> INSERT INTO Employees VALUES (103, 28, 'Sumit', 'Mittal');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 
mysql>

Truy cập một Database sử dụng Servlet

Ví dụ sau minh họa cách để truy cập một TEST database bởi sử dụng Servlet:

// Loading required libraries
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.sql.*;
 
public class DatabaseAccess extends HttpServlet{
  
 public void doGet(HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException
 {
   // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
   static final String JDBC_DRIVER="com.mysql.jdbc.Driver"; 
   static final String DB_URL="jdbc:mysql://localhost/TEST";

   // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
   static final String USER = "root";
   static final String PASS = "123456";

   // Set response content type
   response.setContentType("text/html");
   PrintWriter out = response.getWriter();
   String title = "Database Result";
   String docType =
    "<!doctype html public \"-//w3c//dtd html 4.0 " +
     "transitional//en\">\n";
     out.println(docType +
     "<html>\n" +
     "<head><title>" + title + "</title></head>\n" +
     "<body bgcolor=\"#f0f0f0\">\n" +
     "<h1 align=\"center\">" + title + "</h1>\n");
   try{
     // Register JDBC driver
     Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

     // Open a connection
     conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

     // Execute SQL query
     stmt = conn.createStatement();
     String sql;
     sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
     ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

     // Extract data from result set
     while(rs.next()){
      // Lay du lieu boi su dung ten cot
      int mssv = rs.getInt("mssv");
      int diemthi = rs.getInt("diemthi");
      String ho = rs.getString("ho");
      String ten = rs.getString("ten");

      // Hien thi cac gia tri
      out.println("ID: " + id + "<br>");
      out.println(", Age: " + age + "<br>");
      out.println(", First: " + first + "<br>");
      out.println(", Last: " + last + "<br>");
     }
     out.println("</body></html>");

     // Clean-up environment
     rs.close();
     stmt.close();
     conn.close();
   }catch(SQLException se){
     // Xu ly cac loi cho JDBC
     se.printStackTrace();
   }catch(Exception e){
     // Xu ly cac loi cho Class.forName
     e.printStackTrace();
   }finally{
     // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
     try{
      if(stmt!=null)
        stmt.close();
     }catch(SQLException se2){
     } 
     try{
      if(conn!=null)
      conn.close();
     }catch(SQLException se){
      se.printStackTrace();
     }// Ket thuc khoi finally
   } // Ket thuc khoi try
  }
} 
Quảng cáo

Biên dịch Servlet trên và tạo các entry sau trong web.xml:

....
 <servlet>
   <servlet-name>DatabaseAccess</servlet-name>
   <servlet-class>DatabaseAccess</servlet-class>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
   <servlet-name>DatabaseAccess</servlet-name>
   <url-pattern>/DatabaseAccess</url-pattern>
 </servlet-mapping>
....

Bây giờ, gọi Servlet này bởi sử dụng URL là http://localhost:8080/DatabaseAccess sẽ hiển thị phản hồi sau:

Database Result

ID: 100, Age: 18, First: Zara, Last: Ali ID: 101, Age: 25, First: Mahnaz, Last: Fatma ID: 102, Age: 30, First: Zaid, Last: Khan ID: 103, Age: 28, First: Sumit, Last: Mittal

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: