Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12: Music (Phần 2)Unit 12: Music

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12: Music (Phần 2)

Đề luyện 1:

Choose the word with the underlined letter pronounced differently from the others:

1. a. city     b. ocean     c. musician     d. special

2. a. sea     b. singer     c. sugar     d. said

3. a. zone     b. waltz     c. zoo     d. frozen

Quảng cáo

4. a. race     b. recylce     c. cousin     d. sight

5. a. rose     b. reason     c. price     d. prize

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

6. Music adds __________ to the atmosphere of a festival.

a. sadness     b. joyfulness     c. happy     d. disappointment

7. Folk music ______ babies to sleep.

a. makes b. wakes     c. lulls     d. lets

8. “_______ is your favourite singer?” –“Michael Jackson.”

a. What     b. Who    c. Whom    d. Whose

9. We started early in order _______ miss the essential part of the concert.

a. to not     b. not to     c. no for     d. for no

10. __________ is it from here to the theatre?

a. How     b. How long     c. How far     d. How often

Quảng cáo

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting:

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Read the passage and choose one correct answer for each question:

FOLK MUSIC

Pop music has always been influenced by other forms of music. An important form is folk music.

Folk songs are the songs composed and sung by country people. The songs may be hundreds of years old, so nobody knows who originally composed them. Modern music is often music for dancing. In Britain it was traditionally played with instruments like flutes, accordion, etc.

In the 1950s and 1960s the people who wrote songs and played them with acoustic guitars were also called folk singers. The songs were often “protest songs”, complaining of bad things happening in society.

16. Which form of music is pop music mainly influenced by?

A. classical music     B. folk music     C. jazz    D. rock ‘n’ roll

Quảng cáo

17. Who were folk songs composed by?

A. countryside people        B. city people

C. modern musicians       D. old singers

18. According to the passage, what is modern music often used for?

A. singing only        B. playing with guitars

C. dancing        D. forming pop music

19. In the 1950s, what did people play folk songs with?

A. pianos     B. flutes     C. drums    D. guitars

20. Why are folk songs called “protest songs”?

A. Because they are sung by country people.

B. Because they are hundreds of years old.

C. Because nobody knows who originally composed them.

D. Because they complain about bad things happening in society.

Đáp án:

Câu Ghi chú Câu Ghi chú
1. a /s/ còn lại: /ʃ/ 11. C for => to/in order to/so as to
2. c /ʃ/ còn lại: /s/ 12. A What => Why
3. b /s/ còn lại: /z/ 13. C lisstening => listen
4. c /z/ còn lại: /s/ 14. A we don’t => don’t we
5. c /s/ còn lại: /z/ 15. B to not => not to
6. b lull: ru (ngủ) 16. B “An important form is folk music.”
7. c 17. A “Folk songs are the songs composed and sung by country people.”
8. b

in order to: nhằm để làm gì

in order not to: nhằm không bị/nhằm tránh việc gì đó

18. C “Modern music is often music for dancing.”
9. b 19. D “In the 1950s and 1960s the people who wrote songs and played them with acoustic guitars…”
10. c 20. D '‘The songs were often “protest songs”, complaining of bad things happening in society.”

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6