Unit 12 lớp 10: ListeningUnit 12: Music

C. Listening (Trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình Văn Cao. Nói cho nhau nghe những gì bạn biết về ông ấy.)

Quảng cáo

- Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào trong số các bài hát dưới đây được viết bởi Văn Cao?)

1. Suoi Mo         4. Truong Ca Song Lo
3. Tien Quan Ca    5. Lang Toi

- Listen and repeat.

sweet and gentle: ngọt ngào và nhẹ nhàng
rousing: hào hứng, sôi nổi
lyrical: trữ tình
solemn: trang nghiêm

Which of the words above can you use to describe Van Cao's music? (Từ nào trong những từ trên em có thể dùng để mô tả nhạc của Văn Cao.)

sweet and genllelyrical trong Suối Mơ

solemn, exciting, rousing trong các bài hát còn lại.

Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and then decide whether the statments are true (T) or false (F). (Nghe và sau đó xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. F => The guest is Quang Hung.

2. F => He likes some Vietnamese musician.

3. T

4. F => It was written in 1944.

5. F => He always feels proud of his country when he hears the songs.

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What is the name of the radio programme? (Tên của chương trình phát thanh là gì?)

=> It's "My Favourite Musician".

2. Which song by Van Cao does Quang Hung like most? (Quang Hùng thích bài hát nào nhất của Văn Cao?)

=> It's the "Tien Quan Ca".

3. Why does Quang Hung like it? (Tại sao Quang Hùng thích bài hát đó?)

=> It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country.

Quảng cáo

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao's music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ấy?)

A: Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B: His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A: He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao's music.

B: Quang Hung says the piece of music he likes best is the "Tien Quan Ca" and whenever he hears this song he feels proud and great.

A: I completely agree with Quang Hung's ideas.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Lan Huong : Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to.

Lan Huong : Do you like them?

Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician.

Quảng cáo

Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?

Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong : That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Lan Huong : Do you like any other songs by Van Cao?

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical.

Lan Huong : Well, let me see if we can play one of the songs for you ...

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-music.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên