Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 5: Illiteracy đầy đủ, hay nhấtUnit 5

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 5: Illiteracy

Quảng cáo
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
campaign n /kæmˈpeɪn/ chiến dịch
effective a /ɪˈfektɪv/ có hiệu quả
enforce v /ɪnˈfɔːs/ ép làm, thúc ép, ép buộc
eradicate v /ɪˈrædɪkeɪt/ xóa bỏ
ethnic minority /ˌeθnɪk maɪˈnɒrəti/ dân tộc thiểu số
expand v /ɪkˈspænd/ mở rộng
highland n /ˈhaɪlənd/ cao nguyên
honourable a /ˈɒnərəbl/ đáng tôn kính, đáng kính trọng
illiteracy n /ɪˈlɪtərəsi/ mù chữ
mutual respect n /ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ tôn trọng lẫn nhau
performance n /pəˈfɔːməns/ sự thể hiện, thành tích
promotion n /prəˈməʊʃn/ sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích
rate n /reɪt/ tỉ lệ
strategy n /ˈstrætədʒi/ chiến lược
struggle n /ˈstrʌɡl/ sự đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
survey n /ˈsɜːveɪ/ khảo sát, điều tra
universal a /ˌjuːnɪˈvɜːsl/ thuộc mọi người
Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 5 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 5

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-illiteracy.jsp