Tiếng Anh 11 Unit 5 Global Success, Smart World, Friends GlobalVới lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 Global Success, Smart World, Friends Global hay, chi tiết chương trình sách mới sẽ giúp học sinh lớp 11 làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 5 dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 11 Unit 5 Global Success, Smart World, Friends Global

Quảng cáo

Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 Reading sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 5: Reading (sách cũ)

A. Reading (Trang 56-57-58 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả bức tranh, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Miêu tả tranh thông qua hỏi và trả lời:

A: Where do you think the class is?

B: The class is in the mountainous area.

A: When does this class take place?

B: Perhaps the class takes place in the morning because we can see the sunlight outside.

A: What are the children doing?

B: They are learning how to read and write.They are listening very attentively to their teacher.

A: Are they at the same age?

B: No, they aren't.They are at the different ages.

A: What do you think of the teacher in this class? Who is he?

B: He is a soldier.He may be a border soldier and he works as a volunteer teacher.

A: Is the class in a good condition?

B: No, it isn't.It is in a poor condition.

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

By July 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed the programmes of “Universalisation of Primary Education” and “Illiteracy Eradication". However, by that time, only 94% of the population was able to read and write. This meant that more work had to be done to eradicate illiteracy in the country.

In the summer of 2000. the Vietnam Society of Learning Promotion started a campaign for illiteracy eradication. In the campaign, six hundred ethnic minority students from the northern highlands were asked to provide reading and writing skills to 1.200 illiterate people living in their home villages. In 2001, eight hundred volunteer students took part in the campaign. The number of people receiving reading and writing lessons reached 4,623. This was an effective way to help people in remote and mountainous areas to read and write.

Those students who took part in the fight against illiteracy considered it an honorable job to help people in their home villages. They voluntarily spent their summer vacations teaching illiterate people to read and write. Some even prepared relevant materials for their classes. They talked about new farming techniques and family planning. Before they left, they promised to come back the next summer.

The fight against illiteracy continued in the summer of 2002. This time the Vietnam Society of Learning Promotion decided to expand its activities to the central mountainous provinces. At present, the number of illiterate people in the remote and mountainous areas is gradually decreasing. It is hoped that illiteracy will soon be eradicated in our country as more and more people are taking part in the struggle against it.

Hướng dẫn dịch:

Vào khoảng tháng 7 năm 2000, 61 tỉnh và thành phố ở Việt Nam đã hoàn tất chương trình "Phổ cập giáo dục Tiểu học" và "Xóa mù chữ". Tuy nhiên, vào thời gian đó, chỉ có 94% dân số biết đọc và viết. Điều đó có nghĩa là có nhiều việc phải làm để xoá nạn mù chữ trong toàn quốc.

Vào mùa hè năm 2000, Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu một chiến dịch xóa mù chữ. Trong chiến dịch này, sáu trăm sinh viên dân tộc thiểu số ở vùng cao miền Bắc được yêu cầu dạy đọc và viết cho 1.200 người mù chữ ở làng quê của họ. Vào năm 2001, có tám trăm sinh viên tình nguyện tham dự vào chiến dịch, số người được học đọc, viết lên đến 4.623 người. Đó là một cách hiệu quả để giúp những người ở vùng xa, vùng núi biết đọc và viết.

Những sinh viên tham dự vào cuộc chiến chống nạn mù chữ coi việc giúp người ở làng quê mình là một vinh dự. Họ tình nguyện dành trọn kỳ nghỉ hè để dạy những người mù chữ học đọc và viết. Vài bạn còn chuẩn bị các tư liệu dành cho lớp. Họ nói về các kỹ thuật canh tác mới và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi, họ hứa sẽ trở lại vào mùa hè sau.

Cuộc chiến xóa mù chữ tiếp tục vào mùa hè năm 2002. Lần này Hội Khuyến Học Việt Nam quyết định mở rộng các hoạt động của hội đến các tỉnh ở vùng núi miền Trung. Hiện tại, số người mù chữ ở vùng xa và vùng cao đã giảm dần. Người ta hy vọng là nạn mù chữ sẽ được xóa sạch trong nước khi càng ngày càng có nhiều người tham gia vào trận đấu chống lại nạn mù chữ.

Task 1. Find the Vietnamese equivalent to the following expressions. (Tìm từ tiếng Việt tương đương cho các diễn đạt sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. Universalisation of Primary Education: Phổ cập giáo dục Tiểu học

2. The Vietnam Society of Learning Promotion: Hội Khuyến học Việt Nam

3. illiteracy eradication: xóa mù chữ

4. farming techniques: kĩ thuật canh tác

5. family planning: kế hoạch hóa gia đình

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the whole passage? (Lựa chọn nào trong số các lựa chọn A, B, C hoặc D thích hợp nhất để tóm tắt cả đoạn văn trên?)

A. Chương trình Phổ cập giáo dục Tiểu học ở Việt Nam

B. Tỉ lệ mù chữ ở Việt Nam

C. Chương trình giáo dục của sinh viên vùng cao

D. Cuộc chiến chống mù chữ

Gợi ý:

Lựa chọn: D. The fight against illiteracy

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What was the rate of literacy in Vietnam in 2000? (Tỉ lệ biết chữ ở Việt Nam năm 2000 là bao nhiêu?)

=> 94% of the population.

2. What campaign was started by the Vietnam Society of Learning Promotion? (Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu chiến dịch nào?)

=> The campaign for illiteracy eradication.

3. How many students participated in the campaign in 2000 and how many in 2001? (Có bao nhiêu sinh viên tham gia vào chiến dịch vào năm 2000 và có bao nhiêu tham gia vào năm 2001?)

=> 600 students in 2000 and 800 sts in 2001.

4. What did the students do to help eradicate illiteracy? (Sinh viên đã làm gì để giúp xóa nạn mù chữ?)

=> They willingly/voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people to read and write.

5. What will happen if more and more people take part in the struggle against illiteracy? (Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày càng có nhiều người tham gia vào chiến dịch chống mù chữ?)

=> Illiteracy will soon be eradicated.

Quảng cáo

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Ask and answer the questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Are there any illiterate people in your neighborhood? (Trong vùng em có người mù chữ không?)

=> Yes, but not many. Most of them are the poor working people.

2. What do you think we should do to help them read and write? (Theo em chúng ta nên làm gì để giúp học biết đọc và viết?)

=> I think we should explain the disadvantages of being illiterate to them. At the same time, we should provide the convenient condition for them to go to classes for illiteracy eradication.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 5

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-illiteracy.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học