Unit 7 lớp 12: LanguageUnit 7 lớp 12: Language

Vocabulary

1 (trang 20-SGK tiếng anh 12). Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Nối từ với nghĩa của chúng.)

Quảng cáo

1. incredible (adj)

2. activate (v)

3. capable (adj)

4. resurrect (v)

5. emotion (n)

a. having the ability or qualities necessary for doing something

b. bring something back into use

c. make a device start working

d. strong feeling

e. impossible or difficult to believe

Đáp án:

1. c2. e3. a4. b5. d
Quảng cáo

2 (trang 20-SGK tiếng anh 12). Complete the following sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. Her __________ was so strong that it brought tears to her eyes.

2. Deep Blue is a chess-playing computer developed by IBM that was __________ of defeating the world champion Garry Kasparov in 1997.

3. After two thousand years, the deceased Monica was __________ by the future artificial intelligence.

4. This programme is used to __________  the new generation robots.

5. Many viewers like the Star Treck films which have lots of __________ space travels.

Đáp án:

1. emotion2. capable3. resurrected
4. active5. incredible

Hướng dẫn dịch:

1.  Cảm xúc của cô ấy quá mạnh mẽ đến nỗi cô ấy đã rơi nước mắt.

2.  Deep Blue là một máy tính chơi cờ vua do IBM phát triển, có khả năng đánh bại nhà vô địch thế giới Garry Kasparov vào năm 1997.

3.  Sau hai nghìn năm, người đã chết Monica đã được hồi sinh bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai.)

4.Chương trình này được sử dụng để kích hoạt các robot thế hệ mới.

5.  Nhiều người xem thích các bộ phim Star Treck cái mà có nhiều chuyến đi không gian đáng kinh ngạc.)

Pronunciation

1 (trang 20-SGK tiếng anh 12). Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. There are a lot of science-fiction films on nowadays.

2. A GPS tracking device is hidden under the seat.

3. Please turn off all your electronic devices duri takeoff.

4. GMT (Greenwich Mean Time) is recognised over the globe by millions of people.

5. The first space shuttle was launched by NASA 1981.

6. Do you believe that the future A.I. will destr humans completely?

7. The ATM was broken so I went to the bank to get my cash.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày nay có rất nhiều phim khoa học viễn tưởng.

2. Một thiết bị theo dõi GPS được giấu dưới ghế.

3. Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử của bạn khi cất cánh.

4. GMT (Giờ chuẩn Greenwich) được hàng triệu người công nhận trên toàn cầu.

5. Tàu con thoi đầu tiên được NASA phóng vào năm 1981.

6. Bạn có tin rằng tương lai A.I. sẽ hủy diệt con người hoàn toàn?

7. Máy ATM bị hỏng nên tôi đã đến ngân hàng để lấy tiền mặt.

Grammar

1 (trang 20-SGK tiếng anh 12). Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive. (Viết lại câu, sử dụng have + tân ngữ + động từ nguyên thể)

1. The A.I. expert wanted his assistant to activate the newly made robot.

2. The computer corporation wanted their workers to eliminate malfunctioning products.

3. The robot manufacturer wanted his customers to exchange their outdated robots for the next generation robots.

4. The company wanted someone to clear out all the junk in the store.

5. The manager wanted the workers to move the machine to a new station.

6. The owner of the palace wanted a construction company to remodel his estate.

Đáp án:

1. The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.

2. The computer corporation had their workers eliminate malfunctioning products.

3. The robot manufacturer had his customers exchange their outdated robots for the next generation robots.

4. The company had someone clear out all the junk in the store.

5. The manager had the workers move the machine to a new station.

6. The owner of the palace had a construction company remodel his estate.

Hướng dẫn dịch:

1. Các A.I. chuyên gia đã nhờ trợ lý của mình kích hoạt robot mới được chế tạo.

2. Công ty máy tính đã yêu cầu công nhân của họ loại bỏ các sản phẩm bị trục trặc.

3. Nhà sản xuất rô-bốt đã yêu cầu khách hàng của mình đổi những rô-bốt lỗi thời của họ lấy rô-bốt thế hệ tiếp theo.

4. Công ty đã có người dọn tất cả rác trong cửa hàng.

5. Người quản lý đã yêu cầu công nhân chuyển máy đến một trạm mới.

6. Chủ nhân của cung điện đã có một công ty xây dựng sửa sang lại bất động sản của mình.

2 (trang 20-SGK tiếng anh 12). Rewrite the sentences in 1, using get + object + past participle. (Viết lại các câu trong 1, sử dụng get + object + past participle.)

1. The A.I. expert got the newly made robot activated.

2. The computer corporation got malfunctioning products eliminated.

3. The robot manufacturer got the outdated robots exchanged for the next generation robots.

4. The company got all the junk in the store cleared out.

5. The manager got the machine moved to a new station.

6. The owner of the palace got his estate remodeled.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác