Unit 7 lớp 12: SpeakingUnit 7 lớp 12: Speaking

1. Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

Quảng cáo

Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes.

2. Read and complete the following news item with the words in the box. (Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong hộp.)

1. efforts2. threat3. technology4. form
5. consequences6. destruction7. evolution

3. Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và luyện tập nó.)

Quảng cáo

1. Who interviewed him.

2. the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence.

3. it can lead to the destruction of humanity.

4. their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people.

4. Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any. (Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)

- Hackers take control of A.I. devices and misuse them causing mass destruction and danger to the world.

- A.I. devices crash causing fatal accidents n industries and hospital medicine.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa