Unit 7 lớp 12: SpeakingUnit 7 lớp 12: Speaking

1 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

Quảng cáo

Do you know the name of this famous person? What is he famous for?

Unit 7 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes.

Hướng dẫn dịch:

Ông là giáo sư Stephen Hawking. Ông là một nhà học thuyết vật lý nổi tiếng của Anh, được biết đến với những phát hiện của ông trong lĩnh vực vũ trụ, thuyết tương đối và trọng lực lượng tử, đặc biệt là các lỗ đen.

2 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Read and complete the following news item with the words in the box. (Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong hộp.)

Quảng cáo

evolution      consequences       efforts       destruction        form        threat        technology

Stephen Hawking warns A.I. could end mankind

Professor Stephen Hawking told the BBC that (1) _________ to create thinking machines pose a (2) _________ to humans and the development of full artificial intelligence could end human existence. His warning came in response to a question about the (3) _________ that he uses to communicate. The device which he uses is a basic (4) _________ of A.I. He thinks the primitive forms of artificial intelligence developed so far have already proved very useful. However, he fears the (5) _________ of creating something that can match or surpass humans could lead to their (6) _________ because humans would not be able to compete with A.I. due to their slow biological (7) _________

Đáp án:

1. efforts2. threat3. technology4. form
5. consequences6. destruction7. evolution

Hướng dẫn dịch:

Stephen Hawking warns A.I. could end mankind

Giáo sư Stephen Hawking nói với BBC rằng những nỗ lực tạo ra các máy móc tư duy tạo ra mối đe dọa cho con người và sự phát triển trí tuệ nhân tạo hoàn thiện có thể kết thúc sự sinh tồn của con người. Lời cảnh báo của ông trả lời một câu hỏi về công nghệ mà ông sử dụng để giao tiếp. Thiết bị mà ông sử dụng là một hình thức cơ bản của A.I. Ông cho rằng các hình thức sơ khai của trí tuệ nhân tạo đã được phát triển cho đến nay đã chứng tỏ là rất hữu ích. Tuy nhiên, ông lo ngại hậu quả của việc tạo ra một cái gì đó có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn đến sự hủy diệt họ bởi vì con người sẽ không thể cạnh tranh với A.I. do sự tiến hóa sinh học chậm của họ.

3 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và luyện tập nó.)

Quảng cáo

Nam: Did you read Professor Stephen Hawking's interview about artificial intelligence?

Mai: No, I didn't. (1) ____________?

Nam: The BBC.

Mai: What did he talk about?

Nam: He talked about (2) ____________.

Mai: Why is it risky to develop artificial intelligence?

Nam: Because (3) ___________.

Mai: I still don't understand that.

Nam: Professor Hawking thought that humans couldn't compete with A.I. because of (4) _____________.

Đáp án:

1. Who interviewed him.

2. the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence.

3. it can lead to the destruction of humanity.

4. their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Bạn đã đọc bài phỏng vấn của giáo sư Stephen Hawking về trí thông minh nhân tạo?

Mai: Không, tớ chưa đọc. Ai đã phỏng vấn ông ấy vậy?

Nam: BBC.

Mai: Ông ấy nói gì vậy?

Nam: Ông đã nói về mối đe dọa tạo ra máy móc tư duy và phát triển trí tuệ nhân tạo toàn diện.

Mai: Tại sao lại có nguy cơ khi phát triển trí thông minh?

Nam: Bởi vì nó có thể dẫn đến sự tàn phá nhân loại.

Mai: Tớ vẫn không hiểu điều đó.

Nam: Giáo sư Hawking nghĩ rằng con người không thể cạnh tranh với A.I. vì sự tiến hóa sinh học chậm của họ. Tạo ra những chiếc máy thông minh có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn tới sự tàn phá của con người.

4 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any. (Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)

Đáp án:

Hand: Hi Min, I have something interesting to tell you.

Min: Hi Hand, what do you want to tell me about?

Hand: It's about A.I. Have you heard about it?

Min: Does A.I. stand for artificial intelligence?

Hand: Yeah! I've just read an article on BBC in which professor Stephen Hawking warns that A.I could end mankind.

Min: Woah, how so?

Hand: Well, the professor worries that the development of full artificial intelligence could end human existence because humans would not able to compete with A.I. due to their slow biological evolution.

Min: Well, I've also heard a lot about A.I. It's received a lot of attention on mass media in recent years. A.I. will make our lives easier and more convenient but it also poses some threats to human beings.

Hand: Yes, in the future, more and more jobs, especially ones in the automatic assembly lines will be done by robots. Some of us will become jobless.

Min: In some science-fiction movies about A.I. I have watched people have designed electric chips that can be installed into our bodies and control our thoughts and activities. Bad guys make use of this to conquer the world.

Hand: I can't imagine what will happen to the world if robots dominate our lives.

Min: I'm wondering about that, too. I hope that the advantages outweigh the disadvantages. I guess we'll have to just wait and see.

Hướng dẫn dịch:

Hand: Chào Min, mình có điều thú vị muốn kể với bạn.

Min: Chào Hand, bạn muốn kể cho mình cái gì thế?

Hand: Về A.I. Bạn đã nghe về nó chưa?

Min: Có phải A.I. là viết tắt cho từ tiếng Anh mang nghĩa trí tuệ nhân tạo phải không?

Hand: Đúng rồi! Mình vừa mới đọc một bài báo trên BBC dẫn lời phỏng vấn giáo sư Stephen Hawking cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể kết thúc nhân loại.

Min: Ồ, sao mà thế được?

Hand: Ừ, giáo sư lo lắng rằng sự phát triển đầy đủ của trí tuệ nhân tạo sẽ kết thúc sự tồn tại của con người vì con người không thể cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo do quá trình tiến hóa sinh học diễn ra chậm.

Min: Ừ, mình cũng nghe nhiều về trí tuệ nhân tạo. Chủ đề này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của phương tiện truyền thông đại chúng trong những năm gần đây. Trí tuệ nhân tạo sẽ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhưng cũng đặt ra một số thách thức cho loài người.

Hand: Đúng rồi, trong tương lai ngày càng nhiều công việc đặc biệt là các công việc trong dây truyền lắp ráp tự động sẽ được thực hiện bởi rô bốt. Một số người trong chúng ta sẽ bị mất việc.

Min: Trong một số bộ phim khoa học viễn tưởng về trí tuệ nhân tạo mình đã xem mọi người thiết kế những con chip điện tử có thể cài vào trong cơ thể chúng ta và kiểm soát suy nghĩ và hoạt động của chúng ta. Những người xấu tận dụng điều này để thống trị thế giới.

Hand: Mình không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu rô bốt thống trị cuộc sống của chúng ta.

Min: Mình cũng đang băn khoăn về điều đó. Mình hy vọng rằng sẽ có nhiều lợi ích hơn tác hại. Mình đoán là chúng ta sẽ phải chờ đợi và xem.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác