Unit 7 lớp 12: ListeningUnit 7 lớp 12: Listening

1 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Match each word in column A with its meaning in column B. (Nối mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B.)

Quảng cáo

A

B

1. malfunction (n)

2. implant (v)

3. futurist (n)

4. complicated (adj)

5. exterminate (v)

6. cyber-attack (n)

a. a person who studies the future and makes predictions about it based on current trends

b. kill or destroy somebody completely

c. failure to work normally because of a fault or bad design

d. insert or fix something in a person’s body, especially by surgery

e. an illegal attempt to harm someone’s computer system, or the information on it, using the Internet.

f. difficult to analyse, understand, or explain

Đáp án:

1. c2. d3. a4. f5. b6. e
Quảng cáo

2 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Bài nghe:

 

T

F

NG

1. Mai met Kurzweil in a conference about A.I.

 

 

 

2. Kurzweil is one of the leading American scientists in the development of A.I. technology.

 

 

 

3. He believes that computers will be more intelligent than humans by 2029.

 

 

 

4. According to this scientist, humans will be more powerful and have better memories.

 

 

 

5. Nam and Mai will be in their thirties by 2029.

 

 

 

6. According to some predictions, if A.I. machines become more intelligent than humans, they will destroy the world and kill humans.

 

 

 

Đáp án:

Quảng cáo
1. NG2. ND3. F4. F5. T6. T

Nội dung bài nghe:

Mai: Do you know anything about Ray Kurzweil?

Nam: Yes, I do, Why do you ask about him?

Mai: I saw his name in an article about artificial intelligence. Who is he?

Nam: He 's an American author, computer scientist, inventor, and futurist.

Mai: Oh, he must be very talented.

Nam: Right. He 's also one of the leading American scientists, who believes that computers will be as intelligent as humans by 2029.

Mai: Oh, really? That 's so soon!

Nam: And he also said that computers will soon think more quicky than humans.

Mai: Unbelievable! So what will happen to us then?

Nam: I don't know. But Kurzweil believes that there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory.

Mai: Sounds fascinating! We 'll be over thirty in 2029, And we 'll be more intelligent and have a better memory, right?

Nam: Yeah, but some of his other predictions are not that optimistic.According to him, A.I. machines will also evolve and they may cause mass destruction to our world, and exterminate humans as happens in some science-fiction films

Mai: Terrible! So, how can we prevent A.l. machines from destroying us?

Nam: I don't know. But I think scientists must be very careful in developing AI. programs. They must also detect any malfunctions and prevent cyber-attacks.

Mai: Sounds complicated!

Nam: Yes. But we want to survive!

Hướng dẫn dịch:

Mai: Bạn có biết gì về Ray Kurzweil?

Nam: Vâng, tôi có, sao bạn lại hỏi về ông ấy?

Mai: Tôi đã nhìn thấy tên ông ấy trong một bài viết về trí thông minh nhân tạo. Ông ấy là ai?

Nam: Ông là một tác giả người Mỹ, nhà khoa học máy tính, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.

Mai: Ồ, ông ấy rất tài năng.

Nam: Đúng vậy. Ông ấy cũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ, người tin rằng máy tính sẽ thông minh như con người vào năm 2029.

Mai: Oh, thực sự? Thật là quá sớm!

Nam: Và ông cũng nói rằng máy tính sẽ sớm nghĩ nhanh hơn con người.

Mai: Không thể tin nổi! Vì vậy, những gì sẽ xảy ra với chúng ta sau đó?

Nam: Tôi không biết. Tuy nhiên, Kurzweil tin rằng có thể có những robot nhỏ được gọi là nanobots được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta.

Mai: Nghe thật hấp dẫn! Chúng ta sẽ hơn ba mươi tuổi vào năm năm 2029, và chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn, đúng không?

Nam: Đúng vậy, nhưng một số dự đoán khác của ông ấy không lạc quan lắm. Theo ông , máy móc A.I. cũng sẽ tiến triển và chúng có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt cho thế giới chúng ta, và tiêu diệt con người như xảy ra trong một số bộ phim hoa học viễn tưởng.

Mai: Thật khủng khiếp! Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa máy A.l. phá hủy chúng ta ?

Nam: Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ các nhà khoa học phải rất cẩn thận trong việc phát triển chương trình AI. Họ cũng nên phát hiện khi có bất kỳ trục trặc nào và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.

Mai: Nghe có vẻ phức tạp!

Nam: Vâng. Nhưng chúng ta muốn tồn tại!

3 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Listen again. Answer the following questions. (Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới.)

Bài nghe:

1. What is the article that Mai read about?

2. Besides being a computer scientist, what is Kurzweil famous for?

3. What is Mai's opinion of Kurzweil?

4. What did the scientist say about the ability of computers to think?

5. What does Kurzweil call the tiny robots implanted into human bodies?

Đáp án:

1. It is about artificial intelligence.

2. He is an author, inventor, and futurist.

3. He's very talented.

4. They will think more quickly than humans.

5. He calls them nanobots.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là về trí tuệ nhân tạo.

2. Anh ấy là một tác giả, nhà phát minh và nhà tương lai học.

3. Anh ấy rất tài năng.

4. Họ sẽ suy nghĩ nhanh hơn con người.

5. Anh ấy gọi chúng là nanobots.

4 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Work in groups. What do you think about Kurzweil's ideas? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)

Đáp án:

- I think Kurzweil's ideas is very fascinating.

- There could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory , so we 'll be more intelligent and have a better memory.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghĩ ý tưởng của Kurzweil rất hấp dẫn.

- Có thể có những robot nhỏ gọi là nanobots được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ, vì vậy chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác