Unit 7 lớp 12: Looking backUnit 7 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1. Listen and mark the stressed syllables. (Lắng nghe và đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. In '1 '8'8'4, 'G'M'T was a'dapted internationally as a 'standard 'time 'zone.

2. The 'U'S'A is 'one of the 'largest and 'most 'powerful 'countries in the 'world.

3. The 'A.'l. 'robots will 'help 'humans to de'velop a 'more 'powerful 'memory in the 'future.

4. 'U'F'O is the 'acronym for Uni'dentified 'Flying 'Object.

5. I 'sent the 'package 'right 'away because I 'read the 'acronym 'A'S'A'P on its 'cover.

6. 'Thanks to the 'G'P'S I could dis'cover 'where my 'missing 'car was.

7. 'Let's 'get to'gether 'next 'Sunday at '7 in the 'evening.

Vocabulary

1. Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ)

Quảng cáo
1. malfunction2. futurists3. life-threatening4. exterminated
5. operating6. reduce7. leading

Grammar

1. Circle the correct answers. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C

2. Complete the sentences, using the active passive causatives. Follow the example. (Hoàn thành các câu, sử dụng bị động chủ động. Thực hiện theo các ví dụ.)

1. I'll have a friend cut it./I'll have my hair cut./I'll get my hair cut.

2. I'll have a worker paint it./I'll have it painted./I'll get it painted.

3. Why don't you have the computer technician repair it?/Why don't you have it repaired?/Why don't you get it repaired?

Quảng cáo

4. Yesterday I had my brother fix it./I had it fixed yesterday./I got it fixed yesterday.

5. I'll have a repairman update it./I'll have it updated./I'll get it updated.

6. I'll have a porter bring my suitcase to the taxi./I'll have my suitcase brought to the taxi by the porter. / I'll get my suitcase brought to the taxi by the porter.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa