Unit 7 lớp 12: Looking backUnit 7 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Listen and mark the stressed syllables. (Lắng nghe và đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. In 1884, GMT was adapted internationally as a standard time zone.

2. The USA is one of the largest and most powerful countries in the world.

3. The A.I. robots will help humans to develop a more powerful memory in the future.

4. UFO is the acronym for Unidentified Flying Object.

5. I sent the package right away because I read the acronym ASAP on its cover.

6. Thanks to the GPS I could discover where my missing car was.

7. Let's get together next Sunday at 7 in the evening.

Hướng dẫn làm bài:

1. In '1 '8'8'4, 'G'M'T was a'dapted internationally as a 'standard 'time 'zone.

2. The 'U'S'A is 'one of the 'largest and 'most 'powerful 'countries in the 'world.

3. The 'A.'l. 'robots will 'help 'humans to de'velop a 'more 'powerful 'memory in the 'future.

4. 'U'F'O is the 'acronym for Uni'dentified 'Flying 'Object.

5. I 'sent the 'package 'right 'away because I 'read the 'acronym 'A'S'A'P on its 'cover.

6. 'Thanks to the 'G'P'S I could dis'cover 'where my 'missing 'car was.

7. 'Let's 'get to'gether 'next 'Sunday at '7 in the 'evening.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Vào năm 1884, GMT đã được điều chỉnh trên phạm vi quốc tế như một múi giờ chuẩn.

2. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới.

3. A.I. robot sẽ giúp con người phát triển trí nhớ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

4. UFO là từ viết tắt của Unidentified Flying Object.

5. Tôi đã gửi gói hàng ngay lập tức vì tôi đọc được từ viết tắt càng sớm càng tốt trên bìa của nó.

6. Nhờ có GPS, tôi có thể phát hiện ra chiếc xe bị mất tích của mình ở đâu.

7. Hãy hẹn nhau vào chủ nhật tuần sau lúc 7 giờ tối.

Vocabulary

1 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, using the correct form of the words from the box. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ)

Life-threatening      reduce    exterminate      futurist      operating      leading      malfunction

1. After the power cuts last night, the machine started to _________.

2. A lot of _________ think that A.I. robots will be harmful to humans.

3. This _________ disease caused a lot of complications during the treatment procedure.

4. Do you really think that humans will be _________ when the machines rise against them in the future?

5. It costs a lot of money to upgrade the _________ system and the workers' skills in this car plant.

6. In order to _________ the cost of production, the manufacturers have used robots for repetitive work.

7. He is one of the _________ A.I. scientists in the world.

Quảng cáo

Đáp án:

1. malfunction2. futurists3. life-threatening4. exterminated
5. operating6. reduce7. leading

Hướng dẫn dịch:

1.  Sau sự cố cắt điện đêm qua, máy bắt đầu bị trục trặc.

2.  Rất nhiều nhà thuyết tương lai nghĩ rằng robot A.I. sẽ gây hại cho con người.

3.  Bệnh đe dọa tính mạng này gây ra nhiều biến chứng trong quá trình điều trị.

4.  Bạn có thực sự nghĩ rằng loài người sẽ bị tiêu diệt khi máy móc gia tăng chống lại họ trong tương lai?

5.  Tốn kém rất nhiều tiền để nâng cấp hệ điều hành và kỹ năng của người lao động trong nhà máy xe hơi này.

6.  Để giảm chi phí sản xuất, các nhà sản xuất đã sử dụng robot để làm việc lặp đi lặp lại.

7. Anh ấy là một trong những người dẫn đầu các nhà khoa học A.I. trên thế giới.

Grammar

1 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Circle the correct answers. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1. Instead of buying a new computer, why don't you have your old one _______________?

A. to fix

B. fixing

C. fixed

D. fixes

2. The owners of modern manufacturing plants had workers doing heavy and repetitive tasks _______________ by robots.

A. to replace

B. replacing

C. replaced

D. being replaced

3. NASA has had an autonomous spaceship ______________ the universe recently.

A. to explore

B. explored

C. exploring

D. explore

4. We had the computer technician ____________________ the new software for us.

A. to install

B. installing

C. installed

D. install

5. My mother always has the dishwashing machine _______________ the washing-up after meals.

A. do

B. doing

C. did

D. to do

6. The newspaper editor-in-chief had a newswoman _______________ about the latest domestic robots.

A. to write

B. writing

C. wrote

D. write

7. The teacher had his students ___________________ their laptops to surf the Net for resources in his class.

A. using

B. to use

C. use

D. used

Đáp án:

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C

Hướng dẫn dịch:

1.  Thay vì mua một cái máy tính mới, tại sao bạn không đem cái máy cũ này đi sửa?

2. Chủ sở hữu của nhà máy sản xuất hiện đại có những công nhân đang làm những công việc nặng nề và lặp đi lặp lại được thay thế bởi robot.

3.  Mới đây NASA có một tàu không gian tự lái khám phá vũ trụ.

4.  Chúng tôi có kỹ thuật viên máy tính đã cài đặt phần mềm mới cho chúng tôi.

5. Mẹ của tôi luôn có máy rửa bát làm sạch bát sau bữa ăn.

6.  Tổng biên tập của tờ báo đã nhờ một nữ ký giả viết về những robot làm việc nhà mới đây.

7. Giáo viên đã cho học sinh của mình sử dụng laptop để lướt Net tìm tài liệu trên lớp.

2 (trang 27-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences, using the active passive causatives. Follow the example. (Hoàn thành các câu, sử dụng bị động chủ động. Thực hiện theo các ví dụ.)

1. A: Your hair is rather long.

    B: I'll have a friend ________.

         I'll have my hair ________.

         I'll get my hair ________.

2. A: Your house needs a new coat of paint.

    B: I'll have a worker ________.

        I'll have it ________.

        I'll get it ________.

3. A: My computer often crashes.

    B: Why don't you have the computer technician ________?

        Why don't you have it ________?

        Why don't you get it ________?

4. A: Your motorbike was fixed.

    B: Yesterday I had my brother ________.

         I had it ________.

        I got it ________.

5. A: Your smartphone needs updating.

     B: I'll have a repairman ________.

         I'll have it ________.

        I'll get it ________.

6. A: Who's going to take your suitcase to the taxi for you?

    B: I'll have a porter ________.

        I'll have my suitcase ________.

        I'll get my suitcase ________.

Đáp án:

1. I'll have a friend cut it./I'll have my hair cut./I'll get my hair cut.

2. I'll have a worker paint it./I'll have it painted./I'll get it painted.

3. Why don't you have the computer technician repair it?/Why don't you have it repaired?/Why don't you get it repaired?

4. Yesterday I had my brother fix it./I had it fixed yesterday./I got it fixed yesterday.

5. I'll have a repairman update it./I'll have it updated./I'll get it updated.

6. I'll have a porter bring my suitcase to the taxi./I'll have my suitcase brought to the taxi by the porter. / I'll get my suitcase brought to the taxi by the porter.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sẽ nhờ một người bạn cắt tóc. / Tôi sẽ cắt tóc. / Tôi sẽ cắt tóc.

2. Tôi sẽ nhờ một người thợ sơn nó. / Tôi sẽ sơn nó. / Tôi sẽ sơn nó.

3. Tại sao bạn không có kỹ thuật viên máy tính sửa chữa nó? / Tại sao bạn không sửa chữa nó? / Tại sao bạn không sửa chữa nó?

4. Hôm qua tôi đã nhờ anh trai tôi sửa nó. Tôi đã sửa nó hôm qua./ Tôi đã sửa nó hôm qua.

5. Tôi sẽ nhờ thợ sửa chữa cập nhật nó. / Tôi sẽ cập nhật nó. / Tôi sẽ cập nhật nó.

6. Tôi sẽ nhờ một người khuân vác xách vali của tôi lên xe taxi. / Tôi sẽ lấy va li của tôi nhờ người khuân vác.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác