Unit 7 lớp 12: ReadingVới lời giải bài tập Unit 7 lớp 12: Reading trong Unit 7: Artificial intelligence Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7.

Unit 7 lớp 12: Reading

1 (trang 22-SGK tiếng anh 12). Discuss what the pictures below show and where you might see these things. (Thảo luận về những gì các hình ảnh dưới đây cho thấy và nơi bạn có thể nhìn thấy những điều này.)

Quảng cáo

Unit 7 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

a. a voice recognition application which can be seen in smartphones, tablets and other electronic devices.

b. a device using the GPS (Global Positioning System): a space-based navigation system that provides location information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth, and can be seen in advanced means of transport.

c. a medical robot which can be seen in technologically advanced hospitals.

d. an automated bomb disposal robot which is used by the military.

Hướng dẫn dịch:

a. một ứng dụng nhận dạng giọng nói có thể được nhìn thấy trong điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác.

b. một thiết bị sử dụng GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu): một hệ thống định vị dựa trên không gian cung cấp thông tin vị trí trong mọi điều kiện thời tiết, ở bất kỳ đâu trên hoặc gần Trái đất và có thể được nhìn thấy trong các phương tiện giao thông tiên tiến.

c. một robot y tế có thể được nhìn thấy trong các bệnh viện công nghệ tiên tiến.

d. một robot xử lý bom tự động được quân đội sử dụng.

2 (trang 22-SGK tiếng anh 12). Read the following text about some A.I. applications and circle the correct answers. There may be more than one correct answer to some questions. (Đọc văn bản sau đây về một số ứng dụng A.I. và khoanh tròn câu trả lời đúng. Có thể có nhiều câu trả lời đúng cho một số câu hỏi.)

A.I. or artificial intelligence is the intelligence displayed by machines or software.

Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. Smart robots have replaced humans in stressful and dangerous jobs, and in assembly lines doing tasks such as packing and lifting heavy things.

In science and medicine, A.I. techniques help medical doctors to discover subtle interactions between medications that put patients at risk because of their serious side effects. Patients at highest risk of complications are also detected based on these techniques.

In navigation, devices using the GPS (Global Positioning System) help drivers or pilots to find the best routes to their destination by avoiding obstacles, traffic jams, and accidents.

In military, A.I. robots are used to explore dangerous environments containing explosives or contaminated by nuclear weapons.

In communication, the voice recognition systems in smartphones or other electronic devices can identify our speech, and are getting better at understanding our intentions. A.I. algorithms can also help to detect faces and other features in photos sent to social networking sites and automatically organise them. Internet search engines such as Google and Bing provide hundreds of millions of people with search results related to weather, traffic predictions, book recommendations, educational institutions, music, films, and games. A.I. applications on the Internet can translate web pages in real time, and even help users to learn new languages.

Many A.I. experts believe that A.I. technology will soon make even greater advances in many other areas. Modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs and environments. This will certainly improve our lives in the near future.

Quảng cáo

1. What types of A.I. technology can be seen in today industries? 

A. Human-like robots. 

B. Automated cars.

C. Machines controlled by humanoids. 

D. Packing and lifting machines. 

2. Which of these A.I. applications in medicine is mentioned in the text?

A. Operating on patients at highest risk of complications.

B. Helping to treat unhealthy organs.

C. Finding out about the serious side effects of some medications.

D. Discovering how medications interact within human body.

3. How can the GPS help you?

A. Recommend your destination.

B. Show you the fastest way to your destination. 

C. Show you how to get out of traffic jams.

D. Drive the car automatically.

4. What is the function of voice recognition?

A. Identifying human voices. 

B. Copying human commands. 

C. Recording human voices. 

D. Translating human commands. 

5. How can Internet users understand foreign language texts?

A. They can learn the language on the Internet.

B. They can guess the meaning using search engines.

C. They can get information about them on the Internet.

D. They can use a translating application.

Quảng cáo

6. What will A.I. robots in the near future be capable of having according to many A.I. experts?

A. Human-like emotions. 

B. Healthy lifestyles. 

C. Dangerous behaviour. 

D. Higher levels of intelligence

Đáp án:

1. B,D2. C,D3. B,C4. A5. A,D6. D

Hướng dẫn dịch:

A.I Hoặc trí thông minh nhân tạo là trí thông minh được hiển thị bởi máy móc hoặc phần mềm.

Nhiều ngành công nghiệp ngày nay sử dụng các phương tiện tự động hóa cao có thể lái xe mà hầu như không có sự can thiệp của con người. Robot thông minh đã thay thế con người trong công việc căng thẳng và nguy hiểm, và trong dây chuyền lắp ráp làm nhiệm vụ như đóng gói và nâng những thứ nặng.

Trong khoa học và y khoa, A.I. Kỹ thuật giúp các bác sĩ khám phá sự tương tác tinh vi giữa các thuốc khiến bệnh nhân có nguy cơ cao vì những phản ứng phụ nghiêm trọng của họ. Bệnh nhân có nguy cơ cao nhất của biến chứng cũng được phát hiện dựa trên các kỹ thuật này.

Trong điều hướng, các thiết bị sử dụng GPS (Global Positioning System) giúp lái xe hoặc phi công tìm ra những tuyến đường tốt nhất đến đích bằng cách tránh những trở ngại, ùn tắc giao thông và tai nạn.

Trong quân đội, A.I. Robot được sử dụng để khám phá các môi trường nguy hiểm có chứa chất nổ hoặc bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân.

Trong truyền thông, các hệ thống nhận dạng giọng nói trong điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác có thể xác định lời nói của chúng tôi và hiểu rõ hơn về ý định của chúng tôi. A.I Các thuật toán cũng có thể giúp phát hiện khuôn mặt và các tính năng khác trong bức ảnh được gửi đến các trang web mạng xã hội và tự động sắp xếp chúng. Các công cụ tìm kiếm trên Internet như Google và Bing cung cấp hàng trăm triệu người có kết quả tìm kiếm liên quan đến thời tiết, dự đoán lưu lượng, đề xuất sách, các cơ sở giáo dục, âm nhạc, phim và trò chơi. A.I Các ứng dụng trên Internet có thể dịch các trang web trong thời gian thực, và thậm chí giúp người dùng học các ngôn ngữ mới.

Nhiều A.I. Các chuyên gia tin rằng A.I. Công nghệ sẽ sớm đạt được nhiều tiến bộ hơn ở nhiều lĩnh vực khác. Các robot hiện đại sẽ thông minh hơn và thay thế con người trong nhiều công việc và môi trường nguy hiểm. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần.

3 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Find a noun from each verb. Then make a sentence with each noun. (Làm việc theo cặp. Tìm một danh từ từ từng từ. Sau đó tạo một câu với mỗi từ.)

Verb 

Noun

1. apply 

2. interact

3. interact 

4. navigate 

5. predict 

6. recognize 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Đáp án:

1. application2. intervention3. interaction
4. navigation5. prediction6. recognition

4 (trang 23-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Name some robots which you have seen. Tell your partners where you saw them and their functions. (Làm việc nhóm. Đặt tên cho một số robot mà bạn đã thấy. Nói với các bạn của bạn, nơi bạn nhìn thấy chúng và chức năng của chúng.)

Đáp án:

Some of the robots I have seen are

- Morta at a coffee shop in Hanoi. It works as a waiter and helps bring coffee or food to the customers.

- Kuri on the internet. It can understand context and surroundings, recognize specific people, and respond to questions with facial expressions, head movements, and unique sounds. 

Hướng dẫn dịch:

Một số robot tôi đã thấy là

- Morta tại một quán cà phê ở Hà Nội. Nó hoạt động như một người phục vụ và giúp mang cà phê hoặc thức ăn cho khách hàng.

- Kuri trên internet. Nó có thể hiểu ngữ cảnh và môi trường xung quanh, nhận ra những người cụ thể và trả lời các câu hỏi bằng nét mặt, chuyển động của đầu và âm thanh độc đáo.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên