Unit 7 lớp 12: WritingVới lời giải bài tập Unit 7 lớp 12: Writing trong Unit 7: Artificial intelligence Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7.

Unit 7 lớp 12: Writing

1 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns. (Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

Quảng cáo

1. costly to train the operating staff and upgrade the computer programs 

2. complete tasks faster and more precisely than humans 

3. have fewer errors and defects 

4. malfunctions due to computer system crashes 

5. hackers taking control of computers and causing damage 

6. reduce the workforce and cost of production 

Đáp án:

AdvantagesDisadvantages
2, 3, 61, 4, 5

Hướng dẫn dịch:

1. tốn ​​kém để đào tạo nhân viên vận hành và nâng cấp các chương trình máy tính

2. hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn con người

3. có ít lỗi và khuyết tật hơn

4. trục trặc do hệ thống máy tính bị treo

5. tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy tính và gây ra thiệt hại

6. giảm lực lượng lao động và chi phí sản xuất

Quảng cáo

2 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Read and combine the sentence halves. (Đọc và kết hợp 2 nửa của câu.)

1. A.I. robots are widely used in many areas,

2. Obviously, robots bring advantages to many areas;

3. The use of robots can replace the human workforce

4. They can not only complete tasks faster than humans,

5. In hospitals, robots will work as medical doctors performing operations on patients,

6. When attacked by malware or viruses, or disabled by power failure,

a. A.I. robots may lead to the misuse and destruction to the world.

b. and reduce the cost of production.

c. including the car and food industries, and medicine.

d. and helping human doctors to identify damaged organs.

e. however, there are also disadvantages using them.

f. but can also make fewer errors than humans.

Đáp án:

1. d2. f3. b4. a5. c6. e
Quảng cáo

3 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. (Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Introduction

• robots are widely used in the food industry and medicine

• they have advantages and disadvantages

Body

• advantages: ______

• disadvantages: ______

Conclusion

• replace humans in stressful and dangerous work

• the advantages outweigh the disadvantages

Đáp án:

advantagesdisadvantages
reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do researchbecome useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks to robots and A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robots can perform the tasks faster than the humans and much more consistently and accurately. They can work at places 24/7 without any salary and food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they helps doctors to diagnose diseases, do the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression and they keep them active.

On the contrary, robots bring about some troubles. First and for most, training is needed to operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d like to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes leads to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A. I for medical purposes. Furthermore, the robots are not able to act any different from what they are programmed to do. With the heavy application of robots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control of robots goes in the wrong hands, the robots may cause the destruction.

In conclusion, I suppose that we need to take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers and risks to take precaution timely.

Hướng dẫn dịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại ngày nay. Ngoài lợi ích, chúng ta phải xem xét những bất lợi khi sử dụng chúng.

Trước tiên, hãy nhìn vào những điểm tích cực nhất. Nhờ robot và công nghệ A.I, số lượng lao động có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí còn tăng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn con người và hơn nữa một cách nhất quán và chính xác. Chúng có thể làm việc tại các địa điểm 24/7 mà không cần có lương hay thực ăn. Ngoài ra, chúng không cảm thấy buồn chán. Trong y học, chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, đặc biệt là các tiểu phẫu với độ chính xác cao nhất. Ở một số bệnh viện, thú nuôi robot có thể giúp bệnh nhân trầm cảm và giữ họ hoạt động.

Ngược lại, robot tạo ra một số rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo là cần thiết để vận hành hệ thống, do đó chúng ta cần phải trả cho các nhà khoa học và học viên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, làm tăng chi phí tổng thể. Một điểm tôi muốn đề cập đến là sự cố máy móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí đôi khi dẫn đến những tai nạn không ngờ đến. Đã được ghi nhận rằng một robot trong một nhà máy sản xuất xe hơi giết chết một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người sử dụng A.I cho mục đích y tế. Hơn nữa, các robot không thể hành động khác với những gì chúng được lập trình để làm. Với việc ứng dụng nhiều robot, con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào máy móc, mất khả năng tinh thần của họ. Nếu sự kiểm soát của robot đi sai hướng, các robot có thể gây ra sự phá hủy.

Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta cần tận dụng lợi thế của A.I để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng hãy nhớ đến những nguy cơ và rủi ro của nó để kịp thời phòng ngừa.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên