Unit 12 lớp 12: Language FocusUnit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động từ nào trong số động từ sau có thể có một tân ngữ (túc từ), và động từ nào không?)

Quảng cáo

- Các động từ có thể có tân ngữ hay còn gọi là ngoại động từ (Transitive Verb), chúng là:

    sleep (có đủ giường cho một số người)

    read, write, meet, help

    grow (trồng)

    climb (leo lên)

    rain (đổ, trút)

- Các động từ không thể có tân ngữ hay còn gọi là nội động từ (Intransitive Verb), chúng là:

    sleep (ngủ)

    arrive, lie, exist, occur

    rain (mưa)

    grow (mọc, lớn lên, phát triển)

    climb (lên, lên cao)

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Đánh dấu cột bên phải.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice. (Chọn câu có tân ngữ (túc từ) và sau đó chuyển chúng sang dạng bị động.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- Các câu có tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

- Chuyển sang dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the hotel.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn't surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 12 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-12-water-sports.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12