Unit 12 lớp 12: Language FocusUnit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 12 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. My grandmother is very interested in history. (Bà tôi rất quan tâm đến lịch sử.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. (Có rất nhiều lâu đài cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. (Tôi thấy một người giao thư đẹp trai bước vào khu vườn.)

4. My family paid a visit to that castle two years ago. (Gia đình tôi đã đến thăm lâu đài cách đây hai năm.)

5. The meal was awful this evening. (Bữa ăn tối nay rất tệ.)

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động từ nào trong số động từ sau có thể có một tân ngữ (túc từ), và động từ nào không?)

Quảng cáo

- Các động từ có thể có tân ngữ hay còn gọi là ngoại động từ (Transitive Verb), chúng là:

    sleep (có đủ giường cho một số người)

    read, write, meet, help

    grow (trồng)

    climb (leo lên)

    rain (đổ, trút)

- Các động từ không thể có tân ngữ hay còn gọi là nội động từ (Intransitive Verb), chúng là:

    sleep (ngủ)

    arrive, lie, exist, occur

    rain (mưa)

    grow (mọc, lớn lên, phát triển)

    climb (lên, lên cao)

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Đánh dấu cột bên phải.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice. (Chọn câu có tân ngữ (túc từ) và sau đó chuyển chúng sang dạng bị động.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- Các câu có tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

- Chuyển sang dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the hotel.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn't surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-12-water-sports.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác