Unit 12 lớp 12: SpeakingUnit 12: Water Sports

B. Speaking (Trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và ghép tên với môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Tên các môn thể thao theo thứ tự từ trái qua phải như trong sách giáo khoa Tiếng Anh 12:

swimming: bơi lội water polo: bóng nước synchronized swimming: bơi nghệ thuật
windsurfing: môn lướt ván buồm scuba-diving: môn lặn với bình khí rowing: môn đua thuyền

Task 2. Work in pairs. Look at the table and talk about each of the water sports. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng và nói về mỗi môn thể thao dưới nước.)

Example:

Water polo is played in a pool. It is played with a ball and people play it in a team.

Gợi ý:

Quảng cáo

- Rowing is usually played in a lake or on a river. It's played in a boat and people in a learn use oars to push the boat to go forwards.

- Wind-surfing is played in the sea or a lake, especially where there is strong wind. It is played with a board and a sail. People can play it individually.

- Scuba-diving is played in the sea. People who play it must have required equipment an air tank, a regulator, a pair of fins and a mask. People usually play it in pairs. This sport is rather dangerous when you dive in a deep sea because you can be attacked by sharks.

Task 3. Work in groups. Discuss the question: Which of the above sports would you prefer to play/to participate in? Explain why? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Môn thể thao nước nào trong những môn kể trên bạn thích chơi/tham gia hơn? Giải thích tại sao?)

Example:

I prefer scuba-diving to water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be attacked by sharks.

Quảng cáo

Gợi ý:

- I like windsurfing more than water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be drowned.

- I prefer water polo to rowing because it's fun and it's not dangerous.

- I prefer swimming to rowing because it's an easy, interesting and healthy sport. Swimming not only gives you good health, but it can also give you a good shape. When you swim, all parts of your body move. And it's this move that stimulates all the muscles of your body.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-12-water-sports.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên