Unit 14 lớp 12: Language FocusUnit 14: International Organizations

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng các từ trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. give up2. fill in3. turn on4. take off5. wash up
4. look up7. turn off8. fill in9. go on10. put on

Exercise 2. Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng từ đúng trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. in2. up3. out4. round5. on
4. up7. down8. away9. down10. on

Exercise 3. Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb ... . (Thay thế các từ trong ngoặc ở các câu sau với các cụm động từ thích hợp trong khung. (Thực hiện các thay đổi nếu cần thiết.))

Gợi ý:

Quảng cáo
1. turns up2. look after3. takes after4. got over
5. held up6. try out7. went off

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 14 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-14-international-organizations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12