Unit 14 lớp 12: Language FocusUnit 14: International Organizations

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng các từ trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

1. give up2. fill in3. turn on4. take off5. wash up
4. look up7. turn off8. fill in9. go on10. put on

Exercise 2. Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng từ đúng trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

1. in2. up3. out4. round5. on
4. up7. down8. away9. down10. on

Exercise 3. Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb ... . (Thay thế các từ trong ngoặc ở các câu sau với các cụm động từ thích hợp trong khung. (Thực hiện các thay đổi nếu cần thiết.))

Gợi ý:

1. turns up2. look after3. takes after4. got over
5. held up6. try out7. went off

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-international-organizations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác