Unit 14 lớp 12: Language FocusUnit 14: International Organizations

E. Language Focus (Trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. The World Wildlife Fund was established in 1961.

2. A small country is equal to a large country in the UN.

3. What does WHO stand for?

4. How many goals are set by the UN?

5. What do you think of this situation?

6. Don’t go away.

7. Come in and sit down.

8. Hurry up. It’s late.

Hướng dẫn dịch:

1. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới được thành lập năm 1961.

2. Một quốc gia nhỏ tương đương với một quốc gia lớn trong Liên Hợp Quốc.

3. WHO đứng ra làm gì?

4. LHQ có bao nhiêu mục tiêu?

5. Bạn nghĩ gì về tình huống này?

6. Đừng biến mất.

7. Đến và ngồi xuống.

8. Nhanh lên. Muộn rồi.

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng các từ trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. give up2. fill in3. turn on4. take off5. wash up
4. look up7. turn off8. fill in9. go on10. put on

Exercise 2. Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once. (Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng từ đúng trong khung. Một số từ có thể sử dụng nhiều hơn một lần.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. in2. up3. out4. round5. on
4. up7. down8. away9. down10. on

Exercise 3. Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb ... . (Thay thế các từ trong ngoặc ở các câu sau với các cụm động từ thích hợp trong khung. (Thực hiện các thay đổi nếu cần thiết.))

Gợi ý:

Quảng cáo
1. turns up2. look after3. takes after4. got over
5. held up6. try out7. went off

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-14-international-organizations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác