Unit 14 lớp 12: ListeningUnit 14: International Organizations

C. Listening (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

- Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organisation in the picture? (Hãy nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn biết gì về tổ chức trong hình?)

What do you know about the organisation in the picture?

=> It's the headquarters of the United Nations in New York.

Quảng cáo

- Listen and repeat.

destruction: sự phá hủy, phá hoạicolonies: thuộc địaindependence: sự độc lập

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B, C or D to the following questions. (Nghe phần đầu của đoạn văn và khoanh câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho những câu hỏi sau.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo
1. C2. D3. C

Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words. (Nghe phần hai của đoạn văn và điền các từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. solve international problems2. the UN3. in its goals
4. at war5. independence
Quảng cáo

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. List as many as possible the names of the international organizations you've known so far. (Làm việc nhóm. Liệt kê càng nhiều càng tốt tên các tổ chức quốc tế mà bạn đã được biết cho tới bây giờ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Tên viết tắt Tên đầy đủ
FAO Food and Agriculture Organization
UNESCO United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization
WB World Bank
ILO International Labour Organization
IAEA International Atomic Energy Agency
IMF International Monetary Fund
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugee
WTO World Trade Organization

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 14 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-14-international-organizations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12