Unit 14 lớp 12: ListeningUnit 14: International Organizations

C. Listening (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

- Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organisation in the picture? (Hãy nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn biết gì về tổ chức trong hình?)

What do you know about the organisation in the picture?

=> It's the headquarters of the United Nations in New York.

- Listen and repeat.

destruction: sự phá hủy, phá hoạicolonies: thuộc địaindependence: sự độc lập

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B, C or D to the following questions. (Nghe phần đầu của đoạn văn và khoanh câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho những câu hỏi sau.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. C2. D3. C

Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words. (Nghe phần hai của đoạn văn và điền các từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. solve international problems2. the UN3. in its goals
4. at war5. independence

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. List as many as possible the names of the international organizations you've known so far. (Làm việc nhóm. Liệt kê càng nhiều càng tốt tên các tổ chức quốc tế mà bạn đã được biết cho tới bây giờ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Tên viết tắt Tên đầy đủ
FAO Food and Agriculture Organization
UNESCO United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization
WB World Bank
ILO International Labour Organization
IAEA International Atomic Energy Agency
IMF International Monetary Fund
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugee
WTO World Trade Organization

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 14 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-international-organizations.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác