Unit 8 lớp 12: Language FocusUnit 8: Life in the future

E. Language Focus (Trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. in2. of3. on4. At5. to
6. in7. about8. for9. between; opposite10. to

Exercise 2. Put a/an, the or zero in each space to complete the following sentences. (Đặt a/an, the hoặc zero vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Soạn Unit 8 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-life-in-the-future.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác