Unit 8 lớp 12: Language FocusUnit 8: Life in the future

E. Language Focus (Trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ thích hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. in2. of3. on4. At5. to
6. in7. about8. for9. between; opposite10. to

Exercise 2. Put a/an, the or zero in each space to complete the following sentences. (Đặt a/an, the hoặc zero vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Soạn Unit 8 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-8-life-in-the-future.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12