Unit 8 lớp 12: SpeakingUnit 8: Life in the future

B. Speaking (Trang 87-88 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will happened by the end of the 21st century. (Hãy nhìn vào các mẩu báo của tương lai, và nói những điều sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ 21st.)

Soạn Unit 8 lớp 12: Speaking | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12
Quảng cáo

Gợi ý:

- By the end of the 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars.

- By the end of the 21st century, the third city on the moon will have been declared open.

- By the end of the 21st century, scientiest will have found a cure for the common cold.

- By the end of the 21st century, the oldest world citizen will have celebrated her 150th birthday.

- By the end of the 21st century, Vietnam tourism will have welcomed the fiftieth holiday-maker back from Jupiter.

- By the end of the 21st century, the first car running on sea water will have been finished.

Task 2. Work in pairs. Which of these predictions are likely/unlikely to happen? Give at least two reasons for each. (Làm việc theo cặp. Những dự báo nào có khả năng/không có khả năng xảy ra? Đưa ra ít nhất hai lí do cho mỗi dự báo.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- I think it's very unlikely that by the end of the 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars because it's too far from the earth.

- I think it's very likely that scientists will have found a cure for the common cold by the end of the 21st century thanks to the development of science arid technology.

- In my opinion, it's unlikely that by the end of the 21st century people will be living to the age of 150 because there will be more and more diseases.

Làm tương tự với các vế câu because ... sau:

   - ... because living standards will be/ have been improved.

   - ... the cures for fatal diseases will be/have been found.

   - ... it's (Jupiter/Mars/moon) too far.

   - ... it's (Jupiter/Mars/moon) too cold/hot there.

   - ... there's no water there./ The atmosphere is too thin there.

   - ... it's too costly/ just impossible to do that.

Task 3. Work in groups. Make some more predictions about what life will be like one hundred years from now. (Làm việc nhóm. Hãy đưa ra một vài dự báo nữa về cuộc sống sẽ ra sao trong 100 năm nữa.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- I think we won't need money or credit cards by the year 2106 because there won't be any stores by then. We'll do all our shopping through computers or interactive TV.

- I believe that schools will no longer be necessary thanks to the Internet and other new technology.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-life-in-the-future.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác