Unit 9 lớp 12: Language FocusUnit 9: Deserts

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 9 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

I think I’ll buy a motorbike. (Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua một chiếc xe máy.)

You’ll notice that there's a girl coming. (Bạn sẽ nhận thấy rằng có một cô gái đến.)

It'll be much better if you could do it. (Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể làm được.)

We’ll have to talk to her. (Chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô ấy.)

She's feeling much better now. (Cô ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.)

They’re students. (Họ là sinh viên.)

He’ll be 17 next month. (Anh ấy sẽ 17 tuổi vào tháng tới.)

Grammar

Exercise 1. Add so or but and a comma where appropriate. (Thêm so hoặc but và một dấu phảy vào nơi thích hợp.)

Quảng cáo

Example:

It began to rain, so I opened my umbrella.

It began to rain, but he didn't open his umbrella.

Gợi ý:

1. so2. but3. so4. but
5. so6. but7. but8. so

Exercise 2. Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới liên từ đúng trong những câu sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. but2. however3. yet4. so
5. but6. However7. however8. but

Exercise 3. Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however vào nơi thích hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. so/therefore2. so3.so4. Therefore
5. However6. Therefore7. so8. However

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-9-deserts.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên