Unit 9 lớp 12: Language FocusUnit 9: Deserts

E. Language Focus (Trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Add so or but and a comma where appropriate. (Thêm so hoặc but và một dấu phảy vào nơi thích hợp.)

Quảng cáo

Example:

It began to rain, so I opened my umbrella.

It began to rain, but he didn't open his umbrella.

Gợi ý:

1. so2. but3. so4. but
5. so6. but7. but8. so

Exercise 2. Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới liên từ đúng trong những câu sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. but2. however3. yet4. so
5. but6. However7. however8. but

Exercise 3. Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however vào nơi thích hợp.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. so/therefore2. so3.so4. Therefore
5. However6. Therefore7. so8. However

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-9-deserts.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12