Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Our bodies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Our bodies sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 4.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Our bodies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm Từ vựng Unit 4 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 28, 29 Lesson 1 Unit 4

1 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. 

Bill: Chơi trò chơi đi.

Mai: Được thôi

b.

Bill: Đây là gì?

Mai: Đó là mũi

2 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. What’s this? It’s a face.

b. What’s this? It’s a hand.

c. What’s this? It’s an ear.

d. What’s this? It’s an eye.

Hướng dẫn dịch

a. Đây là gì? Đó là khuôn mặt.

b. Đây là gì? Đó là một bàn tay.

c. Đây là gì? Đó là một cái tai.

d. Đây là gì? Đó là một con mắt.

3 (trang 28 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

1. What’s this? It’s an eye

2. What’s this? It’s a nose

3. What’s this? It’s a hand

4. What’s this? It’s an ear.

5. What’s this? It’s a mouth.

Hướng dẫn dịch

1. Đây là cái gì? Đó là một con mắt

2. Đây là cái gì? Nó là một cái mũi

3. Cái gì đây? Đó là một bàn tay

4. Đây là cái gì? Đó là một cái tai.

5. Cái gì đây? Đó là một cái miệng.

4 (trang 29 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.a

2.a

Nội dung bài nghe

1. What’s this? It’s a hand.

2. What’s this? It’s an ear.

Hướng dẫn dịch

1. Đây là gì? Đó là một bàn tay.

2. Đây là gì? Nó là cái tai

5 (trang 29 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read.  (Nhìn tranh, hoàn thành chỗ trống và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. an ear

2. an eye

3. a nose

4. a hand

Hướng dẫn làm bài

1. What’s this? It’s an ear.

2. What’s this? It’s an eye.

3. What’s this? It’s a nose.

4. What’s this? It’s a hand. 

Hướng dẫn dịch

1. Đây là cái gì? Đó là một cái tai.

2. Đây là cái gì? Đó là một con mắt.

3. Cái gì đây? Đó là một cái mũi.

4. Đây là cái gì? Đó là một bàn tay.

6 (trang 29 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 1 trang 28, 29 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Các bộ phận trên cơ thể

Đây là gì? Nó là một cái mắt.

Đây là gì? Nó là một cái tai

Một mắt và một tai.

Kia là gì? Nó là khuôn mặt.

Kia là gì? Nó là một cái tay.

Một khuôn mặt và một bàn tay

Tiếng Anh lớp 3 trang 30, 31 Lesson 2 Unit 4

1 (trang 30 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn tranh và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. Chạm vào mũi

b. Mở miệng 

2 (trang 20 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào bức tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Touch your hair!

b. Touch your ear!

c. Open your mouth!

d. Open your eyes!

Hướng dẫn dịch

a. Chạm vào tóc của bạn!

b. Hãy chạm vào tai của bạn!

c. Mở miệng ra!

d. Mở mắt ra!

3 (trang 30 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk.  (Cùng luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

1. Touch your hair!

2. Open your mouth!

Hướng dẫn dịch.

1. Chạm vào tóc!

2. Mở miệng ra!

4 (trang 31 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number.  (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.d

3.a

4.c

Nội dung bài nghe

1. Open your mouth!

2. Touch your hair!

3. Touch your nose!

4. Open your eyes!

Hướng dẫn dịch

1. Mở miệng!

2. Chạm vào tóc của bạn!

3. Chạm vào mũi của bạn!

4. Mở mắt ra!

5 (trang 31 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, match and read.  (Nhìn và tranh, nối và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.b

2.d

3.a

4.c

Hướng dẫn dịch

1.Chạm vào mặt.

2. Chạm vào tai.

3. Mở mắt.

4. Mở miệng.

6 (trang 31 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 2 trang 30, 31 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 32, 33 Lesson 3 Unit 4

1 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle.  (Nghe và khoanh tròn đáp án)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.c

2.b

Hướng dẫn dịch

1. Chạm vào tai bạn!

2. Chạm  vào tóc bạn!

3 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Tai, tai, tai.

Chạm vào tai bạn!

Chạm vào tai bạn!

Tóc, tóc, tóc.

Chạm vào tóc bạn!

Chạm vào tóc bạn!

4 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1-d

2-c

3-a

4-a

Hướng dẫn dịch

1. A: Đó là gì vậy?

B: Đó là một chiếc mũi.

2. Chạm vào tai bạn!

3. Chạm vào tóc bạn!

4. Mở miệng

5 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án. 

Quảng cáo

1. a hand

2. an eye

3. nose

4. open

Hướng dẫn dịch

1. A: Đó là gì vậy?

B: Đó là một bàn tay.

2. A: Đó là gì vậy?

B: Đó là một con mắt.

3. Chạm vào mũi bạn.

4. Mở miệng ra.

6 (trang 32 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32, 33 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác