Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 10.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 10 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 68, 69 Lesson 1 Unit 10

1 (trang 68 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

a. A: Đến giờ giải lao rồi. Chúng ta chơi cờ đi.

    B: Được.

b.  A: Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao. Còn bạn thì sao, Minh?

    B:   Tôi chơi bóng rổ.

2 (trang 68 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

a. I play chess at break time. 

b. I play volleyball at break time. 

c. I play basketball at break time. 

d. I play badminton at break time.

Hướng dẫn dịch

a. Tớ chơi cờ vào giờ giải lao.

b. Tớ chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.

c. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

d. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

3 (trang 68 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

- I play volleyball at break time. 

 - I play badminton at break time.

4 (trang 69 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe  và đánh dấu.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

Nội dung bài nghe

1.Linh: Hi. I’m Linh. I play volleyball at break time.

2. Ben: Hello. I’m Ben. I play basket at break time.

Hướng dẫn dịch

1.Linh: Chào bạn. Tớ là Linh. Tớ chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.

2. Ben: Xin chào. Tớ là Ben. Tớ chơi ném rổ vào giờ giải lao.

5 (trang 60 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. I play basketball at break time. 

2. I play chess at break time.

3. I play volleyball at break time.

4. I play badminton at break time. 

Hướng dẫn dịch

1. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

2. Tớ chơi cờ vào giờ giải lao.

3. Tớ chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.

4. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

6 (trang 69 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68, 69 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Đã đến giờ giải lao.

Giờ giải lao, giờ giải lao.

Đã đến giờ giải lao.

Cờ, cờ, cờ.

Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.

Giờ giải lao, giờ giải lao.

Đã đến giờ giải lao.

Cầu lông, cầu lông, cầu lông.

Tôi chơi cầu lông vào giờ giải lao.

Tiếng Anh lớp 3 trang 70, 71 Lesson 2 Unit 10

1 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe  và lặp lại.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

a.

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B:Tôi chơi bóng đá.

b. 

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Tôi chơi cầu lông.

2 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

a. What do you do at break time? - I play word puzzles.

b. What do you do at break time? - I chat with my friends.

c. What do you do at break time? - I play football.

d. What do you do at break time? - I play table tennis.

Hướng dẫn dịch

a. Bạn làm gì lúcgiải lao? - Tôi chơi câu đố chữ.

b. Bạn làm gì lúcgiải lao? - Tôi trò chuyện với những người bạn của tôi.

c. Bạn làm gì lúcgiải lao? - Tôi chơi bóng đá.

d. Bạn làm gì lúcgiải lao? - Tôi chơi bóng bàn.

3 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

+ What do you do at break time? - I play football.

+ What do you do at break time? - I play basketball.

+ What do you do at break time? - I play table tennis.

+ What do you do at break time? - I chat with my friend.

+ What do you do at break time? - I play chess.

Hướng dẫn dịch

+ Bạn làm gì vào giờ ra chơi? - Tôi chơi bóng đá.

+ Bạn làm gì vào giờ ra chơi? - Tôi chơi bóng rổ.

+ Bạn làm gì vào giờ ra chơi? - Tôi chơi bóng bàn.

+ Bạn làm gì vào giờ ra chơi? - Tôi trò chuyện với bạn tôi.

+ Bạn làm gì vào giờ ra chơi? - Tôi chơi cờ vua.

4 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

3.d

4.c

Nội dung bài nghe

1 . 

A: What do you do at break time? 

B:I play football. 

2. 

A: What do you do at break time? 

B: I play table tennis. 

3. 

A: What do you do at break time? 

B: I chat with my friends. 

4. 

A: What do you do at break time? 

B: I do word puzzle

Hướng dẫn dịch

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Tôi chơi bóng đá.

2.

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Tôi chơi bóng bàn.

3.

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Tôi trò chuyện với bạn bè của tôi.

4.

A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Tôi giải đố chữ

5 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.c

3.d

4.a

Hướng dẫn dịch

1. Tôi chơi bóng bàn.

2. Tôi chơi bóng rổ.

3 . Tôi chơi bóng chuyền.

4. Tôi chơi giải ô chữ.

6 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (chúng ta cùng chơi.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 2 trang 70, 71 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 72, 73 Lesson 3 Unit 10

1 (trang 72 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat.  (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 72 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.a

2.b

Hướng dẫn dịch

1.

A: Cậu làm gì vào giờ ra chơi?

B: Mình chơi bóng rổ

2.

A: Cậu làm gì vào giờ ra chơi

B: Mình chơi bóng đá

3 (trang 72 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Hãy hát theo nhịp.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Đá bóng. Đá bóng.

Tôi chơi đá bóng.

Tôi chơi đá bóng.

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Bóng chuyền. Bóng chuyền.

Tôi chơi bóng chuyền.

Tôi chơi bóng chuyền.

4 (trang 73 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and tick. (Đọc và đánh dấu.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. Minh

2. Mary

3. Lucy

4. Bill

Hướng dẫn dịch

Giáo viên: Bạn làm gì   vào giờ ra chơi vậy?

Mary: Tớ chơi cờ

Lucy: Tớ chơi ô chữ

Bill: Tớ chơi bóng chuyền

Minh: Tớ chơi bóng đá

5 (trang 73 Tiếng Anh lớp 3 Global Success):Let’s write. (Chúng ta cùng viết.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

It is break time. I am in the school yard. I play chess. I like playing word puzzles.

Hướng dẫn dịch

Đến giờ giải lao rồi. Tôi đang ở trong sân trường. Tôi chơi cờ. Tôi thích chơi giải ô chữ.

6 (trang 73 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 3 trang 72, 73 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Name

Break time activities

football

badminton

chess

volleyball

basketball

Nam

 

 

 

Linh

 

 

 

Hoa

 

 

 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác