Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Classroom instructions - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Classroom instructions sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Classroom instructions - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 7 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 50, 51 Lesson 1 Unit 7

1 (trang 50 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Học sinh: Chào buổi sánh, cô Hoa.

Cô Hoa: Chào cả lớp. Mời cả lớp ngồi.

b.

Cô Hoa: Cả lớp mở sách ra.

2 (trang 50 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. Open your book, please!

b. Close your book, please!

c. Stand up, please!

d. Sit down, please!

Hướng dẫn dịch

a. Cả lớp mở sách ra!

b. Gập sách lại!

c. Đứng lên!

d. Ngồi xuống!

3 (trang 50 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Open your book, please!

b. Close your book, please!

c. Stand up, please!

d. Sit down, please!

Hướng dẫn dịch

a. Cả lớp mở sách ra!

b. Gập sách lại!

c. Đứng lên!

d. Ngồi xuống!

4 (trang 51 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. a

2. a

Nội dung bài nghe

1. Ms Hoa: Open your book, please!

2. Ms Hoa: Stand up, please!

Hướng dẫn dịch

1. Cô Hoa: Cả lớp mở sách ra.

2. Cô Hoa: Đứng lên

5 (trang 51 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành chỗ trống và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. open

2. close

3. stand up

4. sit down

Hướng dẫn dịch

1. Mở sách ra.

2.Gập sách lại.

3. Đứng lên.

4. Ngồi xuống

6 (trang 51 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 50, 51 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 52, 53 Lesson 2 Unit 7

1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Học sinh: Em có thể mở sách được không?

Giáo viên: Không, em không thể.

b.

Học sinh: Em có thể ra ngoài được không?

Giáo viên: Có thể

2 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, look and say. (Nghe, nhìn vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. May I go out? Yes, you can

b. May I speak Vietnamese? Yes, you can

c. May I open the book? No, you can’t

d. May I sit down? No, you can’t

Hướng dẫn dịch

a. Em có thể đi chơi không? Có, em có thể

b. Em có thể nói tiếng Việt được không? Có, em có thể

c. Em có thể mở cuốn sách không? Không, em không thể

d. Em ngồi được không? Không, em không thể

3 (trang 52 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. May I go out? Yes, you can

b. May I speak Vietnamese? Yes, you can

c. May I open the book? No, you can’t

Hướng dẫn dịch

a. Em có thể đi chơi không? Có, em có thể

b. Em có thể nói tiếng Việt được không? Có, em có thể

c. Em có thể mở cuốn sách không? Không, em không thể

4 (trang 53 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

3.d

4.c

Nội dung bài nghe

1. Nam: May I open the book? Ms Hoa: Yes, you can. 

2. Minh: May I speak Vietnamese? Ms Hoa: No. you can't 

3. Mai: May I sit down? Ms Hoa: Yes, you can. 

4. Linh: May I go out? Ms Hoa: Yes, you can.

Hướng dẫn dịch

1. Nam: Em có thể mở sách được không? Ms Hoa: Có, em có thể.

2. Minh: Em có thể nói tiếng Việt được không? Ms Hoa: Không, em không thể

3. Mai: Em có thể ngồi xuống được không? Ms Hoa: Có, em có thể.

4. Linh: Em có thể đi chơi không? Ms Hoa: Có, em có thể.

5 (trang 53 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành chỗ trống và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.can

2. Yes

3. go out/ No

4.sit down/ can

Hướng dẫn dịch

1. 

A:  Em có thể nói tiếng Việt được không ạ?

B: Được, em có thể

2. 

A:  Em có thể vào không ạ?

B:Được, em có thể

3. 

A: Em có thể ra ngoài không?

B: Không, em không thể

4. 

A: Em có thể ngồi xuống không ạ?

B: Có, em có thể

6 (trang 53 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52, 53 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Chào cô Hoa

Em có thể vào và ngồi xuống được không?

Xin chào. Em có thể ngồi xuống

Vào lớp, ngồi xuống và học nào

Mở sách và đọc to

A B C D E F G!

Tiếng Anh lớp 3 trang 54, 55 Lesson 3 Unit 7

1 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và đọc theo)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

Hướng dẫn dịch

1. Làm ơn nói tiếng Anh!

2. Em có thể đứng lên được không ạ?

3 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng nhau đọc theo)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Đứng lên, đứng lên.

Em có thể đứng lên không?

Có, em có thể.

Có, em có thể.

Nói tiếng Anh, nói tiếng Anh

Em có thể nói tiếng Anh không?

Có, em có thể.

Có, em có thể.

4 (trang 55 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.d

2.c

3.a

4.b

Hướng dẫn dịch

1.Xin vui lòng mở sách ra!

2. Xin vui lòng ngồi xuống!

3. Cho phép tôi được vào?

   Được, bạn có thể vào.

4. Cho phép tôi đi ra ngoài?

    Không, bạn không thể đi ra ngoài.

5 (trang 55 SGK tiếng anh 3): Let’s write. (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. Open your book, please! 

2. Stand up, please! 

3. A: May I come in? 

    B: Yes, you can. 

4. A: May I speak Vietnamese? 

B: No, you can’t.

Hướng dẫn dịch

1. Xin vui lòng mở sách!

2. Hãy đứng lên!

3. A: Em có thể vào được không?

    B: Có, em có thể.

4. A: Em có thể nói tiếng Việt được không ạ?

B: Không, em không thể.

6 ( trang 55 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 54, 55 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác