Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm Từ vựng Unit 1 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 10, 11 Lesson 1 Unit 1

1 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

a.

Ben: Xin chào, mình là Ben.

Mai: Xin chào Ben, mình là Mai.

b. 

Minh: Xin chào, mình là Minh

Lucy: Chào Minh, mình là Lucy

2 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

a. A: Hello, I’m Ben

B: Hi, Ben. I’m Mai

b. A: Hi. I’m Minh

B: Hello, Minh. I’m Lucy

Hướng dẫn dịch

a. A: Xin chào, tớ là Ben

B: Xin chào, Ben. Tớ là Mai

b. A: Xin chào. Tớ là minh

B: Xin chào, Minh. Tớ là Lucy

3 (trang 10 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk.  (Cùng nhau luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

A: Hello, I’m Linda

B: Hi Linda, I’m Peter 

Hướng dẫn dịch

A: Xin chào, tớ là Linda

B: Xin chào Linda, tớ là Peter 

4 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle.  (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.b

2.a

Nội dung bài nghe

1. Lucy: Hello, I’m Lucy.

Minh: Hello, Lucy. I’m Minh

2. Ben: Hi. I’m Ben

Mai: Hi, Ben. I’m Mai

Hướng dẫn dịch

1. Lucy: Xin chào, mình là Lucy

Minh: Xin chào Lucy. Mình là Minh

2. Ben: Chào, tớ là Ben

Mai: Chào Ben. Mình là Mai

5 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read.  (Nhìn tranh, hoàn thành chỗ trống và đọc)

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. Hello/ Hi

2. Hello/ Hi

3. I’m

4. Hello/ Hi; I’m

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, tớ là Ben.

2. Chào. Mình là Lucy

2. Chào Ben. Mình là Mai.

4. Chào, Lucy. Mình là Minh

6 (trang 11 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing.  (Cùng nhau hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3  | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Xin chào

Xin chào, xin chào

Mình là Ben

Chào Ben, chào Ben

Mình là Mai

Xin chào, xin chào

Mình là Minh

Chào Minh, chào Minh

Mình là Lucy

Tiếng Anh lớp 3 trang 12, 13 Lesson 2 Unit 1

1 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. 

Ben: Chào Mai. Bạn có khỏe không?

Mai: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

b.

Ben: Chào tạm biệt, Mai

Mai: Chào Ben.

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

a. Fine, thank you

b. Goodbye/ Bye

Nội dung bài nghe

a.

A: Hi. How are you?

B: Fine, thank you

b. 

A: Goodbye

B: Bye

Hướng dẫn dịch

a.

A: Chào, cậu có khỏe không?

B: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

b. 

A: Tạm biệt

B: Tạm biệt cậu

3 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk.  (Cùng nhau luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

A: Hi. How are you?

B: Fine, thank you

A: Goodbye/ Bye

B: Bye

Hướng dẫn dịch

A: Chào, cậu có khỏe không?

B: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

A: Tạm biệt

B: Tạm biệt cậu

4 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number.  (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1-d

2-c

3-a

4-b

Nội dung bài nghe

1.

 Ben: Hello. I’m Ben.

Mai: Hi, Ben. I’m Mai

2. 

Ben: Goodbye, Mai

Mai: Bye, Ben

3.

Lucy: Hello, Minh. How are you?

Minh: Fine, thank you

4. 

Lucy: Goodbye, Minh

Minh: Bye, Lucy

Hướng dẫn dịch

1.

 Ben: Xin chào. Mình là Ben.

Mai: Chào Ben. Mình là Mai

2.

Ben: Tạm biệt, Mai

Mai: Bye, Ben

3.

Lucy: Chào Minh. Bạn khỏe không?

Minh: Mình khỏe, cảm ơn cậu

4.

Lucy: Tạm biệt Minh

Minh: Bye, Lucy

5 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match.  (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1-b

2-c

3-a

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, mình là Mai. Chào Mai, mình là Ben

2. Tạm biệt, Mai. Tạm biệt, Ben

3. Cậu có khỏe không Mai? Mình khỏe, cảm ơn.

6 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play  (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 14, 15 Lesson 3 Unit 1

1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat.  (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle.  (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1-c

2-a

Nội dung bài nghe

1. Hello, Ben

2. Bye, Ben

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, Ben

2. Tạm biệt, Ben

3 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant.  (Cùng đọc theo)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Xin chào, mình là Ben

Xin chào, mình là Ben

Chào Ben, chào Ben

Mình là Mai. Mình là Mai

Bạn có khỏe không Ben?

Mình khỏe, cảm ơn.

Tạm biệt Ben. Tạm biệt Ben

Chào tạm biệt Mai, chào tạm biệt Mai

4 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and circle.  (Đọc và khoanh tròn đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. b

2. a. 

3. a

4.b

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, mình là Ben. Chào Ben. Mình là Lucy

2. Chào Mai. Chào Ben

3. Tạm biệt Ben. Tạm biệt Mai

4. Cậu có khỏe không? Mình khỏe, cảm ơn

5 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write.  (Cùng luyện viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. Linh

2. thank you.

3. Goodbye, Lucy

Hướng dẫn dịch

1. 

Lucy: Chào, tớ là Lucy.

You: Chào Lucy, mình là Linh

2. 

Ben: Bạn có khỏe không?

You: Mình khỏe, cảm ơn cậu

3. 

Lucy: Tạm biệt

You: Tạm biệt, Lucy

6 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project.  (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Thẻ học sinh của tớ

Tên: Lê Văn Thanh

Lớp: 3A

Trường: Sao Mai

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác