Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: My hobbies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: My hobbies sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 5.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: My hobbies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 5 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 34, 35 Lesson 1 Unit 5

1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Bill: Sở thích của cậu là gì?

Mai: Đó là ca hát.

b. 

A: Sở thích của cậu là gì vậy?

B: Đó là nhảy

2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, nhìn tranh và đói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. What’s your hobby? It’s singing

b. What’s your hobby? It’s drawing.

c. What’s your hobby? It’s dancing.

d. What’s your hobby? It’s swimming.

Hướng dẫn dịch

a. Sở thích của bạn là gì? Đó đang hát

b. Sở thích của bạn là gì? Đó đang vẽ.

c. Sở thích của bạn là gì? Đó đang khiêu vũ.

d. Sở thích của bạn là gì? Đó đang bơi.

3 (trang 34 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk  (Cùng nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. What’s your hobby? It’s singing

b. What’s your hobby? It’s drawing.

c. What’s your hobby? It’s dancing.

Hướng dẫn dịch

a. Sở thích của bạn là gì? Đó đang hát

b. Sở thích của bạn là gì? Đó đang vẽ.

c. Sở thích của bạn là gì? Đó đang khiêu vũ.

4 (trang 35 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.d

2.c

3.b

4.a

Nội dung bài nghe

1. 

A: What’s your hobby?

B: Dancing

2. 

A: What’s your hobby?

B: It’s drawing

3. 

A: What’s your hobby?

B: Swimming

4. 

A: What’s your hobby?

B: It’s singing

Hướng dẫn dịch

1.

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Khiêu vũ

2.

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Đó là vẽ

3.

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Bơi lội

4.

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Đó đang hát

5 (trang 35 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.c

2.d

3.a

4.b

Hướng dẫn dịch

1. Đó là nhảy.

2. Đó là vẽ tranh.

3. Đó là bơi.

4. Đó là hát.

6 (trang 35 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 34, 35 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 36, 37 Lesson 2 Unit 5

1 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Nam: Sở thích của cậu là gì? 

Mary: Tớ thích nấu ăn

Minh: Sở thích của cậu là gì?

Lucy: Tớ thích đi bộ

2 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. What’s your hobby? It’s running

b. What’s your hobby? It’s painting

c. What’s your hobby? It’s walking

d. What’s your hobby? It’s cooking

Hướng dẫn dịch

a. Sở thích của bạn là gì? Đó đang chạy

b. Sở thích của bạn là gì? Đó là vẽ tranh

c. Sở thích của bạn là gì? Đó đang đi bộ

d. Sở thích của bạn là gì? Đó đang nấu ăn

3 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng luyện nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. What’s your hobby? It’s running

b. What’s your hobby? It’s painting

c. What’s your hobby? It’s walking

Hướng dẫn dịch

a. Sở thích của bạn là gì? Đó đang chạy

b. Sở thích của bạn là gì? Đó là vẽ tranh

c. Sở thích của bạn là gì? Đó đang đi bộ

4 (trang 37 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.b

2.b

Nội dung bài nghe

1.

A: What’s your hobby?

B: I like cooking

2.

A: What’s your hobby?

B: I like painting

Hướng dẫn dịch

1

A: Sở thích của cậu là gì?

B: Tớ thích nấu ăn.

2. 

A: Sở thích của cậu là gì?

B: Tớ thích vẽ tranh

5 (trang 37 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành chỗ trống và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. swimming

2. singing

3. cooking

4. painting

Hướng dẫn dịch

1. Đó là bơi.

2. Đó là hát

3. Đó là nấu ăn

4. Đó là vẽ

6 (trang 37 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 2 trang 36, 37 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tớ

Sở thích của cậu là gì?

Đó là nhảy.

Sở thích của cậu là gì?

Đó là bơi

Sở thích của cậu là gì?

Đó là nấu ăn

Sở thích của cậu là gì?

Đó là vẽ

Nhảy, bơi           

Nấu ăn và vẽ

Tiếng Anh lớp 3 trang 38, 39 Lesson 3 Unit 5

1 (trang 38 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat.  (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Tớ thích vẽ

Tớ thích chạy

2 (trang 38 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle  (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1-b

2-a

Hướng dẫn dịch

1. 

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Đó là chạy

2.

A: Sở thích của bạn là gì?

B: Tớ thích vẽ

3 (trang 38 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant.  (Cùng hát theo)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Vẽ.

Vẽ.

Tớ thích vẽ

Chạy.

Chạy

Tớ thích chạy

Vẽ?

Chạy

Tớ thích vẽ.

Tớ thích chạy.

4 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and tick. (Đọc và đánh dấu)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. cooking

2. dancing

3. painting

4.drawing

Hướng dẫn dịch

Giáo viên: Sở thích của các bạn là gì?

Ben: Em thích nấu ăn

Lucy: Em thích nhảy

Minh:Em thích tô màu

Mary: Em thích vẽ.

5 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write. (Cùng luyện viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

Hello. My name is Linh

I like cooking

I like running

What’s your hobby?

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tớ tên là Linh

Tớ thích nấu ăn

Tớ thích chạy

Sở thích của bạn là gì?

6 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson 3 trang 38, 39 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác