Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 6.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Our school - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 6 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 44, 45 Lesson 1 Unit 6

1 (trang 43 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Giáo viên: Nhìn vào bức tranh này. Đây có phải trường chúng ta không?

Học sinh: Đúng ạ. Nó là trường của chúng ta.

b.

Giáo viên: Đây có phải trường của chúng ta không?

Học sinh: Không phải ạ

2 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. Is this our school? Yes, it is

b. Is this our classroom? No, it isn’t 

c. Is this our library? Yes, it is.

d. Is this our playground? No, it isn’t

Hướng dẫn dịch. 

a. Đây có phải là trường học của chúng mình không? Vâng, đúng vậy

b. Đây có phải là lớp học của chúng mình không? Không, nó không phải

c. Đây có phải là thư viện của chúng mình không? Vâng, đúng vậy.

d. Đây có phải là sân chơi của chúng mình không? Không, nó không phải

3 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Is this our school? Yes, it is

b. Is this our classroom? No, it isn’t 

c. Is this our library? Yes, it is.

Hướng dẫn dịch

a. Đây có phải là trường học của chúng mình không? Vâng, đúng vậy

b. Đây có phải là lớp học của chúng mình không? Không, nó không phải

c. Đây có phải là thư viện của chúng mình không? Vâng, đúng vậy.

4 (trang 45 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

Nội dung bài nghe:

1. A: Is this our playground? B: Yes. it is. 

2. A: Is this your classroom? B: Yes, it is. It's my classroom.

Hướng dẫn dịch

1. A: Đây có phải là sân chơi của chúng tôi không? B: Vâng, đúng vậy.

2. A: Đây có phải là lớp học của bạn không? B: Đúng vậy. Đó là phòng học của tôi.

5 (trang 45-SGK tiếng anh 4): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. library

2. playground

3. classroom/ isn’t

4. school/ it is

Hướng dẫn dịch

1. 

A: Đây là thư viện của chúng ta à? 

B: Đúng vậy.

2. 

A: Kia là sân chơi của chúng ta.

 B: Tuyệt vời

3. 

A: Nhìn kìa, đây là lớp học của chúng ta à?

B: Không phải

4. 

A: Kia là trường của chúng ta à?

B: Đúng vậy

6 (trang 45 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44, 45 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Trường của chúng ta

Đây có phải trường bạn không?

Đúng vậy.

Đây là trường tớ. 

Tớ thích trường tớ.

Đây có phải trường bạn không?

Đúng vậy.

Đây là trường tớ. 

Tớ thích trường tớ.

Tiếng Anh lớp 3 trang 46, 47 Lesson 2 Unit 6

1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Mary: Đến phòng mỹ thuật đi

Nam: Được thôi

b.

Bill: Đến phòng âm nhạc đi.

Lucy: Được thôi

2 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nhìn, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Let’s go to the computer room. OK, let’s go.

b. Let’s go to the art room. OK, let’s go.

c. Let’s go to the music room. OK, let’s go.

d. Let’s go to the gym. OK, let’s go.

Hướng dẫn dịch

a. Hãy vào phòng máy tính. Được, đi thôi.

b. Hãy đến phòng nghệ thuật. Được, đi thôi.

c. Hãy vào phòng âm nhạc. Được, đi thôi.

d. Hãy đi đến phòng tập thể dục. Được, đi thôi.

3 (trang 46 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. Let’s go to the computer room. OK, let’s go.

b. Let’s go to the art room. OK, let’s go.

c. Let’s go to the music room. OK, let’s go.

Hướng dẫn dịch

a. Hãy vào phòng máy tính. Được, đi thôi.

b. Hãy đến phòng nghệ thuật. Được, đi thôi.

c. Hãy vào phòng âm nhạc. Được, đi thôi.

4 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.c

2.b

3.d

4.a

Nội dung bài nghe

1. A: Let's go to the gym. 

B: OK. let's go. 

2. A: I like drawing. 

B: Me too. Let's go to the art room. 

3. A: Is that the computer room? 

B: Yes. it is. 

A Let's go. 

4. A: Let's go to the music room. 

B: OK. let's go.

Hướng dẫn dịch

1. A: Chúng ta hãy đi đến phòng tập thể dục.

B: Được rồi. Đi nào.

2. A: Tôi thích vẽ.

B: Tôi cũng vậy. Hãy đi đến phòng mỹ thuật.

3. A: Đó có phải là phòng máy tính không?

B: Vâng. nó là.

A Đi thôi.

4. A: Chúng ta hãy vào phòng âm nhạc.

B: Được rồi. Đi nào

5 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match.  (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.d

2.a

3.b

4.c

Hướng dẫn dịch

1. Đến phòng tập thể dục đi.

2. Đến phòng máy tính đi.

3. 

A: Đến phòng mỹ thuật đi.

B: Được thôi. Tớ thích vẽ.

4. 

A: Đến phòng âm nhạc đi

B: Được thôi. 

6 (trang 47 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46, 47 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49 Lesson 3 Unit 6

1 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Cùng đi đến sân chơi đi.

Kia có phải lớp bạn không?

2 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.c

Hướng dẫn dịch

1. Cùng đi đến lớp học đi.

2. Kia là sân chơi có phải không?

3 (trang 48 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng đọc theo)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Lớp học, lớp học

Kia là lớp học của bạn à?

Đúng vậy, đúng vậy.

Đến lớp của cậu đi

Sân chơi, sân chơi

Kia là sân chơi của chúng ta à?

Đúng vậy, đúng vậy.

Đến sân chơi của chúng ta đi

4 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. classroom

2. art

3. go

4. our

Hướng dẫn dịch

Chào. Mình tên là Minh. Chào mừng đến trường mình. Đây là lớp học của mình. Đây là phòng mỹ thuật. Bây giờ hay đến đến phòng âm nhạc đi. Chúng tớ thích trường của mình rất nhiều.

5 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write. (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Welcome to our school. This is our playground. This is our classroom. Now, let’s go to the music room.

Hướng dẫn dịch

Chào mừng đến trường của chúng tớ. Đây là sân chơi của chúng tớ. Đây là lớp của chúng tớ, Nào cùng đi đến phòng âm nhạc đi.

6 (trang 49 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 3 trang 48, 49 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác