Unit 10 lớp 9: Language FocusUnit 10: Life on other planets

Language Focus (Trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Use may or might and talk about Andy's presents. (Thực hành với bạn học. Sử dụng may hoặc might và nói về những món quà của Andy.)

Gợi ý:

a) It may be a book or it might be a game.

b) It may be a box of crayons or it might be a box of paint.

c) It may be a football or it might be a basketball.

d) It may be a boat or it might be a train.

e) It may be a flying saucer or it might be a meteor.

f) It may be an evening star or it might be a spacecraft.

2. Complete the sentences. Use the verbs in the box. (Hoàn thành những câu sau. Dùng những động từ trong khung.)

Gợi ý:

a) If it rains this evening, I won't go out.

b) Lan will miss the bus if she doesn't hurry.

c) If Ha is not careful, he will drop the cup.

d) Mrs Nga will join US if she finishes her work early.

e) If Mrs. Binh writes a shopping list, she will not forget what to buy.

3. Look at the pictures. Complete the sentences. (Nhìn vào tranh. Hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

a) If Ba were rich, he would travel around the world.

b) If Mr. Loc had a car, he would drive it to work.

c) If Lan lived in Ho Chi Minh City, she would visit Saigon Water Park.

d) Nam would arrive at school on time if he had an alarm clock.

e) If Hoa lived in Hue, she would see her parents every day.

f) If Nga owned a piano, she would play it very well.

g) Tuan would get better grades if he studied harder.

h) Na would buy a new computer if she had enough money.

4. What would you do if you met an alien from outer space? Write 3 things you would like to do. (Bạn sẽ làm gì nếu bạn gặp một người ngoài hành tinh ở ngoài không gian? Viết 3 điều bạn muốn làm.)

Gợi ý:

- If I met an alien from outer space, I would make friends with him/her.

- If I met an alien from outer space, I would ask him/her about his/her life.

- If I met an alien from outer space, I would tell you about it.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 10 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 10 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-life-on-other-planets.jsp