600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 (có đáp án) | Bài tập Tiếng Anh 9

Để học tốt môn Tiếng Anh 9, bộ 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết.

600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 (có đáp án)

VietJack giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 9 mới gồm đầy đủ từ vựng, ngữ pháp, bài tập theo từng unit có lời giải chi tiết:

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Bài tập Tiếng Anh 9 bản word có lời giải chi tiết:

Unit 1: A visit from a pen pal

Quảng cáo

Unit 2: Clothing

Unit 3: A trip to the countryside

Unit 4: Learning a foreign language

Quảng cáo

Unit 5: The media

Unit 6: The environment

Unit 7: Saving energy

Unit 8: Celebrations

Unit 9: Natural disasters

Quảng cáo

Unit 10: Life on other planets

Xem thử

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): A visit from a pen pal

A. Phonetics and Speaking

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Question 1. A. out    B. round    C. about    D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 2. A. chair     B. check     C. machine     D. child

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /aʊ/. Đáp án C phát âm là /u:/

Question 3. A. too    B. soon    C. good    D. food

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /u:/. Đáp án C phát âm là /u/

Question 4. A. though    B. enough    C. cough    D. rough

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm

Question 5. A. happy    B. hour    C. high    D. hotel

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /h/. Đáp án B là âm câm

Quảng cáo

Question 6. A. conclusion    B. ensure    C. rush    D. mission

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Question 7. A. student    B. study    C. dust    D. must

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /juː/

Question 8. A. father    B. date    C. hard    D. last

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɑː/. Đáp án B phát âm là /ei/

Question 9. A. chapter    B. rich    C. cheese    D. chemist

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 10. A. watches    B. boxes    C. buses    D. ables

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /es/

Bài 2. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.

Question 1: A. region    B. comprise    C. Malaysia    D. compulsory

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2: A. association    B. Buddhism    C. divide    D. together

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 4.

Question 3: A. enjoy    B. religion    C. Hinduism    D. population

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 4: A. Chinese    B. although    C. instruction    D. currency

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 5: A. primary    B. religion    C. tropical    D. friendliness

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

B. Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

Question 1. I feel really tired. I wish I didn’t go to the party last night.

A. feel    B. really    C. didn’t go    D. to

Đáp án: C

Sửa lại: hadn’t gone (điều ước không có thật trong quá khứ)

Dịch: Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi ước tôi đã không đi dự tiệc tối qua.

Question 2. I have broken my pencil. May I borrow one of your?

A. have broken    B. borrow    C. onee    D. your

Đáp án: D

Sửa lại: yours (cần đại từ sở hữu vì không c ó danh từ đằng sau)

Dịch: Tôi đã làm hỏng bút chì của tôi. Tôi có thể mượn một trong những cái của bạn không?

Question 3. When I was on holiday last summer, I was going to the beach everyday.

A. was    B. on    C. was going    D. the beach

Đáp án: C

Sửa lại: went (thì quá khứ đơn)

Dịch: Khi tôi đi nghỉ hè năm ngoái, tôi đã ra biển hàng ngày.

Question 4. Tom used to going to school by bus. Now he goes by bike.

A. going    B. by    C. goes    D. bike

Đáp án: A

Sửa lại: go (used to + V: làm gì như thói quen trong quá khứ)

Dịch: Tom từng đi học bằng xe buýt. Bây giờ anh ấy đi bằng xe đạp.

Question 5. Mary is used to do her homework by herself .

A. used    B. do    C. by    D. herself

Đáp án: B

Sửa lại: doing (tobe used to Ving: quen với việc làm gì)

Dịch: Mary đã quen tự làm bài tập về nhà.

Question 6. On winter day, we all used to sit around the fire and told stories.

A. On    B. all    C. around    D. told

Đáp án: D

Sửa lại: tell (vì động từ đằng trước đang nguyên thể)

Dịch: Vào ngày mùa đông, tất cả chúng ta thường ngồi quanh đống lửa và kể chuyện.

Question 7. The Chinese build the Great Wall over two thousand years ago.

A. Chinese    B. build    C. over    D. thousand

Đáp án: B

Sửa lại: built (thì qua khứ đơn)

Dịch: Người Trung Quốc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành hơn hai ngàn năm trước.

Question 8. We get used to live in the countryside before we moved to Ho Chi Minh City.

A. get used    B. live    C. moved    D. to

Đáp án: B

Sửa lại: living (tobe used to Ving: quen với việc làm gì)

Dịch: Chúng tôi quen sống ở nông thôn trước khi chúng tôi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh.

Question 9. In the modern world, people can easily communicate with telephone, radio, and computer.

A. In    B. modern    C. easily    D. with

Đáp án: D

Sửa lại: by (chỉ phương tiện)

Dịch: Trong thế giới hiện đại, mọi người có thể dễ dàng giao tiếp qua điện thoại, radio và máy tính.

Question 10. The package containing books and records were delivered last week.

A. containing    B. and    C. were    D. last

Đáp án: C

Sửa lại: was (chủ ngữ số ít)

Dịch: Các gói chứa sách và hồ sơ đã được giao tuần trước.

Bài 2. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

Question 1. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

A. can lend    B. would lend    C. could lend    D. will lend

Đáp án: C

Dịch: Tôi ước tôi có thể cho bạn mượn một số tiền cho tiền thuê nhà của bạn, nhưng tôi đã tự phá vỡ chính mình.

Question 2. There are several books by Hemingway on this __________.

A. shelf    B. platform    C. cupboard    D. support

Đáp án: A

Dịch: Có một vài cuốn sách của Hemingway trên kệ này.

Question 3. I was so tired that I ________asleep in the chair.

A. got    B. felt    C. went    D. fell

Đáp án: B

Dịch: Tôi mệt đến nỗi cảm thấy buồn ngủ trên ghế.

Question 4. The players ________to be there at 3 o’clock.

A. told    B. were told    C. have told    D. tell

Đáp án: B

Dịch: Các cầu thủ được yêu cầu có mặt ở đó lúc 3 giờ.

Question 5. Do you ______me say this in class?

A. let    B. allow    C. permit    D. mind

Đáp án: A

Dịch: Bạn có để tôi nói điều này trong lớp không?

C. Reading

Bài 1. Read the following passage and choose the best answers.

   New York – The “ Big Apple”

Our arrival in New York was spectacular. It’s skyscrapers and the Statue of Liberty make a (1)_______sight. New York has a (2) _______of over seven million and it is probably the world’s most famous city. The inhabitants of the “Big Apple” come from many (3) ______ countries. There are more nationalities in New York (4) _________in any other places on the earth. It is also has (5) _______ tourists than any other city except London, especially in the summer. (6) _______come from all (7) _________the world and have a wonderful time. There are so many (8) ________for them to get enthusiastic about – whether it’s some of the (9) _______museums in the world or the (10) _______little streets of Greenwich Village.

Question 1. A. sad    B. beautiful    C. horrible    D. cold

Đáp án: B

Dịch: Các tòa nhà chọc trời của nó và Tượng Nữ thần Tự do tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Question 2. A. attraction    B. impression    C. population    D. people

Đáp án: C

Dịch: New York có dân số hơn bảy triệu người và đây có lẽ là thành phố nổi tiếng nhất thế giới.

Question 3. A. same    B. young    C. old    D. different

Đáp án: D

Dịch: Cư dân của “Big Apple” đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Question 4. A. than    B. rather    C. of    D. to

Đáp án: A

Dịch: Có nhiều quốc tịch ở New York hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Question 5. A. many    B. much    C. more    D. lots

Đáp án: C

Dịch: Nó cũng có nhiều khách du lịch hơn bất kỳ thành phố nào khác ngoại trừ London, đặc biệt là vào mùa hè.

Question 6. A. Visit    B. Visitors    C. Workers    D. Goers

Đáp án: B

Dịch: Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới và có một thời gian tuyệt vời.

Question 7. A. in    B. from    C. over    D. of

Đáp án: C

Dịch: Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới và có một thời gian tuyệt vời.

Question 8. A. attraction    B. place    C. sights    D. area

Đáp án: C

Dịch: Có rất nhiều điểm tham quan để họ có được nhiệt tình về.

Question 9. A. good    B. better    C. best    D. nicer

Đáp án: C

Dịch: Có rất nhiều điểm tham quan để họ có thể nhiệt tình tham gia - cho dù đó là một số bảo tàng tốt nhất trên thế giới.

Question 10. A. to charm    B. charm    C. charmed     D. charming

Đáp án: D

Dịch: Có rất nhiều điểm tham quan để họ có được sự nhiệt tình - cho dù đó là một số bảo tàng tốt nhất trên thế giới hay những con đường nhỏ quyến rũ của Greenwich Village.

Bài 2. Decide whether the following statements are True (T) or False (F).

Thailand, located in the Southeast of Asia, has a total area of 513,115 sq km. It is bordered by the countries Laos in the Northeast, Cambodia in the Southeast and Malaysia in the South. The total population is about 65.5 million in 2010. Bangkok, the most populous city, is the capital of Thailand. The country’s unit of currency is the Baht, which consists of 100 Satang.

The country enjoys a tropical monsoon climate, and there are differences between the weather in the North and the South. The Northern Thai have three seasons in a year, hot from March to May, rainy from June to October, and cool from November to February. The Southern Thai have only two seasons, rainy from April to November and hot from December to March.

The national language is Thai. English is also spoken and understood by many citizens, especially in Bangkok and other tourism areas. Although Thailand has no official religion, up to 96.4% people (2002) believe in Buddhism. Additionally, there are followers of some other religions such as Muslims, Hinduism and Christianity.

Question 1. Thailand is contiguous to Laos, Cambodia and Malaysia.

A. True     B. False

Đáp án: A

Thông tin: It is bordered by the countries Laos in the Northeast, Cambodia in the Southeast and Malaysia in the South.

Dịch: Nó giáp với các nước Lào ở Đông Bắc, Campuchia ở Đông Nam và Malaysia ở phía Nam.

Question 2. The weather in Northern and Southern Thailand is the same.

A. True     B. False

Đáp án: B

Thông tin: The country enjoys a tropical monsoon climate, and there are differences between the weather in the North and the South.

Dịch: Đất nước này có khí hậu nhiệt đới gió mùa, và có sự khác biệt giữa thời tiết ở miền Bắc và miền Nam.

Question 3. Southern Thailand has rainy and cool seasons.

A. True     B. False

Đáp án: A

Thông tin: The Southern Thai have only two seasons, rainy from April to November and hot from December to March.

Dịch: Miền Nam Thái chỉ có hai mùa, mưa từ tháng 4 đến tháng 11 và nóng từ tháng 12 đến tháng 3.

Question 4. Buddihsm is the official religion in Thailand.

A. True     B. False

Đáp án: B

Thông tin: Although Thailand has no official religion, up to 96.4% people (2002) believe in Buddhism.

Dịch: Mặc dù Thái Lan không có tôn giáo chính thức, nhưng có tới 96,4% người dân (2002) tin vào Phật giáo.

Question 5. The total area of Thailand is 513,115 sq km.

A. True     B. False

Đáp án: A

Thông tin: Thailand, located in the Southeast of Asia, has a total area of 513,115 sq km.

Dịch: Thái Lan, nằm ở phía đông nam châu Á, có tổng diện tích 513.115 km2.

D. Writing

Bài 1. Read the following passage and choose the best answers.

Dear Jean,

I’m sorry I (1)_________ to you lately, but I have been working hard. When I (2) _________ your last letter, I was acting in a play at school, and when I finished that I went on a holiday with some friends. I intended (3)_________ you a postcard, but I forgot to take your address with me. How are you getting (4) _______ at college? You didn’t (5) _________ much about this in your letter. I hope you still like it and don’t work all the time! I’m starting work in London after I (6) _________ school in July, and I want to see you then. Do you still want to come and stay (7) _________ a few days? I know you are busy, but by the time your term (8)_________, I’ll have started my job. I’ve done so (9)_________ things lately! I’ve just learned to drive and my parents sometimes lend me their car, so I often go out with friends. (10)_______ I’ll drive to Birmingham and see you one day.

Question 1. A. not write    B. haven’t written    C. don’t write    D. didn’t write

Đáp án: B

Dịch: Tôi xin lỗi tôi đã không viết thư cho bạn gần đây, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ.

Question 2. A. received    B. have received    C. receive    D. to receive

Đáp án: A

Dịch: Khi tôi nhận được thư cuối cùng của bạn …….

Question 3. A. sending    B. send    C. to send    D. sent

Đáp án: C

Giải thích: Intend to V (có ý định làm gì)

Dịch: Tôi định gửi cho bạn một tấm bưu thiếp, nhưng tôi quên mang theo địa chỉ của bạn.

Question 4. A. up    B. over    C. on    D. with

Đáp án: C

Dịch: Làm thế nào bạn nhận được vào trường đại học?

Question 5. A. talk    B. tell    C. say    D. chat

Đáp án: A

Dịch: Bạn đã không nói nhiều về điều này trong thư của bạn.

Question 6. A. leave    B. left    C. leaved    D. leaving

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã bắt đầu làm việc ở London sau khi tôi rời trường vào tháng 7 và tôi muốn gặp bạn sau đó.

Question 7. A. for    B. at    C. in    D. out

Đáp án: A

Dịch: Bạn vẫn muốn đến và ở lại trong một vài ngày chứ?

Question 8. A. vefinished    B. finishing    C. to finish    D. finishes

Đáp án: A

Dịch: Tôi biết bạn đang bận rộn, nhưng khi thời hạn của bạn kết thúc, tôi sẽ bắt đầu công việc của mình.

Question 9. A. much    B. many    C. a lot    D. lots of

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã làm rất nhiều việc gần đây.

Question 10. A. May be    B. May being    C. Maybe    D. May I be

Đáp án: C

Dịch: Có lẽ tôi sẽ lái xe đến Birmingham và gặp bạn vào một ngày nào đó.

Bài 2. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

Question 1. They hope they _______ meet their pen pal friends one day.

A. would    B. will    C. could    D. was

Đáp án: B

Cấu trúc: S + hope + (that) + clause (tương lai đơn)

Dịch: Họ hy vọng họ sẽ gặp bạn bè bút của họ một ngày nào đó.

Question 2. My friends _______ to the zoo but we _______ yesterday.

A. didn’t go / were    B. didn’t go / did    C. don’t go / were    D. haven’t go / have

Đáp án: B

Dịch: Bạn bè của tôi đã không đi đến sở thú nhưng chúng tôi đã đi hôm qua.

Question 3. How often _______ you _______ sports ? – Twice a week.

A. did / play;    B. do / play    C. have / played    D. does / play

Đáp án: B

Dịch: Bạn có thường xuyên chơi thể thao không? - Hai lần một tuần.

Question 4. How long _______you _______for me? - For an hour .

A. did / wait    B. have / waited    C. do / wait    D. did / waited

Đáp án: B

Dịch: Bạn đã đợi tôi bao lâu rồi? – 1h rồi.

Question 5. How long _______it _______ you to go to work?

A. did / take    B. does / take    C. has / taken    D. do / take

Đáp án: C

Dịch: Bạn đã mất bao lâu để đi làm?

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên