Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 5: The media

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word which is pronounced differently from the others.

Question 1. A. find    B. kind    C. blind    D. first

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ɜː/

Question 2. A. supper    B. hungry    C. pull    D. sun

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /uː/

Question 3. A. television    B. pressure    C. pleasure    D. leisure

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /ʃ/

Question 4. A. check    B. Christmas    C. chemistry    D. anchor

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, C, B phát âm là /k/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Question 5. A. honor    B. hour    C. honest    D. hope

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A là âm câm. Đáp án D phát âm là /h/

Question 6. A. tense    B. decision    C. skill    D. house-keeping

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /e/

Question 7. A. stressed    B. tense    C. concentrate    D. self-aware

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /e/. Đáp án B là âm câm.

Question 8. A. delighted    B. helpline    C. advice    D. decision

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 9. A. classmate    B. pressure    C. embarrass    D. missing

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /ʃ/

Bài 2. Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Question 1. A. purpose    B. remote    C. control    D. respond

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2. A. intermediate    B. documentary    C. psychedelic    D. communicate

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 2.

Question 3. A. inspiration    B. collection    C. reputation    D. limitation

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 2.

Question 4. A. scenery    B. dormitory    C. minority    D. territory

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5. A. interactive    B. experience    C. commercial    D. linguistics

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.

Question 6. A. empathise    B. embarrassed    C. cognitive    D. adulthood

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-the-media.jsp