Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 5 (có đáp án): Reading

Unit 5: The media

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 5 (có đáp án): Reading

Bài 1. Read the text, and identify whether the statements are true (T), false (F), or not given (NG).

Quảng cáo

On September 2, 1945, Viet Nam gained independence from France. President Ho Chi Minh decided that the three key priorities of the new, independent government would be: fighting against poverty, illiteracy, and invaders. His new driving philosophy for education was “an illiterate nation is a powerless one”, and in October 1945 he issued a “Call for anti-illiteracy”. The President’s call was a success. Within one year, 75 thousand literacy classes were established with about 96 thousand teachers to help 2.5 million people learn to read and write.

During the years of French resistance (1946 -1954), schools operated in demilitarized areas. They stopped teaching in French and created curriculum in Vietnamese. The government passed an education reform in 1950 with the goal of reducing the years of general education and concentrating on reading, writing, and calculating skills.

Question 1. One of the priorities was to make sure that people could read and write.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: A

Thông tin: President Ho Chi Minh decided that the three key priorities of the new, independent government would be: fighting against poverty, illiteracy, and invaders.

Dịch: Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định rằng ba ưu tiên chính của chính phủ mới, độc lập sẽ là: đấu tranh chống đói nghèo, mù chữ và xâm lược.

Quảng cáo

Question 2. President Ho Chi Minh thought that an illiterate nation did not have power to gain independence.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: A

Thông tin: His new driving philosophy for education was “an illiterate nation is a powerless one”

Dịch: Triết lý lái xe mới của ông cho giáo dục là một quốc gia mù chữ là một quốc gia bất lực.

Question 3. Right before gaining the independence, President Ho Chi Minh called for a struggle against illiteracy.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: B

Thông tin: and in October 1945 he issued a “Call for anti-illiteracy”.

Dịch: và vào tháng 10 năm 1945, Bác đã đưa ra một Lời kêu gọi chống nạn mù chữ.

Question 4. The majority of the population could read and write after the campaign of anti-illiteracy.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: A

Thông tin: The President’s call was a success. Within one year, 75 thousand literacy classes were established with about 96 thousand teachers to help 2 million people learn to read and write.

Dịch: Cuộc gọi của Chủ tịch nước là một thành công. Trong vòng một năm, 75 nghìn lớp xóa mù chữ đã được thành lập với khoảng 96 nghìn giáo viên để giúp 2,5 triệu người học đọc và viết.

Quảng cáo

Question 5. The education reform reduced the number of subjects.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin không có trong bài.

Question 6. It also reduced the years of general education to ten years.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin không có trong bài.

Question 7. According to the education reform, general education paid much attention to basic skills.

A. True    B. False    C. Not given

Đáp án: A

Thông tin: The government passed an education reform in 1950 with the goal of reducing the years of general education and concentrating on reading, writing, and calculating skills.

Dịch: Chính phủ đã thông qua một cuộc cải cách giáo dục vào năm 1950 với mục tiêu giảm các năm giáo dục phổ thông và tập trung vào các kỹ năng đọc, viết và tính toán.

Bài 2. Read the text then choose the best answer to fill in the blanks.

The Game of Squares

    Either boys or girls, usually aged from seven to ten, play the two-person game of"Mandarin's Box". They draw a rectangle on the ground and (1)……….. it into ten smallsquares called "rice fields" or "fish ponds”.

    They also draw two additional semi-circular boxesat the two (2)………. of the rectangle, which are called"mandarin's boxes" - the game's name. Each person has 25 small pebbles and a bigger stone.

    Each player places the stone in one of the mandarin's boxes and five small pebbles in each of the other squares. Then the game begins. The first player takes up the contents of one square on his or her side ofthe board, but not a mandarin's box and distributes the pebbles one by one, (3)……….. with the next square in (4)………. direction. Since each square contains five pebbles at the beginning, the first move will distribute five pebbles to the left or right.

    After the last pebble is distributed, the player takes the contents of the following squareand repeats the distribution (5)………... But if the following square is one of the mandarin's boxes, the turn ends and passes to the other player.

    If the last pebble falls into a square that precedes one empty square, the player wins all the contents of the square following the empty square and (6)……….these pebbles from the board. However, if there are two or more empty squares in a row, the player (7)…….. his or her turn.

    Once a player has taken pebbles from the board, the turn is (8)……….to the other player. If all five squares on one player's side of the board are emptied at any time, that player must place one pebble he or she has aside back in each of the five squares so that the game can resume.

    The game (9)………until the two mandarins' boxes have both been (10)……….. At the end of the game, the player with more pebbles wins, with each of the large stones counting as ten points.

Quảng cáo

Question 1. A. share    B. divide    C. separate    D. leave

Đáp án: B

Giải thích: Devide into: chia ra

Dịch: Họ vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất và chia nó thành mười mảnh nhỏ gọi là "cánh đồng lúa" hay "ao cá.

Question 2. A. ends    B. aims    C. small points    D. stops

Đáp án: A

Dịch: Họ cũng vẽ thêm hai hộp hình bán nguyệt ở hai đầu của hình chữ nhật, được gọi là "hộp của quả quýt" - tên của trò chơi.

Question 3. A. start    B. to start    C. starting    D. having started

Đáp án: C

Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động

Question 4. A. no    B. all    C. both    D. either

Đáp án: D

Dịch: Either direction: một trong 2 hướng

Question 5. A. action    B. process    C. change    D. method

Đáp án: B

Dịch: Sau khi viên sỏi cuối cùng được phân phối, người chơi sẽ lấy nội dung của squareand sau đó lặp lại quy trình phân phối

Question 6. A. removes    B. disappears    C. leaves    D. ends

Đáp án: A

Dịch: Nếu viên sỏi cuối cùng rơi vào một hình vuông có trước một hình vuông trống, người chơi sẽ giành được tất cả nội dung của hình vuông sau hình vuông trống và loại bỏ những viên sỏi này khỏi bảng.

Question 7. A. wins    B. succeeds    C. fails    D. loses

Đáp án: D

Dịch: Lose turn: mất lượt

Question 8. A. gone    B. made    C. passed    D. handed

Đáp án: D

Dịch: Khi một người chơi đã lấy viên sỏi từ bảng, lượt chơi được trao cho người chơi khác.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-the-media.jsp