Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 8 (có đáp án): Celebrations

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 8 (có đáp án): Celebrations

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 chương trình thí điểm gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12.

A. Phonetics and Speaking

Bài 1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

Question 1. A. honest    B. hour    C. honor    D. honey

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C là âm câm. Đáp án D phát âm là /h/.

Question 2. A. beard    B. search    C. pearl    D. heard

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /ɪə/

Question 3. A. food    B. poor    C. shoot    D. mood

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /u:/. Đáp án B phát âm là /ɔː/

Question 4. A. pudding    B. put    C. pull    D. puncture

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 5. A. close    B. rose    C. lose    D. chose

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /u :/

Question 6. A. great    B. treasure    C. measure    D. pleasure

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 7. A. ancient    B. cave    C. cavern    D. aging

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /e/

Quảng cáo

Question 8. A. spectacular    B. structure    C. sculpture    D. picturesque

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /tʃ/. Đáp án A phát âm là /t/

Question 9. A. shrine    B. surprising    C. pilgrim    D. island

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 10. A. structure    B. culture    C. sculpture    D. future

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ju:/.

Bài 2. Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Question 1. A. festival    B. decorate    C. special    D. important

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2. A. celebrate    B. freedom    C. apart    D. slavery

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3. A. chocolate    B. receive    C. colorful    D. contest

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 4. A. parade    B. charity    C. active    D. generous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5. A. instead    B. conserve    C. innovation    D. ultimately

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

B. Vocabulary and Grammar

Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1. In the United States, most people eat_______on Christmas day.

A. roast turkey    B. fried chicken    C. roast chick    D. fried turkey

Đáp án: A

Dịch: Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người ăn gà tây nướng vào ngày Giáng sinh.

Question 2. People like to play ______ on each other on April Fool’s Day.

A. games    B. treats    C. tricks    D. cards

Đáp án: C

Dịch: Mọi người thích chơi khăm nhau vào ngày Cá tháng Tư.

Question 3. The Chinese eat special ____ for the moon festival. They are sweet and are made with a lot of eggs.

A. candies    B. sweets    C. apple pies    D. cakes

Đáp án: D

Dịch: Người Trung Quốc ăn bánh đặc biệt cho lễ hội mặt trăng. Chúng ngọt và được làm với rất nhiều trứng.

Question 4. Janice and Mike are getting married soon. They plan to have a small ______with just a few family members.

A. marriage    B. celebration    C. anniversary    D. wedding ceremony

Đáp án: D

Dịch: Janice và Mike sẽ kết hôn sớm. Họ dự định tổ chức một lễ cưới nhỏ chỉ với một vài thành viên trong gia đình.

Question 5. Auld Lang Syne is a song _______is sung on New Year’s eve.

A. whose    B. who    C. which    D. whom

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ vật

Dịch: Auld Lang Syne là một bài hát được hát vào đêm giao thừa năm mới.

Question 6. They must gather the crop before it rains ________September.

A. in    B. on    C. the    D. at

Đáp án: A

Giải thích: Trước tháng dùng giới từ “in”

Dịch: Họ phải gặt mùa vụ mùa trước khi trời mưa vào tháng Chín.

Question 7. . ________he come in half an hour, I shall go alone.

A. If    B. Unless    C. Because    D. When

Đáp án: B

Dịch: Trừ khi anh ta đến trong nửa giờ, nếu không tôi sẽ đi một mình.

Question 8. Can you tell me the reason for_______the Mother’s Day?

A. celebrating    B. celebration    C. celebrate    D. celebrated

Đáp án: A

Dịch: Bạn có thể cho tôi biết lý do để kỷ niệm Ngày của Mẹ không?

Question 9. We think that Mother's Day should be celebrated_______

A. nationwide    B. nationhood    C. nationality    D. nation

Đáp án: A

Dịch: Chúng tôi nghĩ rằng Ngày của Mẹ nên được tổ chức trên toàn quốc.

Question 10. We are going to _______the anniversary of our 50 th wedding.

A. celebrate    B. celebrated    C. celebrating    D. to celebrate

Đáp án: A

Giải thích: Thì tương lai gần

Dịch: Chúng tôi sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Question 11. He lives in a very ............... village in Hue.

A. picture    B. picturely    C. picturesque    D. picturesquely

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy sống ở một ngôi làng rất đẹp ở Huế.

Question 12. They failed to gain international ............... as an independent country.

A. recognition    B. agreeing    C. setting    D. accepting

Đáp án: D

Dịch: Họ đã thất bại trong việc đạt được sự chấp nhận quốc tế như một quốc gia độc lập.

Question 13. This would be the perfect .............. for our wedding party.

A. set    B. tomb    C. setting    D. recognition

Đáp án: D

Dịch: Đây sẽ là sự công nhận hoàn hảo cho tiệc cưới của chúng tôi.

Question 14. A ............... is a building or place that has been made stronger and protected against attack.

A. citadel    B. structure    C. fortress    D. tower

Đáp án: C

Dịch: Pháo đài là một tòa nhà hoặc địa điểm đã được làm cho mạnh hơn và được bảo vệ chống lại sự tấn công.

Question 15. What ............... should we take to reduce pollution?

A. measures    B. plans    C. methods    D. activities

Đáp án: A

Giải thích: Take measures = take actions (hành động)

Dịch: Những biện pháp nào chúng ta nên thực hiện để giảm ô nhiễm?

C. Reading

Bài 1. Read the passage and complete the tasks that follow.

Black Friday is the Friday which follows Thanksgiving Day. Black Friday is celebrated in the United States as an official beginning of the Christmas shopping season. On the day, most shops open extremely early and offer promotional sales to boost the consumption, which is similar to Boxing Day after Christmas Day in Britain and many Commonwealth nations. For years, it was quite usual for retailers to open their shops at 6:00 a.m., but in the late 2000s many opened at 5:00 a.m. or even 4:00 a.m. The year 2011 witnessed a new extreme when several retailers opened at midnight. For non-retailer employees, they may have a day off work or choose to take a day from their annual leave on Black Friday. Some use this to make trips to see family members or friends who live in other areas or to go on vacation. Others use it to start shopping for the Christmas season. Black Friday is not a federal holiday, but is a public holiday in California and some other states in the United States.

Black Friday, to the police, is not a term of endearment. The name of the day originated in Philadelphia where it was first used by the Police Department to describe massive traffic jams and over-crowded sidewalks as the downtown stores were mobbed from opening to closing. Nowadays, Black Friday crowds that are hunting for bargains still give the police headaches. However, retailers do not appreciate the negative connotation associated with Black Friday. Therefore, there exists another explanation as to why it is called Black Friday. As they might put it, the term Black Friday came from an old way of recording business accounts: losses were recorded in red ink and profits in black ink. Therefore, an alternative explanation was made that retailers traditionally operated at a financial loss, or "in the red", from January through November, and "Black Friday" indicates the point where retailers begin to turn a profit, or get "in the black". It goes without saying that Black Friday positively means a profitable Friday to the retail industry.

Decide whether the following statements are True or False.

Question 1. Black Friday and Boxing Day are celebrated on the same day.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: On the day, most shops open extremely early and offer promotional sales to boost the consumption, which is similar to Boxing Day after Christmas Day in Britain and many Commonwealth nations.

Dịch: Vào ngày này, hầu hết các cửa hàng mở cửa cực kỳ sớm và cung cấp doanh số khuyến mại để tăng mức tiêu thụ, tương tự như Ngày Boxing sau Ngày Giáng sinh ở Anh và nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Question 2. Through time, many businesses have made their efforts to extend their opening time.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: On the day, most shops open extremely early and offer promotional sales to boost the consumption, which is similar to Boxing Day after Christmas Day in Britain and many Commonwealth nations.

Dịch: Vào ngày này, hầu hết các cửa hàng mở cửa cực kỳ sớm và cung cấp doanh số khuyến mại để tăng mức tiêu thụ, tương tự như Ngày Boxing sau Ngày Giáng sinh ở Anh và nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Question 3. It is common for retailers to take a day off on Black Friday.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: The year 2011 witnessed a new extreme when several retailers opened at midnight. For non-retailer employees, they may have a day off work or choose to take a day from their annual leave on Black Friday.

Dịch: Năm 2011 chứng kiến một cực đoan mới khi một số nhà bán lẻ mở cửa vào nửa đêm. Đối với nhân viên không bán lẻ, họ có thể có một ngày nghỉ làm hoặc chọn nghỉ một ngày kể từ ngày nghỉ hàng năm vào Thứ Sáu Đen Tối.

Question 4. People take Black Friday off just to go shopping for Christmas season.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Some use this to make trips to see family members or friends who live in other areas or to go on vacation. Others use it to start shopping for the Christmas season.

Dịch: Một số sử dụng điều này để thực hiện các chuyến đi để xem các thành viên gia đình hoặc bạn bè sống ở các khu vực khác hoặc đi nghỉ. Những người khác sử dụng nó để bắt đầu mua sắm cho mùa Giáng sinh.

Question 5. Black Friday is made a state holiday in certain areas in the United States.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: Black Friday is not a federal holiday, but is a public holiday in California and some other states in the United States.

Dịch: Thứ Sáu Đen không phải là một ngày lễ liên bang, mà là một ngày lễ công cộng ở California và một số tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.

Choose the correct options (A, B, or C) for each of the following questions.

Question 6. What is TRUE about the origin of Black Friday?

A. It was coined by the police.

B. It was used to describe the offer of bargains in many retail stores.

C. It was originally made a holiday in Philadelphia in 1965.

Đáp án: A

Thông tin: The name of the day originated in Philadelphia where it was first used by the Police Department to describe massive traffic jams and over-crowded sidewalks as the downtown stores were mobbed from opening to closing.

Dịch: Tên của ngày bắt nguồn từ Philadelphia, nơi nó được Sở cảnh sát sử dụng lần đầu tiên để mô tả ùn tắc giao thông lớn và vỉa hè quá đông đúc khi các cửa hàng ở trung tâm thành phố được mở từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa.

Question 7. The word “mobbed” in paragraph 2 is closest in meaning to _______?

A. very crowded    B. filled with goods    C. sluggish

Đáp án: A

Giải thích: Mobbed = very crowded (bao vây, rất đông)

Question 6. Why did retailers provide another explanation about Black Friday?

A. They wanted to avoid the bad meaning of the day.

B. They didn’t appreciate Black Friday.

C. The previous meaning of Black Friday was wrong.

Đáp án: A

Thông tin: However, retailers do not appreciate the negative connotation associated with Black Friday. Therefore, there exists another explanation as to why it is called Black Friday.

Dịch: Tuy nhiên, các nhà bán lẻ không đánh giá cao ý nghĩa tiêu cực liên quan đến Thứ Sáu Đen. Do đó, tồn tại một lời giải thích khác về lý do tại sao nó được gọi là Thứ Sáu Đen Tối.

Question 9. Retailers associated Black Friday with _______.

A. financial loss    B. red ink color    C. profits

Đáp án: B

Thông tin: As they might put it, the term Black Friday came from an old way of recording business accounts: losses were recorded in red ink and profits in black ink.

Dịch: Như họ có thể nói, thuật ngữ Thứ Sáu Đen xuất phát từ một cách ghi chép tài khoản kinh doanh cũ: các khoản lỗ được ghi bằng mực đỏ và lợi nhuận bằng mực đen.

Question 10. The phrase “in the black” in paragraph 3 is closest in meaning to _______?

A. unlucky    B. profitable    C. dressed in black

Đáp án: C

Giải thích: In the black = dressed in black (mặc đồ đen)

Bài 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

    Stories about how people somehow know when they are being watched have been going around for centuries. However, few (1)________ have been made to study the phenomenon scientifically. Now, with the accomplishment of the largest ever research of the so-called staring effect, there is striking indication that this is a recognizable and (2)________ sixth sense. The research elaborates thousands of kids. For the research, they stood with their eyes covered and with their backs to other youngsters, who were told to either stare at them or look away. The outcomes constantly revealed that the kids who could not see were able to (3)________ when they were being stared at. In total of 14.000 experiments (4)________ globally, the teenagers (5)________ sensed when they were being watched almost 81% of the time.

Question 1. A. efforts    B. attempts    C. exams    D. goals

Đáp án: B

Giải thích: made to investigate = make an attempt to do st.

Dịch: Tuy nhiên, rất ít nỗ lực được thực hiện để nghiên cứu hiện tượng này một cách khoa học.

Question 2. A. genuine    B. recognized    C. established    D. assured

Đáp án: A

Giải thích: genuine (a): tự nhiên, có thật.

Dịch: …có bằng chứng rất ấn tượng về việc đây là giác quan thứ sáu thật sự và có thể nhận biết được.

Question 3. A. sign    B. discovery    C. expose    D. tell

Đáp án: D

Giải thích: to tell (sb) where/what/how/…: nói cho ai về điều gì, đưa ra thông tin.

Dịch: Kết quả thường xuyên cho thấy những đứa trẻ không nhìn thấy gì vẫn có thể biết người đang nhìn chằm chằm vào.

Question 4. A. controlled through    B. worked over    C. carried on    D. carried out

Đáp án: D

Giải thích: to carry out: thực hiện to carry on: tiếp tục

Dịch: Tổng cộng đã có 14,000 thử nghiệm được thực hiện trên toàn thế giới,…

Question 5. A. carefully    B. correctly    C. accurately    D. effortlessly

Đáp án: B

Giải thích: correctly (adv): đúng cách thức, phù hợp

exactly (av): chính xác, đúng đắn

thoroughly (adv): hoàn toàn, kỹ lưỡng, thấu đáo

perfectly (adv): một cách hoàn hảo

Dịch: Những đứa trẻ cảm nhận một cách chính xác mình đang bị nhìn gần 81%.

D. Writing

Bài 1. Rewrite the sentence so that the meaning doesn't change.

Question 1. It’s a pity. I can’t play chess.  I wish ………….. .

A. I can play chess    B. I could plays chess

C. I could play chess    D. I can’t play chess

Đáp án: C

Dịch: Thật đáng tiếc. Tôi có thể chơi cờ vua. Tôi ước tôi có thể chơi cờ.

Question 2. “Where does Mai live?”  He asked me ………………

A. where Mai live    B. where does Mai live

C. where Mai lived    D. where did Mai live

Đáp án: C

Dịch: “Mai sống ở đâu? Mai”Anh hỏi tôi Mai sống ở đâu.

Question 3. They are going to celebrate their 25th wedding anniversary in Nha Trang.

→ Their 25th wedding anniversary ……………

A. are going to celebrate in Nha Trang

B. is going to be celebrated in Nha Trang

C. are going to be celebrate in Nha Trang

D. is going to be celebrate in Nha Trang

Đáp án: B

Dịch: Họ sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới tại Nha Trang.

Question 4. Lan doesn’t have enough time to do it well.

→ If Lan had more time, ……………

A. A. she would do it well    B. she will do it well

C. she would do well    D. she does it well

Đáp án: AC

Dịch: Lan doesn có đủ thời gian để làm tốt điều đó. Nếu Lan có nhiều thời gian hơn, cô ấy sẽ làm tốt.

Question 5. I want to buy him a T–shirt on his birthday but I haven’t got any money.

→ I’d buy him a T–shirt on his birthday …………….

A. if I had some money    B. if I had enough money for

C. if I have enough money    D. if I had enough money

Đáp án: D

Dịch: Tôi muốn mua cho anh ấy một chiếc áo Típ vào ngày sinh nhật của anh ấy nhưng tôi không có tiền.

Tôi đã mua cho anh ấy một chiếc áo sơ mi vào ngày sinh nhật của anh ấy nếu tôi có đủ tiền.

Bài 2. Choose the sentences that best fit in meaning for the given words below

Question 1. there / new / customs / different / be / countries / for / celebrating / year.

A. There are customs different countries for celebrating the New Year.

B. There are various customs for celebrating the New Year in different countries.

C. There are customs in different countries for celebrating New Year.

D. There is customs in different countries for celebrating the New Year.

Đáp án: B

Dịch: Có nhiều phong tục khác nhau để ăn mừng năm mới ở các quốc gia khác nhau.

Question 2. day / May / celebrated / mother’s / second / Sunday.

A. Mother’s day celebrated on the second Sunday in May.

B. Mother’s day was celebrated on the second Sunday in May.

C. Mother’s day is celebrated the second Sunday in May.

D. Mother’s day is celebrated on the second Sunday in May.

Đáp án: D

Dịch: Ngày mẹ Mẹ được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm.

Question 3. best / Mom / gift/ for / of all / American / day / leisure / is.

A. The best gift of all for American Mom is the day of leisure.

B. The best gift for all American Mom is the day of leisure.

C. The best gift of all for an American Mom is a day of leisure.

D. The best gift of all for American Mom is a day of leisure.

Đáp án: A

Dịch: Món quà tuyệt vời nhất dành cho Mẹ Mỹ là ngày giải trí.

Question 4. Sunday / Father’s Day / be / celebrated / third / June / countries.

A. Father’s Day celebrated the third Sunday in June in countries.

B. Father’s Day is celebrated on the third Sunday in June in some countries.

C. Father’s Day is celebrated on third Sunday June in some countries.

D. Father’s Day celebrated the third Sunday in June in some countries.

Đáp án: B

Dịch: Ngày cha Cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 tại một số quốc gia.

Question 5. celebrate / Independence / we / Day / second / September.

A. We celebrate Independence Day the second of September.

B. We celebrate our Independence Day the second of September.

C. We celebrate Independence Day on second September.

D. We celebrate our Independence Day on the second of September.

Đáp án: D

Dịch: Chúng tôi kỷ niệm ngày quốc khánh vào ngày thứ hai của tháng chín.

Question 6. “Ring a bell” / be / Christmas Eve / song / which / sung.

A. “Ring a bell” was a song which sung in Christmas Eve.

B. “Ring a bell” is a song which is sung on Christmas Eve.

C. “Ring a bell” is a song which sung at Christmas Eve.

D. “Ring a bell” is a song which was sung on Christmas Eve.

Đáp án: B

Dịch: Nhạc chuông chuông chuông là một bài hát được hát vào đêm Giáng sinh.

Question 7. be / important / part / Mother’s Day / flowers.

A. Flowers are an important part on Mother’s Day.

B. Flowers are important of Mother’s Day.

C. Flowers are an important of Mother’s Day.

D. Flowers are part of Mother’s Day.

Đáp án: A

Dịch: Hoa là một phần quan trọng trong Ngày của Mẹ.

Question 8. what / you / often / do / birthday?

A. What do you often on your birthday?

B. What do you often do on your birthday

C. What are you often do on your birthday?

D. What do you often do on birthday?

Đáp án: B

Dịch: Bạn thường làm gì vào ngày sinh nhật?

Question 9. we / go / zoo / if / it / be / nice / Sunday

A. We go to the zoo if it is nice on Sunday.

B. We will go to zoo if it is nice on Sunday.

C. We will go to the zoo if it is nice on Sunday.

D. We will go to the zoo if it is nice Sunday.

Đáp án: C

Dịch: Chúng tôi sẽ đi đến sở thú nếu thời tiết đẹp vào Chủ nhật.

Question 10. they / invited / I’d / go / if.

A. If they invited me

B. I’d go if they invited

C. If they invited I’d go

D. If they invited me, I’d go

Đáp án: D

Dịch: Nếu họ mời tôi, tôi sẽ đi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6