Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 8: Celebrations

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Question 1. A. honest    B. hour    C. honor    D. honey

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C là âm câm. Đáp án D phát âm là /h/.

Question 2. A. beard    B. search    C. pearl    D. heard

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /ɪə/

Question 3. A. food    B. poor    C. shoot    D. mood

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /u:/. Đáp án B phát âm là /ɔː/

Question 4. A. pudding    B. put    C. pull    D. puncture

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 5. A. close    B. rose    C. lose    D. chose

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /u :/

Question 6. A. great    B. treasure    C. measure    D. pleasure

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 7. A. ancient    B. cave    C. cavern    D. aging

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /e/

Question 8. A. spectacular    B. structure    C. sculpture    D. picturesque

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /tʃ/. Đáp án A phát âm là /t/

Question 9. A. shrine    B. surprising    C. pilgrim    D. island

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 10. A. structure    B. culture    C. sculpture    D. future

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ju:/.

Bài 2. Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Question 1. A. festival    B. decorate    C. special    D. important

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2. A. celebrate    B. freedom    C. apart    D. slavery

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3. A. chocolate    B. receive    C. colorful    D. contest

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 4. A. parade    B. charity    C. active    D. generous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 5. A. instead    B. conserve    C. innovation    D. ultimately

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-celebrations.jsp