Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 8: Celebrations

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1. In the United States, most people eat_______on Christmas day.

A. roast turkey    B. fried chicken    C. roast chick    D. fried turkey

Đáp án: A

Dịch: Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người ăn gà tây nướng vào ngày Giáng sinh.

Question 2. People like to play ______ on each other on April Fool’s Day.

A. games    B. treats    C. tricks    D. cards

Đáp án: C

Dịch: Mọi người thích chơi khăm nhau vào ngày Cá tháng Tư.

Question 3. The Chinese eat special ____ for the moon festival. They are sweet and are made with a lot of eggs.

A. candies    B. sweets    C. apple pies    D. cakes

Đáp án: D

Dịch: Người Trung Quốc ăn bánh đặc biệt cho lễ hội mặt trăng. Chúng ngọt và được làm với rất nhiều trứng.

Question 4. Janice and Mike are getting married soon. They plan to have a small ______with just a few family members.

A. marriage    B. celebration    C. anniversary    D. wedding ceremony

Đáp án: D

Dịch: Janice và Mike sẽ kết hôn sớm. Họ dự định tổ chức một lễ cưới nhỏ chỉ với một vài thành viên trong gia đình.

Question 5. Auld Lang Syne is a song _______is sung on New Year’s eve.

A. whose    B. who    C. which    D. whom

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ vật

Dịch: Auld Lang Syne là một bài hát được hát vào đêm giao thừa năm mới.

Question 6. They must gather the crop before it rains ________September.

A. in    B. on    C. the    D. at

Đáp án: A

Giải thích: Trước tháng dùng giới từ “in”

Dịch: Họ phải gặt mùa vụ mùa trước khi trời mưa vào tháng Chín.

Question 7. . ________he come in half an hour, I shall go alone.

A. If    B. Unless    C. Because    D. When

Đáp án: B

Dịch: Trừ khi anh ta đến trong nửa giờ, nếu không tôi sẽ đi một mình.

Question 8. Can you tell me the reason for_______the Mother’s Day?

A. celebrating    B. celebration    C. celebrate    D. celebrated

Đáp án: A

Dịch: Bạn có thể cho tôi biết lý do để kỷ niệm Ngày của Mẹ không?

Question 9. We think that Mother's Day should be celebrated_______

A. nationwide    B. nationhood    C. nationality    D. nation

Đáp án: A

Dịch: Chúng tôi nghĩ rằng Ngày của Mẹ nên được tổ chức trên toàn quốc.

Question 10. We are going to _______the anniversary of our 50 th wedding.

A. celebrate    B. celebrated    C. celebrating    D. to celebrate

Đáp án: A

Giải thích: Thì tương lai gần

Dịch: Chúng tôi sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Question 11. He lives in a very ............... village in Hue.

A. picture    B. picturely    C. picturesque    D. picturesquely

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy sống ở một ngôi làng rất đẹp ở Huế.

Question 12. They failed to gain international ............... as an independent country.

A. recognition    B. agreeing    C. setting    D. accepting

Đáp án: D

Dịch: Họ đã thất bại trong việc đạt được sự chấp nhận quốc tế như một quốc gia độc lập.

Question 13. This would be the perfect .............. for our wedding party.

A. set    B. tomb    C. setting    D. recognition

Đáp án: D

Dịch: Đây sẽ là sự công nhận hoàn hảo cho tiệc cưới của chúng tôi.

Question 14. A ............... is a building or place that has been made stronger and protected against attack.

A. citadel    B. structure    C. fortress    D. tower

Đáp án: C

Dịch: Pháo đài là một tòa nhà hoặc địa điểm đã được làm cho mạnh hơn và được bảo vệ chống lại sự tấn công.

Question 15. What ............... should we take to reduce pollution?

A. measures    B. plans    C. methods    D. activities

Đáp án: A

Giải thích: Take measures = take actions (hành động)

Dịch: Những biện pháp nào chúng ta nên thực hiện để giảm ô nhiễm?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-celebrations.jsp