Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 4: Learning a foreign language

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word which is pronounced differently from the others

Question 1. A. lecture    B. cure    C. furniture    D. picture

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /ʊ/

Question 2. A. pause    B. cause    C. laugh    D. naughty

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /ɑː/

Question 3. A. passage    B. massage    C. message    D. village

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phát âm là /ɑː/

Question 4. A. hear    B. wear    C. bear    D. pear

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɪə/. Đáp án B phát âm là /e/

Question 5. A. check    B. chair    C. chalk    D. character

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /k/

Bài 2. Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others

Question 1. A. people    B. enough    C. picture    D. father

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2. A. depend    B. begin    C. agree    D. happen

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 3. A. father    B. enjoy    C. attend    D. depend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 4. A. determine    B. pagoda    C. fabulous    D. convenient

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 5. A. enjoy    B. picture    C. develop    D. determine

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 6. A. picture    B. people    C. agree    D. visit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 7. A. aspect    B. passage    C. terrible    D. remember

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 8. A. center    B. institute    C. attend    D. everything

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 9. A. dormitory    B. experience    C. scenery    D. native

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 10. A. advance    B. amount    C. attend    D. campus

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-learning-a-foreign-language.jsp