Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Writing

Unit 7: Saving energy

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Writing

Bài 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

In the UK there are currently about 300 Feng Shui consultants. They will come to your house or office and give you advice (1) ________ on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I (2) ________ install an aquarium with six black and one red goldfish in my living room in order to absorb bad vibes. He also told me to pay attention to one of my windows. He advised me to put plants on the window still to (3) ________ the loss of positive energy. The real “weak spot” in my house, however, was the cooker. He reassured me that hanging some dried vegetable above it would solve the problem. Whether you (4) ________ in the power of Feng Shui or not, it is certainly having a major impact on the (5)________ thousands of people organize their home.

Question 1. A. based    B. put    C. held    D. carried

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: based on st (dựa trên cái gì)

Question 2. A. ought    B. need    C. have    D. must

Đáp án: D

Giải thích: must + V(ng.thể) : phải làm gì

Question 3. A. keep    B. delay    C. prevent    D. finish

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: prevent st (ngăn chặn, ngăn ngừa). Các đáp án còn lại không hợp nghĩa.

Question 4. A. accept    B. believe    C. agree    D. reply

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ believe in st (tin tưởng vào điều gì)

Question 5. A. way    B. manner    C. style    D. point

Đáp án: A

Giải thích: way (n) cách thức. Các đáp án còn lại không hợp nghĩa.

Bài 2. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

Question 1. She will never make those stupid mistakes again, won't she?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Giải thích: Vế trước mang nghĩa phủ định (will never) nên câu hỏi đuôi phải ở dạng khẳng định

Dịch: Cô ấy sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ngu ngốc đó nữa, phải không?

Quảng cáo

Question 2. Higher birth rate is one reason for population growth, isn't it?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch: Tỷ lệ sinh cao hơn là một lý do cho sự gia tăng dân số, phải không?

Question 3. They can't take care of their children, do they?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa lại: do => can

Dịch: Họ không thể chăm sóc con cái của họ, phải không?

Question 4. Hanoi and Ho Chi Minh city are overcrowded cities in Vietnam, is it?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa lại: is it => are they

Dịch: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố quá đông đúc ở Việt Nam, phải không?

Question 5. They have moved to the city to look for jobs, haven't they?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch: Họ đã chuyển đến thành phố để tìm kiếm việc làm, phải không?

Question 6. Everyone is waiting in line for the bus, is he?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa lại: is => isn’t

Dịch: Mọi người đang xếp hàng chờ xe buýt phải không?

Question 7. She's been studying a lot recently, isn’t she?

Quảng cáo

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa lại: isn’t => hasn’t

Dịch: Gần đây cô ấy đang học rất nhiều, phải không?

Question 8. People speak English all over the world, does he?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa lại: does he => doesn’t he

Dịch: Mọi người nói tiếng Anh trên toàn thế giới, phải không?

Question 9. You never come on time, do you?

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch: : Bạn không bao giờ đến đúng giờ, phải không?

Question 10. It is important to save energy.

A. Correct    B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch: Bảo vệ năng lượng thì quan trọng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-saving-energy.jsp