Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 7: Saving energy

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Question 1. A. birthday    B. early    C. learn    D. heart

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2. A. bird    B. thirty    C. must    D. girl

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3. A. born    B. lean    C. nurse    D. hurt

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4. A. carrot    B. hobby    C. boy    D. short

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5. A. Thursday    B. but    C. turn    D. curtain

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Quảng cáo

Question 6. A. occur    B. born    C. boy    D. long

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7. A. search    B. early    C. hear    D. learn

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8. A. burn    B. burglar    C. lunch    D. nurse

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9. A. work    B. hot    C. world    D. word

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10. A. head    B. wet    C. were    D. best

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11. A. compare    B. area    C. many    D. stamp

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /æ/

Question 12. A. model    B. solid    C. solar    D. profitable

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /əʊ/

Question 13. A. bulb    B. consumer    C. plumber    D. luxury

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /u:/

Question 14. A. chopstick    B. scheme    C. champagne    D. chair

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

Question 15. A. recent    B. efficient    C. faucet    D. receive

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-saving-energy.jsp