Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 2: Clothing

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

Question 1. I haven't heard from Maria _____.

A. since many months before    B. for many months

C. for many months ago    D. since a long time

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã không nghe từ Maria trong nhiều tháng.

Question 2. This book is so long that I _____.

A. haven't finished it yet    B. haven't finished it already

C. still have finished it    D. still haven't finished it already

Đáp án: A

Dịch: Cuốn sách này quá dài đến nỗi tôi chưa hoàn thành nó.

Question 3. Spain _____ at one time a very powerful country.

A. was    B. has been    C. is    D. was being

Đáp án: A

Giải thích: Thì quá khứ đơn (at one time)

Dịch: Tây Ban Nha đã có lúc là một quốc gia rất hùng mạnh.

Question 4. The longest fish in the contest _____ by Thelma Rivers.

A. was catching    B. caught    C. was caught    D. catch

Đáp án: C

Giải thích: Câu bị động thì quá khứ đơn

Dịch: Con cá dài nhất trong cuộc thi đã bị Thelma Rivers bắt được.

Question 5. "Are we about to have dinner?" - "Yes, it _____ in the dining room."

A. is serve    B. have been served    C. is being served    D. served

Đáp án: C

Đáp án: Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Dịch: "Chúng ta sắp ăn tối chưa?" - "Vâng, nó đang được phục vụ trong phòng ăn."

Question 6. New opportunities will emerge as the _____ climate improves.

A. economics    B. economic    C. economical    D. economy

Đáp án: B

Dịch: Cơ hội mới sẽ xuất hiện khi điều kiện kinh tế được cải thiện.

Question 7. Mom always _____ us to discuss our problems.

A. encourage    B. encouragement    C. encouraging    D. encouraged

Đáp án: D

Dịch: Mẹ luôn khuyến khích chúng tôi thảo luận về các vấn đề của chúng tôi.

Question 8. He's a choreographer who has drawn _____ from Javanese dance.

A. inspired    B. inspires    C. inspiration    D. inspiring

Đáp án: C

Dịch: Anh ấy là một biên đạo múa, người đã lấy cảm hứng từ điệu nhảy Javanese.

Question 9. The dragon _____ the enemies of the Church.

A. symbolizes    B. symbols    C. symbolic    D. symbolism

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần động từ

Dịch: Con rồng tượng trưng cho kẻ thù của Giáo hội.

Question 10. The problem is not _____ to British students.

A. unique    B. uniqueness    C. uniquely    D. unitary

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Vấn đề không chỉ có ở sinh viên Anh.

Question 11. The ao dai is the traditional __________of Vietnamese women.

A. dress    B. skirt    C. blouse    D. poem

Đáp án: A

Dịch: Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Question 12. The ao dai used for men were different ________those for women.

A. for    B. from    C. with     D. to

Đáp án: B

Cấu trúc: tobe different from (khác so với …)

Dịch: Áo dài được sử dụng cho nam giới khác với áo dài cho nữ.

Question 13. Today, the ao dai looks modern and very ____________

A. unfashionable    B. fashionable    C. fashionably    D. fashion

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Ngày nay, áo dài trông hiện đại và rất thời trang.

Question 14. Fashion ___________want to change the traditional ao dai.

A. designate    B. designer    C. designers     D. design

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí cần danh từ chỉ người làm chủ ngữ. Động từ không chia nên S số nhiều

Dịch: Nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống.

Question 15. Poets have taken _____________from the natural beauty.

A. inspirational    B. inspiration    C. inspire    D. inspiring

Đáp án: B

Dịch: Các nhà thơ đã lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-clothing.jsp