Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: Clothing

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Question 1. A. equal    B. fashion    C. champagne    D. match

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 2. A. only    B. cotton    C. cross    D. economic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /o/. Đáp án A phát âm là /əu/

Question 3. A. baggy    B. minority    C. style    D. symbol

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 4. A. design    B. ghost    C. clothing    D. strong

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /g/. Đáp án A là âm câm

Question 5. A. casual    B. sale    C. sleeveless    D. slit

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Bài 2. Find the word which has a different stress pattern from the other.

Question 1. A. harvest    B. famous    C. design    D. festival

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 2. A. holiday    B. tradition    C. vacation    D. activity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 3. A. outdoor    B. colorful    C. celebration    D. movement

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.

Question 4. A. Monday    B. flower    C. occasion    D. joyful

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5. A. tourist    B. event    C. special    D. national

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 6. A. music    B. costume    C. samba    D. America

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 7. A. concert    B. countryside    C. concern    D. lantern

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 8. A. surrounding    B. manner    C. stadium    D. famous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 9. A. baggy    B. design    C. equal    D. poetry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 10. A. inspiration    B. fashionable    C. modernize    D. symbol

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-clothing.jsp