Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 6: The environment

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word which is pronounced differently from the others.

Question 1. A. blanket    B. calorie    C. donate    D. allergy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ei/

Question 2. A. help    B. benefit    C. elderly    D. garden

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 3. A. volunteer    B. collage    C. community    D. doctor

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɒ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 4. A. provide    B. individual    C. situation    D. children

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /ai/

Question 5. A. tutor    B. student    C. university    D. discuss

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /juː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 6. A. volunteer    B. committee    C. guarantee    D. degree

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i:/. Đáp án A phát âm là /ɪə/

Question 7. A. layer    B. frame    C. artisan    D. place

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 8. A. museum    B. cultural    C. drum    D. sculpture

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /u:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 9. A. tablecloth    B. authenticity    C. through    D. although

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /θ/. Đáp án D phát âm là /ð/

Question 10. A. attraction    B. surface    C. lacquerware    D. artisan

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, A, C phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 11. A. weave    B. treat    C. deal    D. drumhead

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, A, C phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 12. A. sculpture    B. lantern    C. pottery    D. treat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 13. A. artefact    B. embroider    C. carpentry    D. conical

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 14. A. complicated    B. experience    C. prosperity    D. traditional

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 15. A. historical    B. embroidery    C. authority    D. architecture

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-6-the-environment.jsp