Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): Writing

Unit 1: A visit from a pen pal

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): Writing

Bài 1. Read the following passage and choose the best answers.

Quảng cáo

Dear Jean,

I’m sorry I (1)_________ to you lately, but I have been working hard. When I (2) _________ your last letter, I was acting in a play at school, and when I finished that I went on a holiday with some friends. I intended (3)_________ you a postcard, but I forgot to take your address with me. How are you getting (4) _______ at college? You didn’t (5) _________ much about this in your letter. I hope you still like it and don’t work all the time! I’m starting work in London after I (6) _________ school in July, and I want to see you then. Do you still want to come and stay (7) _________ a few days? I know you are busy, but by the time your term (8)_________, I’ll have started my job. I’ve done so (9)_________ things lately! I’ve just learned to drive and my parents sometimes lend me their car, so I often go out with friends. (10)_______ I’ll drive to Birmingham and see you one day.

Question 1. A. not write    B. haven’t written    C. don’t write    D. didn’t write

Đáp án: B

Dịch: Tôi xin lỗi tôi đã không viết thư cho bạn gần đây, nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ.

Question 2. A. received    B. have received    C. receive    D. to receive

Đáp án: A

Dịch: Khi tôi nhận được thư cuối cùng của bạn …….

Question 3. A. sending    B. send    C. to send    D. sent

Đáp án: C

Giải thích: Intend to V (có ý định làm gì)

Dịch: Tôi định gửi cho bạn một tấm bưu thiếp, nhưng tôi quên mang theo địa chỉ của bạn.

Quảng cáo

Question 4. A. up    B. over    C. on    D. with

Đáp án: C

Dịch: Làm thế nào bạn nhận được vào trường đại học?

Question 5. A. talk    B. tell    C. say    D. chat

Đáp án: A

Dịch: Bạn đã không nói nhiều về điều này trong thư của bạn.

Question 6. A. leave    B. left    C. leaved    D. leaving

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã bắt đầu làm việc ở London sau khi tôi rời trường vào tháng 7 và tôi muốn gặp bạn sau đó.

Question 7. A. for    B. at    C. in    D. out

Đáp án: A

Dịch: Bạn vẫn muốn đến và ở lại trong một vài ngày chứ?

Quảng cáo

Question 8. A. vefinished    B. finishing    C. to finish    D. finishes

Đáp án: A

Dịch: Tôi biết bạn đang bận rộn, nhưng khi thời hạn của bạn kết thúc, tôi sẽ bắt đầu công việc của mình.

Question 9. A. much    B. many    C. a lot    D. lots of

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã làm rất nhiều việc gần đây.

Question 10. A. May be    B. May being    C. Maybe    D. May I be

Đáp án: C

Dịch: Có lẽ tôi sẽ lái xe đến Birmingham và gặp bạn vào một ngày nào đó.

Bài 2. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

Question 1. They hope they _______ meet their pen pal friends one day.

A. would    B. will    C. could    D. was

Đáp án: B

Cấu trúc: S + hope + (that) + clause (tương lai đơn)

Dịch: Họ hy vọng họ sẽ gặp bạn bè bút của họ một ngày nào đó.

Quảng cáo

Question 2. My friends _______ to the zoo but we _______ yesterday.

A. didn’t go / were    B. didn’t go / did    C. don’t go / were    D. haven’t go / have

Đáp án: B

Dịch: Bạn bè của tôi đã không đi đến sở thú nhưng chúng tôi đã đi hôm qua.

Question 3. How often _______ you _______ sports ? – Twice a week.

A. did / play;    B. do / play    C. have / played    D. does / play

Đáp án: B

Dịch: Bạn có thường xuyên chơi thể thao không? - Hai lần một tuần.

Question 4. How long _______you _______for me? - For an hour .

A. did / wait    B. have / waited    C. do / wait    D. did / waited

Đáp án: B

Dịch: Bạn đã đợi tôi bao lâu rồi? – 1h rồi.

Question 5. How long _______it _______ you to go to work?

A. did / take    B. does / take    C. has / taken    D. do / take

Đáp án: C

Dịch: Bạn đã mất bao lâu để đi làm?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp