Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 1: A visit from a pen pal

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Question 1. A. out    B. round    C. about    D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 2. A. chair     B. check     C. machine     D. child

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /aʊ/. Đáp án C phát âm là /u:/

Question 3. A. too    B. soon    C. good    D. food

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /u:/. Đáp án C phát âm là /u/

Question 4. A. though    B. enough    C. cough    D. rough

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm

Question 5. A. happy    B. hour    C. high    D. hotel

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /h/. Đáp án B là âm câm

Question 6. A. conclusion    B. ensure    C. rush    D. mission

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Question 7. A. student    B. study    C. dust    D. must

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /juː/

Question 8. A. father    B. date    C. hard    D. last

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɑː/. Đáp án B phát âm là /ei/

Question 9. A. chapter    B. rich    C. cheese    D. chemist

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 10. A. watches    B. boxes    C. buses    D. ables

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /es/

Bài 2. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.

Question 1: A. region    B. comprise    C. Malaysia    D. compulsory

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2: A. association    B. Buddhism    C. divide    D. together

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 4.

Question 3: A. enjoy    B. religion    C. Hinduism    D. population

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 4: A. Chinese    B. although    C. instruction    D. currency

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 5: A. primary    B. religion    C. tropical    D. friendliness

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp